Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 11, Surah Hud (Nabi Hud) : 123 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
11-1: Alif, Lam, Ra. (Inilah) kitab (al-Qur’an) yang ayat-ayatnya tersusun rapi, kemudian diperjelaskan secara terperinci, daripada al-Hakim (Yang Maha Bijaksana), lagi al-Khabir (Yang Maha Mengerti).
11-2: Agar kamu tidak mempertuhankan kecuali Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad saw diutuskan) kepada kamu daripada-Nya (Allah), (sebagai) pemberi ancaman dan penyampai khabar gembira.
11-3: Dan hendaklah kamu memohonkan keampunan daripada Rab (Tuhan) kamu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya (kepada Allah), nescaya Dia (Allah) akan kurniakan kepada kamu kesenangan yang baik sampai kepada waktu yang ditentukan, dan Dia (Allah) akan kurniakan keutamaan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar.”
11-4: Kamu sekalian akan kembali kepada Allah dan Dia (Allah) atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Berkuasa).
11-5: Ketahuilah, sesungguhnya mereka (orang munafik) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripada-Nya (Allah). Ketahuilah, ketika mereka membalutkan diri mereka dengan pakaian, Dia (Allah) mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan segala isi hati.
 

JUZUK 12

11-6: Dan tidak ada satu binatang merayap di bumi, melainkan atas Allah menyediakan rezekinya, dan Dia (Allah) mengetahui tempat menetapnya dan tempat ditumpangkannya. Semuanya sudah tercatit dalam kitab yang nyata.
11-7: Dan Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arash-Nya (Allah) di atas air, kerana Dia (Allah) hendak menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Dan jika engkau berkata: “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati,” nescaya orang kafir itu akan berkata: “Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.”
11-7: Dan jika Kami (Allah) tangguhkan azab daripada mereka hingga ke waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata: “Apa yang menghalangi Dia (Allah)?” Ketahuilah, pada hari azab itu didatangkan kepada mereka, ia tidak dapat dihindarkan daripada mereka, dan mereka akan diliputi azab yang dahulunya mereka perolok-olokkan.
11-9: Dan jika Kami (Allah) rasakan kepada manusia suatu rahmat daripada Kami (Allah), kemudian Kami (Allah) cabutkan (rahmat itu) daripadanya, nescaya dia menjadi berputus asa lagi tidak berterima kasih.
11-10: Dan jika Kami (Allah) rasakan kepadanya kesenangan sesudah dia ditimpa kesusahan nescaya dia akan berkata: “Telah hilang kesusahan daripadaku.” Sungguh, dia sangat gembira lagi berbangga.
11-11: Kecuali orang yang sabar (ketika susah dan senang) dan beramal salih. Mereka itu mendapat keampunan dan pahala yang besar.
11-12: Boleh jadi engkau berhasrat mengabaikan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepada engkau, dan dada engkau terasa sempit kerananya, disebabkan mereka berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (harta) dan datang bersamanya seorang malaikat?” Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi ancaman dan Allah jua al-Wakil (Pemelihara) segala sesuatu.
11-13: Atau mereka mengatakan: “Dia (Muhammad saw) yang membuat-buatnya (al-Qur’an).” Katakanlah: “Datangkanlah sepuluh surah yang menyamainya, yang dikarang (oleh manusia) dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu sanggup selain Allah, jika memang kamu orang yang benar.”
11-14: Maka jika mereka tidak (mampu) menunaikan (cabaran) kamu itu, maka ketahuilah bahawa ia (al-Qur’an) itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah). Apakah kamu tidak mahu menjadi Muslim (orang yang menyerah diri)?

11-15: Sesiapa mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, (nescaya) Kami (Allah) akan sempurnakan (balasan) amalannya di dalamnya (dunia), dan mereka tidak akan dirugikan di dalamnya (dunia).
11-16: Mereka itu tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan (di akhirat) segala usaha mereka menjadi terhapus dan amalan mereka terbatal.
11-17: Apakah (orang yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya) sama dengan) orang yang memperolehi keterangan daripada Rab (Tuhan)nya dan diiringi (pula) oleh saksi daripada-Nya (Allah), malah sebelumnya sudah ada kitab Musa sebagai imam dan rahmat? Mereka itu beriman dengannya (al-Qur’an). Dan sesiapa antara golongan itu yang kufur kepadanya (al-Qur’an), maka nerakalah tempat yang dijanjikan (untuk mereka). Maka janganlah kamu ragu-ragu padanya (al-Qur’an), sungguh ia (al-Qur’an) kebenaran daripada Rab (Tuhan) kamu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya.
11-18: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas (nama) Allah? Mereka itu akan dihadapkan ke hadapan Rab (Tuhan) mereka dan saksi-saksi akan berkata: “Inilah orang yang berdusta atas (nama) Rab (Tuhan) mereka.” Ketahuilah, laknat Allah atas orang yang zalim.
11-19: (Iaitu) orang yang menghalangi (manusia) daripada jalan Allah, dan (mereka) mahu supaya ia (jalan Allah itu) menjadi bengkok. Dan mereka tidak percaya kepada akhirat.
11-20: Mereka tidak akan terlepas di bumi dan tidak ada yang akan melindungi (mereka) selain Allah. Seksaan bagi mereka digandakan. Mereka tidak berupaya mendengar dan mereka tidak dapat melihat.
11-21: Mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan itu.
11-22:  Tidak syak lagi di akhirat kelak mereka menjadi orang yang rugi.
11-23: Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih dan mereka merendahkan diri kepada Rab (Tuhan) mereka, maka mereka itulah penghuni jannah (taman/syurga), kekal mereka di dalamnya.
11-24: Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta lagi tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Apakah (dalam) perumpamaan itu sama kedua-duanya? Tidakkah kamu mengambil peringatan?

11-25: Sesungguhnya Kami (Allah) telah utuskan Nuh kepada kaumnya, (Nuh berkata): “Sesungguhnya aku adalah pemberi ancaman yang nyata bagi kamu.”
11-26: “Bahawa, janganlah kamu mempertuhankan (sesuatu) kecuali Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang menyedihkan.”
11-27: Maka berkatalah pembesar-pembesar kafir daripada kaumnya itu: “Kami tidak melihat engkau melainkan manusia (biasa) seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang rendah (kedudukannya) antara kami, (iaitu yang mengikuti engkau) dengan tidak berfikir. Dan kami tidak melihat engkau memiliki suatu kelebihan (yang melebihi) daripada kami, bahkan kami beranggapan engkau adalah seorang yang berdusta.”
11-28: Dia (Nuh) berkata: “Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, sekiranya aku mempunyai bukti yang nyata daripada Rab (Tuhan)ku, dan aku diberikan rahmat daripada sisi-Nya (Allah), lalu ia (rahmat itu) digelapkan atas kamu? Apakah kami paksakan kamu (menerimanya) sedangkan kamu benci kepadanya?”
11-29: “Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu atasnya (seruanku), tidak lain upahku hanyalah daripada Allah, dan aku tidak akan mengusir orang yang telah beriman, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rab (Tuhan) mereka, tetapi aku melihat kamu ini adalah kaum yang jahil.”
11-30: “Dan wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongku daripada (azab) Allah jika aku mengusir mereka (yang telah beriman) itu? Apakah kamu tidak mahu mengambil peringatan?”
11-31: “Dan aku tidak mengakui kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui perkara ghaib, dan (juga) aku tidak mengakui yang aku ini malaikat, (seterusnya) aku tidak mengatakan bahawa orang yang kamu pandang hina itu, Allah tidak akan berikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya (kalau aku demikian) aku akan termasuk golongan yang zalim.”
11-32: Mereka berkata: “Wahai Nuh! Engkau telah berbantah dengan kami, malah engkau perbanyakkan bantahan terhadap kami. Kalau begitu, datangkanlah apa yang engkau ancamkan kepada kami itu, jika memang engkau orang yang benar.”
11-33: Nuh berkata: “Sesungguhnya yang akan mendatangkannya kepada kamu hanyalah Allah, jika dia (Allah) kehendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.”
11-34: “Dan (sudah) tidak berguna nasihatku kepada kamu jika aku mahu (terus) menasihati kamu, sedangkan Allah hendak menyesatkan kamu. Dia (Allah) adalah Rab (Tuhan) kamu, dan kamu sekalian akan kembali kepada-Nya (kepada Allah).”
11-35: Atau mereka mengatakan: “Dia (Nuh) mereka-rekakan (cerita).” Katakanlah: “Jika aku reka-rekakan (cerita) maka aku menanggung dosanya, tetapi aku berlepas diri daripada dosa yang kamu kerjakan.”

11-36: Diwahyukan kepada Nuh: “Bahawa tidak ada lagi yang akan beriman daripada kaum engkau, kecuali orang yang sudah beriman, maka janganlah engkau berdukacita terhadap apa yang mereka kerjakan.”
11-37: “Dan buatlah sebuah kapal dengan pengawasan Kami (Allah) dan (petunjuk) wahyu Kami (Allah), dan janganlah engkau perkatakan kepada-Ku (Allah) tentang orang yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.”
11-38: Dan dia (Nuh) membuat kapal itu. Dan setiap kali lalu kumpulan daripada kaumnya di hadapannya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata: “Jika kamu mengejek kami, maka kami juga mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek (kami).”
11-39: “Kelak kamu akan ketahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan ditimpa azab yang berkekalan.”
11-40: Sehingga apabila perintah Kami (Allah) datang, berbuak-buaklah air (keluar daripada bumi), Kami (Allah) berfirman: “Muatkanlah ke dalamnya (kapal itu) sepasang daripada setiap jenis, dan keluarga engkau, kecuali orang yang telah didahului oleh ketetapan atasnya (bahawa mereka ditinggalkan), dan (muatkanlah pula) orang yang beriman.” Dan tidak ada yang beriman bersamanya (Nuh) kecuali sedikit (jumlahnya).
11-41: Dan dia (Nuh) berkata: “Naiklah kamu sekalian ke dalamnya (kapal) dengan nama Allah sewaktu berlayar dan apabila berlabuhnya. Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).”
11-42: Dan ia (kapal) berlayar membawa mereka dalam ombak seperti gunung. Dan Nuh memanggil anak-nya yang berada di tempat yang jauh: “Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu menyertai orang yang kafir itu.”
11-43: Dia (anak Nuh) menjawab: “Aku akan mencari perlindungan di gunung yang akan menyelamatkan aku daripada air.” Nuh berkata: “Tidak ada yang dapat diselamatkan daripada ketentuan Allah pada hari ini, kecuali orang yang dikasihani-Nya (Allah).” Dan gelombang memisahkan keduanya, maka dia (anak Nuh) termasuk dalam golongan orang yang ditenggelamkan.
11-44: Dan difirmankan: “Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah.” Dan air menjadi surut, perintah telah terlaksana dan kapal berlabuh di atas bukit Judi, dan difirmankan: “Kebinasaanlah bagi orang yang zalim.”

11-45: Dan Nuh berseru kepada Rab (Tuhan)nya dengan berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya anakku adalah daripada keluargaku, dan sesungguhnya janji-Mu (Allah) adalah benar, dan Engkau (Allah) adalah sebaik-baik al-Hakim (Penghukum).”
11-46: Dia (Allah) berfirman: “Wahai Nuh! Sesungguhnya dia (anakmu itu) bukanlah daripada keluargamu, sesungguhnya dia melakukan yang tidak salih. Maka janganlah engkau persoalkan kepada-Ku (Allah) sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Aku (Allah) mengajarkan kepada engkau agar engkau tidak termasuk golongan orang yang jahil.”
11-47: Dia (Nuh) berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Aku berlindung kepada Engkau (Allah) daripada mempersoalkan kepada Engkau (Allah) sesuatu yang aku tidak berpengetahuan tentangnya, dan sekiranya Engkau (Allah) tidak mengampunkan daku dan merahmati daku, (nescaya) aku termasuk orang yang rugi.”
11-48: Difirmankan: “Wahai Nuh! Turunlah beserta keselamatan daripada Kami (Allah), dan keberkatan atas engkau dan atas umat-umat daripada orang yang beserta engkau. Dan beberapa umat yang Kami (Allah) berikan kesenangan kepada mereka, kemudian mereka ditimpa azab yang pedih daripada Kami (Allah).”
11-49: Demikianlah sebahagian daripada berita ghaib yang Kami (Allah) wahyukan kepada engkau (Muhammad saw), (padahal) engkau tidak mengetahuinya (sebelum itu), dan kaum engkau juga (tidak mengetahuinya). Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

11-50: Dan kepada (kaum) ‘Ad (Allah utuskan) saudara mereka Hud. Dia (Hud) berkata: “Wahai kaumku! Abdikan dirimu kepada Allah. tidak ada bagimu Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah). Tidak lain kamu ini hanyalah orang yang mengada-adakan (tuhan selain Allah).”
11-51: “Wahai kaumku! Aku tidak meminta upah daripada kamu atas (pekerjaanku) ini. Tidak ada upah bagiku melainkan daripada yang menjadikan daku. Apakah kamu tidak mahu fikirkan?”
11-52: “Wahai kaumku! Mohonlah keampunan daripada Rab (Tuhan) kamu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya (kepada Allah), (nescaya) Dia (Allah) akan turunkan hujan yang lebat ke atas kamu, dan Dia (Allah) akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu (yang sedia ada), dan janganlah kamu berpaling sebagai orang yang berdosa.”
11-53: Mereka berkata: “Wahai Hud! Engkau tidak datang kepada kami dengan bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami kerana kata-kata engkau itu. Dan kami tidak sekali-kali percaya kepada engkau.”
11-54: “Kami tidak mengatakan melainkan bahawa engkau telah menerima akibat buruk daripada sebahagian daripada tuhan-tuhan kami.” Dia (Hud) berkata: “Sesungguhnya aku beraksikan Allah, dan saksikan olehmu bahawa aku tidak terlibat dengan apa yang kamu sekutukan itu.”
11-55: “Selain daripada Dia (Allah), maka jalankanlah rancangan kamu terhadap aku, kemudian janganlah kamu berikan kesempatan kepadaku.”
11-56: “Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rab (Tuhan)ku dan Rab (Tuhan) kamu. Tidak ada suatu jua yang melata melainkan Dia (Allah) memegang ubun-ubunnya (takdirnya). Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku di atas jalan yang lurus (sentiasa benar).”
11-57: “Maka jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan (menyampaikan)nya kepada kamu, dan Rab (Tuhan)ku akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain daripada kamu, dan kamu tidak mampu memudaratkan-Nya (Allah) walaupun sedikit. Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku atas segala sesuatu adalah al-Hafiz (Maha Pemelihara).”
11-58: Dan apabila datang ketentuan Kami (Allah), Kami (Allah) selamatkan Hud dan orang yang beriman besertanya dengan rahmat daripada Kami (Allah). Dan Kami (Allah) selamatkan mereka daripada azab yang berat.
11-59: Dan begitulah (kisah kaum) ‘Ad yang mengingkari ayat-ayat Rab (Tuhan) mereka, dan mereka derhaka kepada para rasul-Nya (rasul Allah), serta mereka patuhi perintah setiap penguasa yang derhaka (kepada Rab).
11-60: Dan mereka diikuti dengan laknat di dunia dan di hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya (kaum) ‘Ad itu kufur kepada Rab (Tuhan) mereka. Ketahuilah, kebinasaan bagi ‘Ad, kaum Hud itu.

11-61: Dan kepada (kaum) Samud (Kami utuskan) saudara mereka Salih. Dia (Salih) berkata: “Wahai kaumku! Abdikan dirimu kepada Allah, tidak ada bagimu Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah). Dia (Allah) yang menciptakan kamu daripada bumi (tanah) dan meramaikan kamu di dalamnya, maka mohonlah keampunan-Nya (Allah), kemudian bertaubatlah kamu kepada-Nya (kepada Allah). Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku itu amat dekat lagi memperkenankan (permohonan).”
11-62: Mereka berkata: “Wahai Salih! Sesungguhnya sebelum ini, engkau di kalangan kami adalah orang yang kami harapkan. Apakah engkau melarang kami mempertuhankan apa yang dipertuhankan oleh nenek moyang kita? Dan sesungguhnya kami tersangat ragu-ragu terhadap apa yang engkau serukan kepada kami itu.”
11-63: Dia (Salih) berkata: “Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu jika aku benar-benar membawa bukti yang nyata daripada Rab (Tuhan)ku, dan diberi-Nya (Allah) kepadaku rahmat? Maka siapakah akan menyelamatkan aku daripada Allah jika aku derhaka kepada-Nya (kepada Allah)? Maka kamu tidak menambahkan kepadaku melainkan kerugian semata-mata.”
11-64: “Dan wahai kaumku! Ini adalah unta Allah sebagai satu tanda untuk kamu. Maka biarkan ia makan di bumi Allah dan jangan kamu lakukan keburukan kepadanya, (kerana jika kamu lakukan demikian) ia menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat.”
11-65: Maka mereka menyembelihnya (unta itu), lalu dia (Salih) berkata: “Berseronoklah kamu dalam kampung kamu (selama) tiga hari. Itulah janji (ketentuan) yang tidak dapat didustakan.”
11-66: Maka apabila datang ketentuan Kami (Allah), Kami (Allah) selamatkan Salih dan orang yang beriman bersamanya dengan rahmat daripada Kami (Allah), dan (Allah selamatkan mereka) daripada kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-Qawiyy (Maha Kuat), lagi al-‘Aziz (Maha Gagah).
11-67: Dan pekikan (yang kuat) ditimpakan ke atas orang yang zalim itu, lalu jadilah mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka.
11-68: (Kesan yang tinggal) seolah-olah mereka tidak pernah mendiami tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya (kaum) Samud tidak percaya kepada Rab (Tuhan) mereka. Ingatlah, kebinasaan bagi (kaum) Samud.

11-69: Dan sesungguhnya telah datang utusan-utusan (para malaikat) Kami (Allah) kepada Ibrahim membawa berita gembira, mereka berkata: “Salam!” Dia (Ibrahim) menjawab: “Salam!” Belum lama (utusan-utusan itu sampai) dia (Ibrahim) menghidangkan daging anak lembu yang dipanggang.
11-70: Apabila dia (Ibrahim) melihat tangan mereka tidak menjamahnya (daging panggang itu), dia (Ibrahim) kehairanan (memandang) kepada mereka, dan dia (Ibrahim) berasa takut kepada mereka. Mereka berkata: “Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.”
11-71: Dan isterinya (isteri Ibrahim) sedang berdiri, (tiba-tiba sesuatu berlaku pada dirinya), lalu dia ketawa. Maka Kami (Allah) sampaikan khabar gembira kepadanya (Ibrahim) tentang (kelahiran) Ishaq (anak Ibrahim) dan di belakang Ishaq (kelak) ialah Ya'qub (anak Ishaq).
11-72: Isterinya berkata: “Anehnya, apakah aku yang sudah tua ini akan melahirkan anak, tambahan (pula) suamiku ini (juga) sudah tua? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib.”
11-73: Mereka (para malaikat itu) berkata: “Adakah engkau berasa hairan dengan ketentuan Allah? Moga-moga rahmat Allah dan berkat-Nya atas kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Hamid (Maha Terpuji), lagi al-Majid (Maha Mulia).
11-74: Setelah perasaan cemas hilang daripada Ibrahim, dan dia telah menerima berita gembira itu, dia (Ibrahim) mempersoalkan kepada (utusan-utusan) Kami (Allah) tentang kaum Lut.
11-75: Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang halim (bersopan santun), mudah bersimpati dan suka kembali (kepada Allah).
11-76: (Malaikat-malaikat itu berkata): “Wahai Ibrahim! Berpalinglah daripada (mempersoalkan) ini, kerana sesungguhnya telah datang ketentuan Rab (Tuhan) engkau, dan sesungguhnya mereka (kaum Lut) itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.”

11-77: Dan apabila utusan-utusan (para malaikat) Kami (Allah) datang kepada Lut, dia (Lut) berasa gelisah dengan (kedatangan) mereka, dan dadanya terasa sempit kerana (kedatangan) mereka itu, dan dia (Lut) berkata: “Inilah satu hari yang sangat sukar bagiku.”
11-78: Dan kaumnya datang kepadanya dengan tergesa-gesa, dan mereka itu sejak dahulu melakukan perbuatan keji. Dia (Lut) berkata: “Wahai kaumku! Itulah anak-anak perempuanku, mereka itu lebih suci untuk kamu, maka takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu aibkan aku di hadapan tetamu-tetamuku. Apakah tidak ada antara kamu seorang laki-laki yang  berakal?”
11-79: Mereka menjawab: “Sesungguhnya kamu telah (sedia) mengetahui kami tidak ada keinginan terhadap anak-anak perempuan kamu, dan sebenarnya engkau mengetahui apa yang kami inginkan.”
11-70: Dia (Lut) berkata: “Alangkah baiknya sekiranya aku mempunyai kekuatan atau aku dapat berlindung pada tiang yang kukuh.”
11-71: Mereka (para malaikat) berkata: “Wahai Lut! Sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Rab (Tuhan) engkau. (Gangguan) mereka tidak sekali-kali akan sampai kepada engkau. Lantaran itu berangkatlah dengan keluarga engkau pada waktu tengah malam, dan janganlah seorang pun antara kamu berpaling (tertinggal), kecuali isteri engkau, kerana dia akan ditimpa (azab) yang menimpa mereka (kaum Lut). Sesungguhnya waktu yang ditentukan untuk mereka itu ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu dekat sahaja?”
11-72: Maka ketika datang ketentuan Kami (Allah), Kami (Allah) lingkupkan (negeri kaum Lut) yang atasnya jatuh ke bawahnya, dan Kami (Allah) hujani mereka bertubi-tubi dengan hujan batu daripada tanah yang terbakar.
11-73: (Batu) yang diberi tanda oleh Rab (Tuhan) kamu, dan ia (batu itu) berada tidak jauh daripada orang yang zalim itu.

11-74: Dan kepada (penduduk) Madyan, (Kami utuskan) saudara mereka Shu’ayb. Dia (Shu’ayb) berkata: “Wahai kaumku! Abdikan dirimu kepada Allah, tidak ada bagi kamu Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah). Dan jangan kamu kurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam keadaan yang selesa, maka aku bimbangkan kamu (ditimpa) azab hari yang meliputi.”
11-75: “Dan wahai kaumku! Sempurnakan sukatan dan timbangan secara adil. Dan jangan kamu kurangi hak orang lain, dan jangan kamu lakukan kerosakan di bumi.”
11-76: “Sisa rezeki yang Allah tinggalkan untuk kamu lebih baik bagi kamu, jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah penjaga kamu.”
11-77: Mereka berkata: “Wahai Shu’ayb! Apakah solat engkau yang menyuruh engkau (memberitahu kami) agar meninggalkan apa yang dipertuhankan oleh bapa-bapa kami atau (melarang) kami menggunakan harta kami sebagaimana yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau adalah seorang yang halim (bersopan santun), lagi rashid (cerdik).”
11-78: Dia (Shu’ayb) berkata: “Wahai kaumku! Apakah pendapat kamu sekiranya aku mempunyai bukti yang nyata daripada Rab (Tuhan)ku dan Dia (Allah) berikan daku rezeki yang baik? Dan aku tidak mahu menyalahkan kamu tentang perkara yang aku menyuruh kamu menjauhinya. Tidak ada yang aku inginkan melainkan (melakukan) perbaikan sekadar kemampuanku. Dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan (bantuan) Allah. Aku hanya bertawakal kepada-Nya (kepada Allah) dan aku akan kembali kepada-Nya (kepada Allah).
11-79: “Dan wahai kaumku! Janganlah permusuhan kamu dengan aku menyebabkan kamu ditimpa seperti apa yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Salih dan kaum Lut itu (tempat mereka) tidak jauh daripada kamu.”
11-90: “Dan mohonlah keampunan daripada Rab (Tuhan) kamu, kemudian bertaubat kepada-Nya (kepada Allah), sesungguhnya Rab (Tuhan)ku adalah al-Rahim (Maha Mengasihani), lagi al-Wadud (Maha Menyintai).

11-91: Mereka berkata: “Wahai Shu’ayb! Kami tidak mengerti sebahagian besar daripada apa yang engkau katakanlah itu. Dan sesungguhnya kami melihat engkau di kalangan kami (termasuk) orang yang lemah. Dan jika tidak kerana keluarga engkau tentulah kami rejam engkau. Dan engkau bukanlah seorang yang terhormat pada sisi kami.”
11-92: Dia (Shu’ayb) berkata: “Adakah keluarga aku lebih terhormat daripada Allah pada sisi kamu? Dan kamu buangkan Dia (Allah) di belakang kamu? Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku meliputi apa yang kamu kerjakan.”
11-93: “Dan wahai kaumku! Beramallah menurut pendirian kamu, sesungguhnya aku juga beramal (menurut pendirianku). Kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpakan azab yang menghinakan dan siapakah yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga menunggu bersama-sama kamu.”
11-94: Dan apabila datang ketentuan Kami (Allah), Kami (Allah) selamatkan Shu’ayb dan orang beriman besertanya dengan rahmat daripada Kami (Allah). Dan pekikan (yang kuat) dikenakan kepada orang yang zalim itu, sehingga mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka.
11-95: (Keadaan selepas kejadian itu) seakan-akan mereka tidak pernah mendiami tempat itu, (itulah) kebinasaan bagi Madyan sebagaimana Samud telah binasa.

11-96: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan Musa dengan ayat-ayat Kami (Allah) dan kekuasaan (bukti) yang nyata.
11-97: (Allah utuskan Musa) kepada Fir’awn dan pengikut-pengikutnya, tetapi mereka mentaati perintah Fir’awn sedangkan perintah Fir’awn itu  bukanlah dengan petunjuk.
11-98: Dia (Fir’awn) mendahului kaumnya di hari kiamat, lalu dia masuk ke dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat yang di datangi.
11-99: Dan mereka diiringi oleh laknat di dalam dunia dan di akhirat juga. (Laknat) itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.
11-100: Demikianlah sebahagian daripada berita negeri-negeri (yang dahulu), Kami (Allah) ceritakan kepada engkau, antaranya ada yang masih berdiri tegak dan sebahagian yang lain sudah binasa.
11-101: Dan Kami (Allah) tidak menganiayai mereka, malah mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan tidak berguna sedikit pun tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah apabila datang ketentuan Rab (Tuhan) kamu, dan (tuhan-tuhan yang mereka seru itu) tidak menambahkan kepada mereka melainkan kebinasaan.
11-102: Dan begitulah azab daripada Rab (Tuhan) kamu apabila Dia (Allah) mengazabkan negeri yang (penduduknya) zalim. Sesungguhnya azab-Nya (Allah) sangat pedih lagi keras.
11-103: Sesungguhnya pada yang demikian itu ada iktibar bagi sesiapa yang takutkan azab akhirat, hari yang akan dikumpulkan manusia padanya dan itulah hari yang akan disaksikan.
11-104: Dan Kami (Allah) tidak melewatkannya melainkan kepada masa yang sudah ditentukan.
11-105: Hari yang (apabila ia) datang, tidak ada sesiapa boleh berkata-kata kecuali dengan izin-Nya (Allah), maka antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia.
11-106: Maka (perihal) orang yang celaka, (tempat) mereka di dalam neraka, bagi mereka di dalamnya adalah pekikan dan jeritan.
11-107: Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rab (Tuhan) engkau. Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau Maha Berkuasa berbuat apa yang Dia (Allah) kehendaki.
11-108: Dan (perihal) orang yang bahagia, (tempat) mereka di dalam jannah (taman/syurga), kekal mereka di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, (sebagai) pemberian yang tiada putus-putus.
11-109: Maka janganlah engkau dalam keraguan tentang apa yang mereka pertuhankan itu. Mereka tidak mempertuhankan melainkan sebagaimana yang dipertuhankan oleh nenek moyang mereka dahulu. Dan Kami (Allah) pasti menyempurnakan nasib (balasan) mereka (selayaknya), dengan tidak dikurangi (sedikit pun).

11-110: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah berikan kitab kepada Musa, tetapi mereka berselisih tentang (kandungan)nya. Dan jika bukan kerana ketentuan telah ditetapkan oleh Rab (Tuhan) engkau, nescaya diberi keputusan (hukuman) ke atas mereka. Dan sesungguhnya mereka dalam syak padanya, lagi ragu-ragu.
11-111: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau pasti menyempurnakan (balasan) amal-amal mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti).
11-112: (Sebab itu) maka tegak luruslah sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau dan orang yang bertaubat beserta engkau, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala yang kamu kerjakan adalah al-Basir (Maha Melihat).
11-113: Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, (kerana ia menyebabkan) kamu akan disentuh api neraka, dan tidak ada selain Allah yang dapat menolong kamu, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.
11-114: Dan dirikanlah solat pada dua tepi siang dan pada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Demikianlah peringatan bagi orang yang mahu ingat.
11-115: Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak mempersia-siakan pahala orang muhsinin (yang berbuat baik).

11-116: Alangkah baiknya jika ada pada generasi sebelum kamu orang yang mempunyai peninggalan, yang melarang daripada melakukan kerosakan di bumi, kecuali sedikit daripada mereka yang Kami (Allah) selamatkan. Dan orang yang zalim hanya mengikuti kemewahan yang lumrah bagi mereka, dan mereka adalah orang yang derhaka.
11-117: Dan sekali-kali Rab (Tuhan) engkau tidak membinasakan sesuatu negeri secara aniaya, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan.
11-118: Dan jika Rab (Tuhan) engkau kehendaki, nescaya Dia (Allah) jadikan manusia (sebagai) umat yang satu, tetapi mereka sentiasa (juga) berselisihan.
11-119: Kecuali orang yang dirahmati oleh Rab (Tuhan) engkau, dan untuk itu Dia (Allah) menciptakan mereka. Dan tetaplah ketentuan Rab (Tuhan) engkau: “Aku (Allah) akan penuhkan Neraka Jahanam dengan jin dan manusia sekaliannya.”
11-120: Dan masing-masing itu Kami (Allah) ceritakan kepada engkau mengenai para rasul (yang terdahulu) agar Kami (Allah) tetapkan hati engkau. Dan telah datang kepada engkau dalam (berita) ini kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang- orang yang beriman.
11-121: Dan katakanlah kepada orang yang tidak beriman itu: “Beramallah menurut pegangan kamu dan kami juga beramal (menurut pegangan kami).”
11-122: “Dan tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu (seperti kamu).”
11-123: Dan bagi Allah rahsia langit dan bumi, dan kepada-Nya (kepada Allah) dikembalikan segala urusan. Maka abdikan dirimu kepada-Nya (kepada Allah), dan bertawakal kepada-Nya (kepada Allah), dan Rab (Tuhan) engkau tidak alpa daripada apa yang kamu kerjakan.
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH YUSUF