Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
 
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 8, Surah al-Anfal (Rampasan Perang) : 75 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
8-1: Mereka bertanya kepada engkau (wahai Muhammad saw) tentang rampasan perang, maka katakanlah: “Rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan rasul. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), jika kamu benar-benar orang yang beriman.
8-2: Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebutkan Allah akan gementar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Rab (Tuhan) mereka bertawakal.
8-3: (Iaitu) orang yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami (Allah) berikan kepada mereka.
8-4: Mereka itulah orang beriman yang sebenarnya. Mereka mendapat beberapa darjat di sisi Rab (Tuhan) mereka, serta keampunan dan rezeki yang mulia.

8-5: Sebagaimana Rab (Tuhan) engkau (wahai Muhammad saw) telah mengeluarkan engkau daripada rumah engkau (menuju medan perang) dengan kebenaran, sesungguhnya sebahagian daripada orang yang beriman tidak menyetujuinya.
8-6: Mereka membantah engkau tentang kebenaran itu sesudah ia menyata, seolah-olah mereka diheret kepada maut, padahal mereka melihat.
8-7: Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua golongan (rombongan dagang kepunyaan musuh atau tentera musuh) untuk kamu (hadapi), tetapi kamu inginkan (golongan) yang tidak bersenjata itu untuk kamu (hadapi), sedangkan Allah berkehendak membuktikan kebenaran kalimah-kalimah-Nya (kalimah-kalimah Allah), dan memutuskan akar-akar (menghapuskan sama sekali) kaum yang kafir itu.
8-8: Agar Dia (Allah) tetapkan kebenaran dan hapuskan kebatilan walaupun orang yang berdosa itu tidak menyukainya.

8-9: (Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan daripada Rab (Tuhan) kamu, lalu Dia (Allah) memperkenankannya (dan Allah berfirman): “Sesungguhnya Aku (Allah) akan membantu kamu dengan seribu malaikat yang datang berduyun-duyun.”
8-10: Allah tidak menjadikannya (bantuan itu) melainkan sebagai khabar gembira dan supaya hati kamu menjadi tenteram dengannya. Dan tidak ada kemenangan melainkan pada sisi Allah, sesungguhnya Allah adalah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
8-11: Dan (ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai keamanan daripada-Nya (daripada Allah), dan Dia (Allah) turunkan air dari langit ke atas kamu bagi mensucikan kamu, dan menghilangkan kekotoran syaitan daripada kamu, dan agar Dia (Allah) perkuatkan hati kamu serta diteguhkan pendirian kamu dengannya.
8-12: (Ingatlah) ketika Rab (Tuhan) engkau mewahyukan kepada malaikat: “Aku (Allah) beserta kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang yang beriman. Aku (Allah) akan memasukkan perasaan gentar ke dalam hati orang kafir itu. (Oleh sebab itu) pancunglah tengkuk mereka dan potonglah tiap-tiap hujung jari mereka.”
8-13: Yang demikian kerana mereka menentang Allah dan rasul-Nya (rasul Allah). Dan sesiapa menentang Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), maka sesungguhnya Allah sangat keras seksaan-Nya (seksaan Allah).
8-14: Begitulah (keadaannya), maka rasakanlah ia (seksaan itu) dan sesungguhnya bagi orang kafir itu (ada lagi) seksaan neraka.

8-15: Wahai orang yang beriman! Apabila kamu menghadapi orang kafir yang menyerbu (kamu), janganlah kamu berpaling ke belakang (melarikan diri) daripada mereka.
8-16: Dan sesiapa berpaling membelakangi mereka pada hari itu (ketika berperang), kecuali kerana tujuan strategi perang atau kerana hendak menggabungkan diri dengan pasukan (yang lain), maka sesungguhnya dia kembali dengan kemurkaan Allah dan tempatnya adalah Neraka Jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali.
8-17: Maka (hakikatnya) bukanlah kamu yang membunuh mereka tetapi Allah jua yang membunuh mereka. Dan bukan kamu (hakikatnya) yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah jua yang melempar. Dan Dia (Allah) hendak menguji orang yang beriman dengan ujian yang baik daripada-Nya (daripada Allah). Sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
8-18: Demikianlah (rencana Rab kamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang kafir.
8-19: Dan jika kamu (orang kafir) meminta keputusan, maka sesungguhnya telah datang keputusan itu kepada kamu (dengan kemenangan kaum Muslimin), tetapi jika kamu (orang kafir) mahu berhenti (daripada berperang), maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Tetapi jika kamu kembali (untuk berperang), maka kami (kaum Muslimin) pun akan kembali (memerangi kamu). Dan tidak memadai bagi kamu pasukan kamu itu walaupun bilangan mereka ramai, (kerana) sesungguhnya Allah beserta orang yang beriman.

8-20: Wahai orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar.
8-21: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang berkata: “Kami mendengar (taat),” padahal mereka tidak mendengar (taat).
8-22: Sesungguhnya makhluk yang paling jahat di sisi Allah ialah (orang) yang tuli dan bisu, yang tidak menggunakan akal fikiran.
8-23: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Dia (Allah) jadikan mereka mendengar. Dan sekalipun Allah jadikan mereka mendengar namun, mereka tetap berpaling (juga), bahkan mereka menjauhkan diri.

8-24: Wahai orang yang beriman! Sambutlah seruan Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), apabila kamu diseru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi seseorang dengan hatinya (kehendak seseorang tidak semestinya terlaksana), dan sesungguhnya kamu semua akan dikumpulkan kepada-Nya (kepada Allah).
8-25: Dan takutlah kamu kepada fitnah (bala) yang bukan setakat menimpa orang yang zalim antara kamu sahaja, dan ketahuilah bahawa Allah itu sangat keras seksaan-Nya (seksaan Allah).
8-26: Dan ingatlah ketika kamu masih sedikit, (menjadi) orang yang ditindas di bumi, takut diculik oleh orang (kafir Makkah), maka Dia (Allah) telah melindungi kamu (di Madinah), dan memperkuatkan kamu dengan pertolongan-Nya (pertolongan Allah), dan diberikan kepada kamu rezeki yang baik-baik agar kamu bersyukur.

8-27: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, padahal kamu mengetahui.
8-28: Dan ketahuilah bahawa harta kamu serta anak-anak kamu adalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jua pahala yang besar.
8-29: Wahai orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah nescaya dijadikan untuk kamu furqan (pembeza yang memperlihatkan yang benar dan yang salah) dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kamu daripada kamu, dan (juga) diampunkan (dosa-dosa) kamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.

8-30: Dan (ingatlah) ketika orang kafir mengatur rancangan terhadap engkau (wahai Muhammad saw), (iaitu) untuk menangkap engkau, atau membunuh engkau, atau mengusir engkau. Mereka membuat rancangan dan Allah (juga) membuat rancangan, dan Allah adalah sebaik-baik Pengatur rancangan.
8-31: Dan apabila dibacakan ayat-ayat Kami (Allah) kepada mereka, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar, sekiranya kami mahu kami juga boleh membacakan yang serupa. Ini hanyalah dongengan orang dahulu kala.”

8-32: Dan (ingatlah) ketika mereka berkata: “Wahai Allah! Jika ini (al-Qur’an) adalah benar daripada sisi Engkau (Allah), maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkan kepada kami azab yang lebih pedih.”
8-33: Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di kalangan mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedang (masih ada antara) mereka meminta ampun.
8-34: Dan kenapa mereka tidak (patut) menerima azab Allah padahal mereka menghalangi orang daripada Masjidi’l-Haram, sedangkan mereka bukanlah penguasanya. Tidak ada penguasanya (yang berhak) melainkan orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
8-35: Dan tidak lain solat mereka di sisi rumah suci itu kecuali bersiul-siulan dan bertepuk tangan. Maka rasakanlah azab akibat kekafiran kamu.

8-36: Sesungguhnya orang kafir itu membelanjakan harta mereka bagi (tujuan) menghalangi (manusia) daripada jalan Allah. Mereka akan membelanjakan harta itu tetapi kemudiannya mereka menyesal. Kemudian mereka akan dikalahkan. Dan orang kafir itu akan dikembalikan ke Neraka Jahanam.
8-37: Kerana Allah hendak memisahkan yang buruk daripada yang baik, dan menjadikan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu Dia (Allah) himpunkan sekaliannya, kemudian dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam. Mereka itulah orang yang rugi.
8-38: Katakanlah kepada orang kafir itu, bahawa jika mereka berhenti (daripada kekafiran), maka akan diampunkan (dosa-dosa mereka) yang telah lalu, tetapi jika kembali lagi (menjadi kafir), sungguh sudah berlaku contoh (pada) orang yang dahulu.
8-39: Dan perangi mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan jadilah al-din (agama) seluruhnya untuk Allah semata-mata. Maka jika mereka berhenti (daripada kekafiran), sesungguhnya Allah adalah al-Basir (Maha Melihat) terhadap apa yang mereka kerjakan.
8-40: Dan jika mereka berpaling (menolak kebenaran), maka ketahuilah bahawa Allah jua al-Maula (Pelindung) kamu, Dia (Allah) adalah sebaik-baik al-Maula (Pelindung) dan sebaik-baik al-Nasir (Penolong).

JUZUK 10

8-41: Dan ketahuilah bahawa apa sahaja rampasan (perang) yang kamu perolehi, maka satu perlima daripadanya adalah untuk Allah, rasul, keluarga (rasul), anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu’l-sabil (musafir yang dalam kesulitan). (Patuhilah peraturan ini) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami (Allah) turunkan kepada hamba Kami (hamba Allah) pada hari furqan (pemisah antara yang benar dengan yang salah), pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).

8-42: Ketika kamu (berada) di pinggir gunung yang dekat sementara mereka (berada) di pinggir gunung yang jauh, dan kafilah itu (berada di tempat yang) lebih rendah daripada kamu. Dan sekiranya kamu saling berbincang-bincang tentulah kamu akan berselisihan dalam perbincangan itu, tetapi Allah berkehendak menetapkan suatu urusan yang telah ditentukan agar menjadi jelas, binasanya orang yang binasa dan (juga) menjadi jelas hidupnya orang yang hidup. Dan sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
8-43: Dan (ingatlah) ketika Allah memperlihatkan kepada engkau (Muhammad saw) dalam mimpi engkau (bahawa bilangan) mereka (tentera kafir) sedikit, padahal jika Dia (Allah) memperlihatkan kepada engkau (bilangan) mereka ramai, pasti kamu (kaum Muslimin) akan berasa gentar dan kamu berselisihan dalam urusan (menentukan tindakan) itu, tetapi Allah telah menyelamatkan (kamu). Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan segala isi hati.
8-44: Dan (ingatlah) ketika kamu berhadapan (dengan musuh), Dia (Allah) memperlihatkan kepada kamu (bilangan) mereka sedikit, dan Dia (Allah) memperlihatkan (pula) kepada mereka (bilangan) kamu sedikit, kerana Allah berkehendak melaksanakan apa yang telah ditentukan. Dan segala urusan kembali kepada Allah.

8-45: Wahai orang yang beriman! Apabila kamu berhadapan dengan pasukan (musuh), teguhkanlah hati kamu dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu berbahagia.
8-46: Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), jangan kamu berselisihan kerana  itu (menyebabkan) kamu menjadi lemah, dan hilang kekuatan kamu serta bersabarlah (kerana) Allah beserta orang yang sabar.
8-47: Dan janganlah kamu berlagak seperti orang yang keluar daripada rumah-rumah mereka dengan menyombong dan riyak serta menghalangi (manusia) daripada jalan Allah. Dan Allah meliputi apa yang kamu kerjakan.
8-48: Dan (ingatlah) ketika syaitan mengagung-agungkan pada pandangan mereka apa yang mereka lakukan dan (syaitan) mengatakan: “Tidak ada (kuasa) seorang jua yang mampu mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya akulah pelindung kamu.” Maka apabila dua pasukan itu saling berhadapan, ia (syaitan) berpaling di atas dua tumitnya (lari ke belakang) sambil berkata: “Aku berlepas diri daripada kamu kerana aku (dapat) melihat apa yang kamu tidak melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah kerana Allah itu amat pedih seksaan-Nya (seksaan Allah).”
8-49: (Ingatlah) ketika orang munafik dan orang yang hatinya berpenyakit berkata: “Mereka itu (orang yang beriman) telah ditipu dengan al-din (agama),” sedangkan sesiapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah adalah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (maha Bijaksana).

8-50: Dan (betapa ngerinya) kalau engkau melihat keadaan orang kafir ketika dimatikan oleh malaikat, dipukul muka dan belakang mereka (dan dikatakan kepada mereka): “Rasakan azab yang membakar.”
8-51: (Mereka menerima nasib) demikian itu kerana (akibat) perbuatan tangan mereka sendiri, (sedangkan) Allah tidak sekali-kali menganiayai hamba-hamba-Nya (hamba-hamba Allah).
8-52: (Keadaan mereka) serupa dengan kaum Fir’awn dan orang sebelum mereka. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah adalah al-Qawiy (Maha Kuat), lagi sangat pedih seksaan-Nya (seksaan Allah).
8-53: Demikian itu kerana Allah tidak mengubah suatu nikmat yang dikurniakan kepada sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
8-54: Sebagaimana kelakuan Fir’awn dan kaumnya dan (juga) orang sebelum mereka; mereka (juga) mendustakan ayat-ayat Rab (Tuhan) mereka, maka Kami (Allah) binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Kami (Allah) tenggelamkan kaum Fir’awn, kerana mereka semua adalah orang yang zalim.

8-55: Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang merayap pada sisi Allah ialah orang kafir, mereka itu tidak mahu beriman.
8-56: (Iaitu) orang yang telah mengikat janji dengan engkau (Muhammad saw), kemudian mereka khianati perjanjian pada setiap kali (dibuat perjanjian), dan mereka tidak berasa takut (kepada akibatnya).
8-57: Lantaran itu apabila engkau hadapi mereka dalam peperangan, hancurkanlah mereka (agar menjadi teladan bagi) orang di belakang mereka, supaya mereka ingat.
8-58: Dan jika engkau khuatirkan pengkhianatan daripada suatu kaum, maka kembalikan (perjanjian berkenaan) kepada mereka secara jujur (kerana) Allah tidak menyukai orang yang berbuat khianat.
8-59: Dan orang kafir itu jangan menyangka bahawa mereka sudah bebas (daripada perbuatan mengkhianati perjanjian), sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah yang berkuasa membalas).
8-60: Dan persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka menurut kemampuan kamu, dari (segi) kekuatan dan kuda-kuda yang dikawal, yang dengannya kamu dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan (musuh) yang lain daripada mereka (yang masih belum nyata), yang kamu tidak ketahui siapakah mereka, sedangkan Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, akan disempurnakan (balasannya) kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya.

8-61: Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga (seharusnya) cenderung kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia (Allah), adalah Dia (Allah) al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
8-62: Dan jika mereka bermaksud menipu, maka sesungguhnya cukuplah Allah bagimu, Dia (Allah) memperkuatkan engkau dengan pertolongan-Nya (pertolongan Allah) dan dengan orang yang beriman.
8-63: Dan Dia (Allah) telah menyatukan hati-hati mereka (yang beriman). (Dan ingatlah) walaupun kamu membelanjakan apa yang ada di bumi semuanya namun, kamu tidak mampu menyatukan hati-hati mereka, tetapi Allah mempersatukan antara mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

8-64: Wahai nabi! Cukuplah bagi engkau Allah dan orang beriman yang mengikuti engkau.
8-65: Wahai nabi! Kerahkan (tiupkan semangat) orang yang beriman kepada berperang. Jika ada dua puluh orang di kalangan kamu yang sabar (menghadapi bencana perang), mereka berkekuatan mengalahkan dua ratus (orang musuh). Jika ada di kalangan kamu seratus (orang yang sabar), mereka berkekuatan mengalahkan seribu orang kafir, kerana mereka (kaum kafir) itu adalah kaum yang tidak mengerti.
8-66: Sekarang Allah telah (berikan) keringanan kepada kamu kerana Dia (Allah) mengetahui bahawa kamu mempunyai kelemahan. Maka jika ada di kalangan kamu seratus yang sabar, mereka berkekuatan mengalahkan dua ratus. Jika ada di kalangan kamu seribu (yang sabar), mereka berkekuatan mengalahkan dua ribu dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar.
8-67: Tidak seharusnya seorang nabi mempunyai tawanan sehingga dia dapat melumpuhkan (musuhnya) di bumi. Kamu menginginkan harta benda dunia sedangkan Allah berkehendakkan (memberi kamu) akhirat. Dan Allah adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
8-68: Sekiranya bukan kerana ketetapan Allah yang telah mendahului, nescaya ditimpakan kepada kamu azab yang besar disebabkan apa yang kamu ambil (penebusan diri daripada tawanan).
8-69: Maka makanlah daripada rampasan perang yang kamu ambil, yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

8-70: Wahai nabi! Katakanlah kepada tawanan perang yang ada dalam tangan engkau itu: “Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kamu, nescaya Dia (Allah) akan memberikan kepada kamu lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu, dan Dia (Allah) akan mengampunkan kamu.” Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
8-71: Dan jika mereka (tawanan perang itu) bermaksud mengkhianati engkau, maka sesungguhnya mereka terlebih dahulu telah mengkhianati Allah, tetapi Allah telah menundukkan mereka. Dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui, lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

8-72: Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka pada jalan Allah, dan (juga) orang yang memberikan perlindungan serta pertolongan (kepada Muhajirin), (keadaan) mereka itu sebahagiannya menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Dan (mengenai) orang beriman yang tidak berhijrah, tidak ada (kewajipan) bagi kamu melindungi mereka sehinggalah mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta bantuan kamu dalam (urusan) al-din (agama), maka kamu berkewajipan membantu, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah adalah al-Basir (Maha Melihat) akan apa yang kamu kerjakan.
8-73: Dan orang kafir itu sebahagiannya menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. Jika kamu tidak lakukan demikian (mengamalkan dasar perlindungan), tentulah akan berlaku kekacauan di bumi dan kerosakan besar.
8-74: Dan orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan (juga) orang yang memberikan perlindungan serta pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia.
8-75: Dan orang yang beriman sesudah itu, dan berhijrah serta berjihad bersama-sama kamu, maka mereka adalah daripada golongan kamu. Dan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan itu sebahagiannya lebih utama daripada sebahagian yang lain (menurut ketentuan) dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan segala sesuatu.
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TAUBAH