Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
  TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 9, Surah al-Taubah (Permohonan Ampun) atau al-Bara’ah (Pemutus Hubungan): 129 ayat

9-1: Suatu pemutusan perhubungan daripada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) kepada orang dari kalangan musyrik itu yang kamu telah adakan perjanjian (dengan mereka).
9-2: Maka (bolehlah) kamu (orang musyrik tersebut) berjalan-jalan di bumi selama empat bulan. Dan ketahuilah bahawa kamu tidak akan terlepas daripada Allah dan Allah akan mengenakan kehinaan kepada orang kafir.
9-3: Dan satu pengumuman daripada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) kepada manusia pada hari haji akbar, bahawa sesungguhnya Allah memutuskan hubungan dengan orang musyrik dan begitu (juga) rasul-Nya (rasul Allah). Jika kamu (orang musyrik) bertaubat, itu lebih baik bagi kamu tetapi jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa kamu tidak akan terlepas daripada Allah. Dan peringatkan orang kafir itu (bahawa mereka akan menerima) azab yang pedih.

9-4: Kecuali mereka dari kalangan orang musyrik itu yang kamu telah adakan perjanjian (dengan mereka), kemudian mereka tidak melanggar (syarat perjanjian tersebut) sedikit pun, dan mereka tidak (pula) membantu sesiapa (dalam) menentang kamu, maka sempurnakanlah perjanjian kamu terhadap mereka sehingga tamat tempuh (perjanjian itu). Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bertakwa.
9-5: Maka apabila habis bulan-bulan haram, bunuhlah orang musyrik itu di mana sahaja kamu temui mereka, tawanlah mereka, kepunglah mereka dan intiplah mereka di tiap-tiap tempat intipan (yang strategik). Maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, berikanlah jalan (kebebasan) mereka. Sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
9-6: Dan jika ada seseorang dari kalangan musyrik itu (datang) meminta perlindungan kepada kamu, lindungilah dia sehingga dia mendengar firman Allah. Kemudian hantarkannya ke tempat yang aman baginya. Demikian itu adalah kerana mereka itu satu kaum yang tidak mengetahui.

9-7: Bagaimana ada (pengiktirafan) pada sisi Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) suatu perjanjian bagi orang musyrik, kecuali orang yang kamu telah ikat perjanjian di Masjidi’l-Haram? Selama mereka berlaku lurus kepada kamu, maka kamu juga berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bertakwa.
9-8: Bagaimana (diperakui suatu perjanjian dengan orang musyrik), padahal jika mereka (berjaya) mengalahkan kamu mereka tidak menghormati hubungan kekeluargaan dan mereka tidak (memelihara) perjanjian? Mereka mengatakan dengan mulut mereka (bahawa) mereka menyukai kamu, tetapi hati mereka tidak dan kebanyakan mereka adalah fasik.
9-9: Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) daripada jalan-Nya (jalan Allah). Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan.
9-10: Mereka tidak menghormati (hubungan) kekeluargaan terhadap orang yang beriman dan tidak (memelihara) perjanjian. Mereka itulah orang yang melampaui batas.
9-11: Maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu dalam al-din (agama). Dan Kami (Allah) jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mahu mengerti.

9-12: Dan jika mereka memungkiri janji sesudah mereka berjanji dan mereka menghina al-din (agama) kamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin golongan kafir itu, kerana sesungguhnya mereka itu tidak berpegang pada janji, (dengan perang itu) semoga mereka berhenti (daripada perangai-perangai jahat mereka).

9-13: Apakah kamu tidak mahu memerangi puak yang memungkiri janji-janji mereka dan mereka bermaksud mengusir rasul dan mereka (juga) yang memulai (memerangi) kamu? Adakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah jua yang lebih berhak kamu takuti, jika memang kamu orang yang beriman?
9-14: Perangi mereka, Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu, dan Dia (Allah) akan menghinakan mereka dan akan menolong kamu melawan mereka, dan Dia (Allah) akan mententeramkan hati orang yang beriman.
9-15: Dan Dia (Allah) menghilangkan kekecewaan mereka (orang yang beriman) dan Allah menerima taubat sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki. Dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
9-16: Apakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan begitu sahaja sedangkan Allah belum menjadikan nyata orang yang berjihad di kalangan kamu dan mereka tidak menjadikan yang selain Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) sebagai teman setia. Dan Allah adalah al-Khabir (Maha Mengenal) apa yang kamu kerjakan.

9-17: Tidaklah layak bagi orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, untuk mereka perlihatkan kekafiran yang ada dalam diri mereka. Mereka itulah yang amalannya menjadi sia-sia.
9-18: Sesungguhnya orang yang (benar-benar) memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang mendapat petunjuk.
9-19: Apakah kamu sangka memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidi’l-Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka tidak sama pada sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
9-20: Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka lebih tinggi darjatnya pada sisi Allah dan mereka itulah orang yang beruntung.
9-21: Mereka akan diberi kegembiraan oleh Rab (Tuhan) mereka dengan rahmat daripada-Nya (daripada Allah), keredaan dan jannah (taman/syurga), (dan) bagi mereka di dalamnya adalah nikmat yang kekal.
9-22: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah itu, pada sisi-Nya (sisi Allah) adalah ganjaran yang besar.

9-23: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pemimpin jika mereka memilih kufur daripada iman. Dan sesiapa di kalangan kamu yang menjadikan mereka itu pemimpin, maka mereka itulah orang yang zalim.
9-24: Katakanlah (wahai Muhammad saw): “Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu perolehi, perniagaan yang kamu khuatirkan kerugiannya dan tempat-tempat kediaman yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), dan (juga) berjihad pada jalan-Nya (jalan Allah), maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan ketentuan-Nya (ketentuan Allah). Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

9-25: Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (orang yang beriman) pada banyak medan peperangan. Dan pada hari peperangan Hunain, kamu berbangga dengan bilangan kamu yang ramai, tetapi tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun (bilangan kamu yang ramai itu), hinggakan bumi yang luas ini kamu rasakan sempit, kemudian kamu berpaling lari ke belakang.
9-26: Kemudian Allah turunkan ketenangan ke atas rasul-Nya (rasul Allah) dan ke atas orang yang beriman, dan Dia (Allah) menurunkan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya dan Dia (Allah) timpakan azab ke atas orang kafir. Demikianlah balasan terhadap orang kafir.
9-27: Kemudian, sesudah itu Allah menerima taubat daripada orang yang dikehendaki-Nya (dikehendaki Allah). Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

9-28: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah (membenarkan) mereka mendekati Masjidi’l-Haram selepas tahun mereka ini. Dan jika kamu takutkan kemiskinan (lantaran hasil daripada kaum musyrik itu tidak ada lagi), (percayalah) Allah akan mencukupkan kamu dengan kurnia-Nya (kurnia Allah), jika Dia (Allah) kehendaki. Sesungguhnya Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui, lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
9-29: Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan (tidak beriman) kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), dan mereka tidak berkepercayaan dengan al-din (agama) yang benar, (mereka itu) daripada kalangan orang yang diberi kitab, sehingga mereka membayar jizyah (upti) dengan patuh dan mereka itu (menjadi) orang yang tunduk (kepada kekuasaan orang yang beriman).

9-30: Dan orang Yahudi berkata: “'Uzair itu anak Allah,” sementara orang Nasrani (pula) berkata: “Almasih anak Allah.” Demikian itu adalah ucapan mereka dengan mulut mereka, menyerupai perkataan orang kafir yang terdahulu. Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan?
9-31: Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai arbab (tuhan-tuhan) selain Allah, dan Almasih ‘ibn Maryam (juga mereka jadikan sekutu Allah), padahal mereka tidak diperintahkan melainkan hanya menyembah Ilah (Tuhan), al-Wahid (Yang Maha Esa), tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah), Subhanahu (Maha suci Dia/Allah), daripada apa yang mereka persekutukan.
9-32: Mereka mahu memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka sedangkan Allah tidak berkehendak melainkan menyempurnakan cahaya-Nya (cahaya Allah), sekalipun orang kafir tidak menyenanginya.
9-33: Dia (Allah) yang mengutuskan para rasul-Nya (rasul Allah) dengan petunjuk dan al-din (agama) yang benar untuk meninggikannya di atas segala al-din (agama) walaupun orang musyrik tidak menyukainya.

9-34: Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya sebahagian besar daripada ulama-ulama dan rahib-rahib itu memakan harta benda orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka (juga) menghalangi (orang ramai) daripada jalan Allah. Dan orang yang mengumpulkan emas dan perak sedangkan mereka tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka peringatkan mereka dengan azab yang pedih.
9-35: (Iaitu) pada hari dibakarkan (emas dan perak itu) di dalam Neraka Jahanam, kemudian disental dahi mereka dengannya, (begitu juga) rusuk dan punggung mereka, (dikatakan kepada mereka): “Inilah harta yang kamu kumpulkan untuk diri kamu (dahulu) itu, maka rasakanlah (akibat daripada) apa yang kamu kumpulkan itu.”

9-36: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, (demikian itu) dalam kitab Allah sejak Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi, (dan antara dua belas bulan tersebut) empat daripadanya (bulan) yang dihormati. Demikianlah (ketetapan) al-din (agama) yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan tersebut, dan perangilah orang musyrik sekaliannya sebagaimana mereka memerangi kamu sekaliannya, dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang yang bertakwa.
9-37: Sesungguhnya mengundur-undurkannya (menukarkan kedudukan bulan yang dihormati) itu hanya menambahkan kekufuran, (yang menyebabkan) bertambah sesat orang kafir kerananya. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. (Mereka berbuat demikian) bagi mencukupkan bilangan (bulan) yang diharamkan oleh Allah. Mereka menyanjung tinggi perbuatan mereka yang jahat itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir.

9-38: Wahai orang yang beriman! Mengapakah (keadaan) kamu, jika dikatakan: “Pergilah kamu (berjihad) pada jalan Allah,” kamu rasakan (keberatan seolah-olah) badan kamu terikat pada bumi? Apakah kamu lebih (merasakan) puas dengan dunia daripada akhirat? Maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia ini (berbanding kesenangan) dalam akhirat kecuali sedikit.
9-39: Jika kamu tidak pergi (berperang), Dia (Allah) akan mengazabkan kamu dengan azab yang pedih, dan Dia (Allah) akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain daripada kamu, sedang kamu tidak akan membahayakan-Nya (membahayakan Allah) sedikit pun. Dan Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
9-40: Dan jika kamu menolongnya (Muhammad saw), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang kafir mengusirnya, (Muhammad saw) sebagai orang kedua daripada dua orang ketika mereka berdua di dalam gua, dia (Muhammad saw) berkata kepada sahabatnya (Abu Bakar): “Janganlah kamu cemas, sesungguhnya Allah beserta kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya (ketenangan daripada Allah) kepadanya (Muhammad saw) dan membantunya (Muhammad saw) dengan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Dia (Allah) menjadikan kalimah orang kafir itu di bawah, dan (sebaliknya) kalimah Allah yang tertinggi. Dan Allah adalah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
9-41: Pergilah kamu (berperang) dalam keadaan ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa raga kamu pada jalan Allah, kerana yang demikian lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

9-42: Kalau ada keuntungan yang mudah (diperolehi) dan perjalanannya dekat, tentu mereka mahu mengikut engkau, tetapi perjalanan (yang engkau ajak mereka bersama) itu sangat jauh dan menyulitkan bagi mereka, lalu mereka bersumpah dengan (nama) Allah: “Jika kami ada kemampuan tentulah kami menyertai kamu.” Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahawa mereka itu adalah orang yang dusta.
9-43: Allah maafkan engkau (Muhammad saw). Mengapa engkau memberi keizinan kepada mereka (untuk tidak ikut berperang) sebelum jelas kepada engkau orang yang benar (mempunyai halangan) dan engkau ketahui orang yang berdusta?
9-44: Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta keizinan daripada engkau untuk (tidak) berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka. Dan Allah mengetahui siapakah orang yang bertakwa.
9-45: Sesungguhnya orang yang meminta izin kepada engkau (untuk dikecualikan daripada berperang) itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hati mereka ragu-ragu, dan mereka terumbang-ambing dalam keraguan mereka.
9-46: Dan sekiranya mereka (benar-benar) mahu keluar (berperang) tentulah mereka persiapkan kelengkapan, tetapi Allah tidak berkehendakkan mereka keluar, lalu Dia (Allah) menahan mereka dan dikatakan (kepada mereka): “Tinggallah kamu bersama-sama orang yang tinggal.”
9-47: Sekiranya mereka keluar bersama-sama kamu, mereka tidak akan menambahkan kepada kamu selain kekacauan, dan mereka bergegas masuk di celah-celah (pasukan) kamu kerana mahu (menyebarkan) fitnah (antara kamu), sedangkan di kalangan kamu ada orang yang mudah (terpengaruh) mendengar (perkataan) mereka. Dan Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan siapakah orang yang zalim.
9-48: Sesungguhnya sejak dahulu (lagi) mereka telah mengada-adakan fitnah, dan mereka memutar-belitkan segala perkara terhadap engkau, sehingga datang kebenaran dan nyatalah urusan Allah, sedang mereka tidak menyukainya.
9-49: Dan antara mereka ada yang berkata: “Izinkanlah saya (tidak ikut berperang) dan janganlah membuat fitnah terhadap saya (dengan mengatakan yang bukan-bukan).” Ketahuilah, bahawa mereka (sebenarnya) telah terjerumus ke dalam fitnah itu, dan sesungguhnya Neraka Jahanam melingkungi orang kafir itu.

9-50: Jika satu kebaikan sampai kepada kamu, mereka menjadi sakit hati, dan jika bencana menimpa kamu, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah melindungi diri kami terlebih dahulu (dengan tidak ikut berperang),” dan mereka berpaling dengan gembira.
9-51: Katakanlah: “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dia (Allah) jua al-Maulana (Pelindung) bagi kami dan kepada Allah hendaknya orang yang beriman bertawakal.”
9-52: Katakanlah: “Bukankah tidak ada yang kami tunggu-tunggu melainkan salah satu daripada dua kebaikan (kemenangan atau syahid), sedang yang kami tunggu-tunggu buat kamu ialah Allah menimpakan kepada kamu suatu azab daripada-Nya (daripada Allah), atau (azab) dengan (perantaraan) tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami (juga) menunggu bersama kamu.”
9-53: Katakanlah: “Nafkahkanlah (harta kamu) dengan rela atau dengan terpaksa namun, tidak akan diterima daripada kamu kerana sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik.”
9-54: Dan tidak ada yang menghalang untuk diterima daripada mereka apa yang mereka nafkahkan kecuali kerana mereka telah kafir terhadap Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), mereka tidak mengerjakan solat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak menafkahkan (harta mereka) kecuali dalam keadaan terpaksa.
9-55: Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka mempesonakan engkau. Sesungguhnya Allah berkehendak menyeksa mereka dengannya (harta benda dan anak-anak mereka) dalam kehidupan dunia dan akan melayang jiwa mereka sedang mereka (tetap) kafir.
9-56: Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah bahawa mereka adalah daripada golongan kamu, sedangkan mereka bukan daripada golongan kamu, tetapi (sebenarnya) mereka itu kaum yang takut (kepada kamu).
9-57: Sekiranya mereka memperolehi tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang (tempat persembunyian), tentulah mereka pergi ke sana dengan secepat-cepatnya.

9-58: Dan di kalangan mereka ada yang mencela engkau tentang (pembahagian) sedekah. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya (sedekah itu) mereka bergembira tetapi jika tidak diberi, maka sebahagian daripada mereka menjadi marah.
9-59: Sekiranya mereka (berasa) senang hati dengan pembahagian Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) kepada mereka dan mereka berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurnia-Nya (kurnia Allah) dan (begitu juga) rasul-Nya (rasul Allah). Sesungguhnya kepada Allah kami bergantung harapan.”
9-60: Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang miskin, ‘amil (pengurus) zakat, mu’allaf (orang yang baharu memeluk Islam) yang dipujuk hatinya, untuk membebaskan perhambaan, orang yang berhutang, (perbelanjaan) untuk jalan Allah dan ibnu’l-sabil (orang yang di dalam perjalanan). (Demikian itu) sebagai ketetapan daripada Allah, dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

9-61: Dan di kalangan mereka ada yang menyakitkan (hati) nabi dan mereka mengatakan: “Dia (nabi) itu pendengar (mempercayai sahaja apa yang orang lain kata).” Katakanlah: “(Nabi memang) pendengar kebaikan bagi kamu. Dia (nabi) beriman kepada Allah dan mempercayai (perkataan) orang yang beriman dan (nabi juga) menjadi rahmat bagi orang yang beriman antara kamu.” Dan orang yang menyakiti (hati) rasul Allah itu akan menerima azab yang pedih.
9-62: Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah kepada kamu untuk mencari keredaan kamu, padahal keredaan Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) lebih berhak mereka cari, jika mereka orang yang beriman.
9-63: Tidakkah mereka ketahui bahawa sesiapa yang menentang Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), (balasan) untuk mereka adalah Neraka Jahanam? Mereka kekal di dalamnya, demikian itulah kehinaan yang besar.
9-64: Orang munafik itu sangat takut sekiranya diturunkan ke atas mereka satu surah yang menceritakan apa yang (tersembunyi) dalam hati  mereka. Katakanlah: “Perolok-olokkanlah, sesungguhnya Allah akan melahirkan apa yang kamu takuti itu.”
9-65: Dan jika engkau tanyakan kepada mereka tentulah mereka menjawab: “Kami hanya bergurau dan bermain-main (sahaja).” Katakanlah: “Apakah dengan Allah dan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) dan (dengan) rasul-Nya (rasul Allah) kamu hendak (jadikan bahan) gurauan?”
9-66: Jangan kamu berdalih, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah beriman. Jika Kami (Allah) maafkan segolongan daripada kamu nescaya Kami (Allah) azabkan segolongan (yang lain) kerana mereka itu adalah orang yang berdosa.

9-67: Laki-laki munafik dan perempuan-perempuan munafik, sebahagian mereka adalah daripada yang sebahagian (bekerjasama), mereka menyuruh kepada yang mungkar dan menghalang daripada yang makruf, dan mereka genggamkan tangan mereka (berlaku bakhil). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang fasik.
9-68: Allah menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan-perempuan munafik dan orang yang kufur, Neraka Jahanam (yang) mereka kekal di dalamnya. Ia (Neraka Jahanam) memadai buat mereka dan Allah mengutuk mereka, bagi mereka azab yang berkekalan.
9-69: (Wahai orang munafik) sebagaimana orang yang sebelum kamu, mereka itu jauh lebih kuat daripada kamu dan jauh lebih banyak harta serta anak-anak (mereka). Mereka menikmati bahagian mereka. Kamu juga menikmati bahagian kamu sebagaimana orang terdahulu menikmati bahagian mereka. Kamu memperkatakan seperti apa yang mereka telah memperkatakan. Mereka itulah orang yang menjadi sia-sia amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang yang rugi.
9-70: Belumkah datang kepada mereka berita mengenai orang yang sebelum mereka, (iaitu) kaum Nuh, ’Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah dibinasakan? Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan (membawa) berbagai-bagai keterangan yang nyata. Allah tidak berbuat aniaya terhadap mereka tetapi mereka yang menganiayai diri mereka sendiri.

9-71: Dan orang laki-laki dan perempuan yang beriman, sebahagiannya (menjadi) pelindung bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh berbuat makruf dan mencegah daripada kemungkaran, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah). Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah adalah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
9-72: Allah telah menjanjikan kepada orang laki-laki dan perempuan yang beriman dengan jannah (taman/syurga) yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka di dalamnya dan (mendapat) tempat tinggal yang baik di dalam Jannati (taman/syurga) ‘Adn. Dan keredaan Allah itulah yang lebih besar, itulah kejayaan yang cemerlang.

9-73: Wahai nabi! Berjihadlah terhadap orang kafir dan orang munafik itu dan bertindak tegaslah terhadap mereka. Tempat (kembali) mereka itu ialah Neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk kesudahan.
9-74: Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah bahawa mereka tidak pernah mengatakan, padahal (sebenarnya) mereka telah mengeluarkan kata-kata kufur, dan mereka telah menjadi kafir sesudah Islam dan mereka sangat inginkan kepada apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan kebencian mereka itu tidak lain melainkan kerana Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) telah mempercukupkan (orang yang beriman) dengan kurnia-Nya (kurnia Allah). Maka jika mereka bertaubat, itu lebih baik bagi mereka, tetapi jika mereka berpaling nescaya mereka akan di azab oleh Allah dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada di bumi ini bagi mereka seorang pelindung, juga tidak ada seorang penolong.

9-75: Dan antara mereka ada yang berjanji kepada Allah: “Sesungguhnya jika Allah berikan sebahagian daripada kurnia-Nya (kurnia Allah) kepada kami, tentu kami akan sedekahkan dan sungguh kami akan jadi orang yang salih.”
9-76: Maka setelah Dia (Allah) berikan sebahagian daripada kurnia-Nya (kurnia Allah) kepada mereka, terus mereka (menjadi) bakhil dan mereka pun membelakangi.
9-77: Maka Allah timbulkan nifaq (kemunafikan) dalam hati mereka sampai kepada hari mereka bertemu dengan-Nya (dengan Allah). (Yang demikian itu) disebabkan mereka tidak menunaikan terhadap Allah apa yang mereka janjikan, dan (juga) dengan sebab mereka berdusta.
9-78: Tidakkah mereka tahu bahawa Allah sangat mengetahui rahsia mereka dan bisikan mereka dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang ghaib.

9-79: (Orang munafik ialah) orang yang mengejek orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan suka rela, dan orang yang tidak sanggup (memberikan sedekah) kecuali sekadar kemampuannya sahaja (pula) dihina oleh mereka (orang munafik). Allah juga akan menghinakan mereka dan bagi mereka adalah azab yang pedih.
9-80: (Sama sahaja) sama ada engkau mohonkan keampunan untuk mereka atau engkau tidak mohonkan keampunan untuk mereka, sekalipun engkau mohonkan keampunan untuk mereka tujuh puluh kali namun, Allah tidak akan memberikan keampunan kepada mereka. Begitulah (ketetapan Allah) kerana mereka kafir terhadap Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik.
9-81: Orang yang ditinggalkan (tidak diajak ke medan perang) berasa gembira kerana mereka ditinggalkan di belakang Rasulullah, dan mereka memang enggan berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka malah mereka mengatakan: “Janganlah kamu pergi (berperang) dalam (cuaca) panas terik ini.” Katakanlah: “Api Neraka Jahanam lebih panas lagi,” sekiranya mereka mengetahui.
9-82: Mereka akan ketawa sedikit tetapi akan menangis banyak sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
9-83: Maka sekiranya Allah mengembalikan engkau kepada satu kumpulan daripada mereka, lalu mereka meminta izin daripada engkau untuk ikut serta keluar (berperang), maka katakanlah (kepada mereka): “Kamu sekali-kali tidak akan (diizinkan) keluar (berperang) bersama-sama kami selama-lamanya, (kerana) sesungguhnya kamu lebih suka tinggal (tidak ikut berperang) pada pertama kali, maka tinggallah kamu bersama-sama dengan orang yang tinggal (tidak pergi berperang).”

9-84: Dan jangan engkau solatkan (jenazah) seseorang yang mati antara mereka (orang munafik) dan jangan engkau berdiri (menghantarnya) pada kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), dan mereka mati dalam keadaan fasik.
9-85: Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka mempesonakan engkau, sesungguhnya Allah berkehendak mengazabkan mereka dengannya (harta benda dan anak-anak itu) di dalam dunia dan akan melayang nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir.

9-86: Dan jika turun satu ayat (yang menyeru) agar mereka beriman kepada Allah dan berjihad bersama-sama rasul-Nya (rasul Allah), orang yang berkemampuan di kalangan mereka akan meminta izin kepada engkau dengan berkata: “Biarkanlah kami bersama-sama dengan orang yang tinggal (tidak ikut berperang).”
9-87: Mereka lebih suka tinggal bersama-sama dengan orang yang tinggal, lalu hati mereka dimetrai, maka mereka tidak akan mengerti.
9-88: Tetapi rasul dan orang beriman yang bersamanya telah berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka. Dan mereka itulah orang yang akan mendapat berbagai-bagai kebaikan dan mereka itulah orang yang berjaya.
9-89: Allah telah menyediakan untuk mereka jannah (taman/syurga) yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar.

9-90: Dan telah datang (kepada nabi) orang Arab dusun yang mempunyai halangan agar mereka diberi keizinan (untuk tidak ikut berperang), dan tinggallah (tidak ikut berperang) orang yang mendustakan Allah dan rasul-Nya (rasul Allah), (padahal mereka tiada berhalangan).
9-91: Tidak menjadi kesalahan (lantaran tidak ikut berperang) bagi orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan, asalkan mereka ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya (rasul Allah). Tidak ada satu jalan (untuk mencari kesalahan) atas orang yang berbuat kebaikan dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
9-92: Dan tidak pula (menjadi kesalahan) atas orang yang datang kepada engkau meminta diberikan kenderaan, lalu engkau katakan: “Tidak ada kenderaan yang boleh membawa kamu,” maka mereka berpaling (tidak dapat ikut sama ke medan perang), sedang air mata mereka berlinangan kerana kesedihan disebabkan mereka tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan (pada jalan jihad).
9-93: Jalan (buat mengenakan kesalahan) hanya ada terhadap orang yang meminta izin kepada engkau sedangkan mereka itu orang kaya. Mereka lebih suka tinggal bersama-sama dengan orang yang tinggal dan Allah memetrai hati mereka, maka mereka tidak akan mengerti.
 

JUZUK 11

9-94: Mereka (orang munafik) akan mengemukakan keuzuran mereka kepada engkau apabila engkau pulang (dari medan perang) kepada mereka. Katakanlah: “Tidak usah kamu kemukakan keuzuran, kami tidak akan percaya kepada kamu, (kerana) sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kami perihal (kedustaan) kamu. Dan Allah dan rasul-Nya (rasul Allah) akan mengawasi kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui) terhadap perkara ghaib dan nyata, lalu Dia (Allah) memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
9-95: Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah kepada engkau apabila engkau telah kembali kepada mereka, agar engkau berpaling daripada mereka (melepaskan mereka), maka berpalinglah daripada mereka (tinggalkan mereka) kerana mereka itu keji, dan tempat mereka ialah Neraka Jahanam, sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan.
9-96: Mereka akan bersumpah kepada engkau supaya engkau reda dengan mereka. Maka jika engkau reda dengan mereka, sesungguhnya Allah tidak reda dengan kaum yang fasik itu.

9-97: Orang Arab dusun (Badwi) itu lebih keras lagi kekafiran dan kemunafikan mereka, dan mereka lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang telah diturunkan Allah kepada rasul-Nya (rasul Allah). Dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
9-98: Dan di kalangan orang Arab dusun itu ada yang menganggap apa yang mereka nafkahkan (pada jalan Allah) itu sebagai denda, dan dia menanti-nanti giliran kamu (ditimpa bencana), tetapi mereka jua yang akan ditimpa giliran yang buruk. Dan Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
9-99: Dan di kalangan orang Arab dusun itu ada juga yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia memandang apa yang dinafkahkannya (pada jalan Allah) sebagai (jalan) mendekatkan diri dengan Allah dan selawat (doa) daripada rasul. Ketahuilah, sesungguhnya ia (menafkahkan pada jalan Allah) adalah (jalan) mendekatkan diri mereka (dengan Allah). Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (rahmat Allah). Sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

9-100: Dan orang yang mendahului (sebagai) yang mula-mula (memeluk Islam) daripada Muhajirin, Ansar dan orang yang menuruti mereka dengan baik, (keadaan mereka adalah) Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada-Nya (kepada Allah), dan Dia (Allah) telah menyediakan untuk mereka jannah (taman/syurga) yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itulah kejayaan yang besar.
9-101: Dan dari kalangan orang Arab dusun yang di sekeliling engkau itu ada yang munafik dan (begitu juga) dari kalangan penduduk Madinah, mereka bersangatan dalam kemunafikan. Engkau tidak tahu siapakah mereka tetapi Kami (Allah) mengetahui mereka. Kami (Allah) akan azabkan mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.
9-102: Dan orang lain yang telah mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukkan amal yang baik dengan yang buruk, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

9-103: Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, agar dengannya (sedekah itu) engkau membersihkan dan menyucikan mereka dan selawatkanlah (doakanlah) mereka, sesungguhnya selawat engkau itu mendatangkan ketenteraman kepada mereka. Dan Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
9-104: Apakah mereka tidak ketahui bahawa Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya (hamba-hamba Allah) dan mengambil sedekah-sedekah. Sesungguhnya Allah, adalah Dia al-Tawwab (Maha Penerima taubat), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
9-105: Dan katakanlah: “Beramallah kamu, Allah akan memperhatikan amalan kamu, dan (begitu juga) rasul-Nya (rasul Allah) dan orang yang beriman (turut memperhatikan amalan kamu). Dan kamu akan dikembalikan kepada al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui) terhadap perkara yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia (Allah) akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu amalkan.
9-106: Dan orang yang selain itu diberi tangguh kepada mereka menurut ketetapan Allah, mungkin Dia (Allah) akan mengazabkan mereka atau Dia (Allah) menerima taubat mereka. Dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

9-107: Dan (ada pula) orang yang membina masjid (bertujuan) untuk (menimbulkan) kemudaratan, kekufuran dan memecah belah orang yang beriman serta mengintip bagi (pihak) orang yang dari dahulu memerangi Allah dan rasul-Nya (rasul Allah). (Walaupun mereka bertujuan jahat) namun, mereka bersumpah: “Tujuan kami hanyalah (berbuat) kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu berdusta.
9-108: Jangan engkau berdiri (solat) di dalamnya (masjid orang munafik itu) selama-lamanya, sesungguhnya masjid (masjid Quba) yang dibina atas dasar takwa sejak permulaannya (hijrah Rasulullah saw ke Madinah), adalah lebih berhak engkau solat di dalamnya, kerana di sana terdapat orang yang sangat bersungguh-sungguh membersihkan diri dan Allah sangat menyukai orang yang bersih.
9-109: Jadi, adakah orang yang mendirikan bangunan atas dasar takwa kepada Allah dan keredaan-Nya (keredaan Allah) lebih baik atau orang yang membina bangunan di tepi jurang yang dalam, lalu bangunan itu (runtuh dan) membawa mereka ke dalam Neraka Jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim.
9-110: Bangunan yang mereka (orang munafik) dirikan itu sentiasa menimbulkan pergolakan dalam jiwa mereka, kecuali apabila hati mereka telah hancur. Dan Allah adalah al-’Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

9-111: Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman itu jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (bayaran) jannah (taman/syurga) untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. (Ini) sebagai satu perjanjian yang benar atas-Nya (atas Allah), (tercatit) dalam Tawrat, Injil dan al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah kamu dengan jual beli yang kamu telah lakukan, dan itulah kejayaan yang besar.
9-112: (Mereka itu adalah) orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang mengembara (mencari keredaan Allah), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan yang memelihara batas-batas Allah. Gembirakanlah orang Mukmin itu.

9-113: Tidak seharusnya bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan keampunan untuk orang musyrik, sekalipun mereka itu keluarga yang dekat, (padahal) sudah jelas bagi mereka (orang yang beriman) bahawa orang (musyrik) itu adalah penghuni neraka.
9-114: Dan tidak ada permohonan keampunan Ibrahim untuk bapanya melainkan disebabkan suatu janji yang dia (Ibrahim) janjikan kepadanya (bapanya), tetapi apabila jelas baginya (Ibrahim) bahawa dia (bapanya) itu adalah musuh Allah, lalu dia (Ibrahim) berlepas diri daripadanya (bapanya). Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang berhati lembut dan al-halim (bersopan santun).
9-115: Dan Allah tidak sekali-kali menyesatkan suatu kaum sesudah Dia (Allah) memberi petunjuk kepada mereka, sehingga jelas kepada mereka apa yang mereka mesti awasi. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui).
9-116: Sesungguhnya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagi kamu selain Allah.

9-117: Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikutinya (nabi) pada masa kesulitan, sesudah nyaris berpaling hati sebahagian daripada mereka, kemudian Dia (Allah) menerima taubat mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap mereka adalah al-Rauf (Maha Belas Kasihan), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
9-118: Dan juga (diterima taubat) tiga orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), sehingga mereka merasakan bumi ini sempit, padahal bumi ini luas, dan merasakan jiwa mereka tertekan (akibat rasa bersalah kerana sengaja mencari alasan untuk tidak ikut berperang), dan mereka merasakan tidak ada lagi tempat mengelakkan (kemurkaan dan seksaan) Allah melainkan kepada-Nya (kepada Allah) jua. Kemudian Dia (Allah) menerima taubat mereka, agar mereka tetap (berpegang) pada taubat mereka. Sesungguhnya Allah, Dia (Allah) itu al-Tawwab (Maha Penerima taubat), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
9-119: Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan sertailah golongan ‘siddiqin’ (orang yang benar).

9-120: Tidak sepatutnya penduduk Madinah dan orang Badwi yang mendiami di sekitar mereka tidak menyertai Rasulullah (pergi berperang), dan mereka lebih mementingkan diri mereka daripadanya (Rasulullah). Demikian itu kerana sesungguhnya (jika mereka ikut serta berperang) mereka tidak akan menanggung kehausan, kesusahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan mereka tidak memijak suatu tempat yang akan menimbulkan kemarahan orang kafir, dan mereka tidak menghadapi suatu bahaya daripada musuh, melainkan dituliskan untuk mereka sebagai amal salih kerananya (segala yang mereka hadapi dalam peperangan itu).
9-121: Dan (lagi) mereka tidak menafkahkan sesuatu yang kecil atau yang besar, dan mereka tidak merentasi suatu lembah, melainkan dituliskan untuk mereka (amal salih) kerana Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka telah amalkan.

9-122: Dan tidak seharusnya orang Mukmin itu pergi (berperang) semuanya, tetapi alangkah baiknya jika daripada kalangan tiap-tiap golongan itu keluar sebahagian (daripada mereka) untuk memperdalamkan pengertian tentang al-din (agama), dan (dengan demikian) membolehkan mereka memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali (dari medan perang) kepada mereka, (dengan itu) mereka (menjadi) berhati-hati.
9-123: Wahai orang yang beriman! Perangi orang kafir di sekitar kamu agar mereka dapati pada kamu ada sikap yang keras (dalam menghadapi golongan yang kafir). Dan ketahuilah bahawa Allah beserta orang yang bertakwa.

9-124: Dan apabila diturunkan suatu surah, maka antara mereka itu ada yang mengatakan: “Siapakah antara kamu yang bertambah imannya (disebabkan turun) ayat ini?” Maka (keadaan) orang yang beriman adalah bertambah-tambah iman mereka (lantaran turun surah tersebut) dan mereka berasa gembira.
9-125: Dan (keadaan) orang yang dalam hati mereka ada penyakit, (turunnya surah tersebut) menambahkan kekotoran di atas kekotoran mereka (yang sedia ada), dan mereka mati dalam keadaan kafir.
9-126: Dan tidakkah mereka perhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali pada setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan mereka tidak mengambil peringatan?
9-127: Dan apabila diturunkan suatu surah, sebahagian daripada mereka memandang sebahagian yang lain (sambil berkata): “Adakah sesiapa (dari kalangan orang yang beriman) melihat kamu?” Kemudian mereka berpaling pergi. Allah memalingkan hati mereka kerana mereka itu kaum yang tidak mengerti.

9-128: Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, terasa berat baginya (rasul itu) oleh penderitaan kamu, (rasul itu) sangat inginkan kebaikan untuk kamu, dan terhadap orang yang beriman (rasul itu) sangat bersopan santun lagi mengasihani.
9-129: Maka jika mereka berpaling, katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah); kepada-Nya (kepada Allah) aku bertawakal dan Dia (Allah) adalah Rab (Pemilik) ‘Arash yang agung.
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH YUNUS