Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 15, Surah al-Hijr (Batu Gunung) : 99 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
15-1: Alif, Lam, Ra. Inilah ayat-ayat kitab itu, dan al-Qur’an yang nyata.

JUZUK 14

15-2: Kadang-kadang orang kafir itu menginginkan sekiranya mereka menjadi Muslim.
15-3: Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang sambil dilalaikan oleh angan-angan mereka. Dan kelak, mereka akan mengetahui.
15-4: Dan Kami (Allah) tidak membinasakan sesuatu negeri, melainkan sudah tercatit baginya ketetapan.
15-5: Tidak ada sesuatu umat yang mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dilengahkan.
15-6: Dan mereka berkata: “Wahai orang yang diturunkan peringatan kepadanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang gila.”
15-7: “Mengapa engkau tidak bawakan kepada kami malaikat, jika engkau termasuk orang yang benar?”
15-8: Kami (Allah) tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, dan tatkala itu, mereka tidak akan diberi tempuh.
15-9: Sesungguhnya Kami (Allah) yang menurunkan peringatan itu, dan kami (Allah) yang memeliharanya.
15-10: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan (beberapa orang rasul) sebelum engkau kepada umat yang terdahulu.
15-11: Dan tidaklah datang seorang rasul kepada mereka, melainkan mereka memperolok-olokkannya.
15-12: Demikianlah Kami (Allah) masukkan ia (kekufuran) ke dalam hati orang yang derhaka. 
15-13: Mereka tidak beriman kepadanya (rasul itu), dan sesungguhnya telah berlaku ketentuan terhadap orang yang terdahulu.
15-14: Dan sekiranya Kami (Allah) bukakan pintu langit, lalu mereka terus naik ke dalamnya.
15-15: Nescaya mereka akan berkata: “Sesungguhnya telah dikaburkan penglihatan kami, bahkan kami dipukau.”

15-16: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menjadikan pada langit itu ‘buruj’ (gugusan bintang-bintang), dan Kami (Allah) menghiaskan langit itu bagi orang yang memandangnya.
15-17: Dan Kami (Allah) memeliharanya daripada syaitan yang direjam.
15-18: Kecuali (syaitan) yang mencuri-curi untuk mendengar, lalu ia dikejar oleh nyalaan api yang nyata.
15-19: Dan Kami (Allah) telah membentangkan bumi ini, dan Kami (Allah) meletakkan padanya gunung-gunung, dan Kami (Allah) menumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
15-20: Dan Kami (Allah) telah mengadakan padanya (bumi itu) segala keperluan kehidupan kamu, dan padanya (diciptakan juga) pelbagai jenis penghidupan (makhluk) yang bukanlah kamu pemberi rezeki kepadanya.
15-21: Dan tidak satu benda pun, melainkan perbendaharaannya terdapat pada sisi Kami (Allah), dan Kami (Allah) tidak menurunkannya melainkan menurut ukuran yang telah ditentukan.
15-22: Dan Kami (Allah) kirimkan angin sebagai penjodoh (tumbuh-tumbuhan). Maka Kami (Allah) turunkan air dari langit, lalu Kami (Allah) berikan kamu meminumnya, padahal bukanlah kamu yang menjadi penyimpannya.
15-23: Dan sesungguhnya kami (Allah) yang menghidupkan, dan kami (Allah) yang mematikan, dan Kami (Allah) juga yang mewarisi.
15-24: Dan sesungguhnya Kami (Allah) mengetahui orang yang sebelum kamu, dan Kami (Allah) mengetahui orang yang kemudian.
15-25: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) jualah yang akan mengumpulkan mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Hakim (maha Bijaksana), lagi al-‘Alim (maha Mengetahui).

15-26: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, daripada tanah hitam yang berubah bau.
15-27: Dan Kami (Allah) menciptakan jin sebelumnya, daripada api yang sangat panas.
15-  28: Dan (ingatlah) tatkala Rab (Tuhan)mu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku (Allah) hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering, daripada tanah hitam yang berubah baunya.”
15-29: “Maka apabila Aku (Allah) telah menyempurnakan (kejadian)nya, dan Aku (Allah) tiupkan padanya daripada Roh-Ku, hendaklah kamu tunduk kepadanya dengan bersujud.”
15-30: Maka bersujudlah malaikat sekaliannya.
15-31: Kecuali iblis, ia enggan menyertai (malaikat) yang bersujud.
15-32: Dia (Allah) berfirman: “Hai iblis! Mengapa kamu tidak bersujud bersama-sama (malaikat) yang bersujud?”
15-33: Dia (iblis) menjawab: “Aku tidak akan bersujud kepada manusia yang Engkau (Allah) telah ciptakan daripada tanah liat kering, daripada tanah hitam yang berubah bau.”
15-34: Dia (Allah) berfirman: “Keluarlah engkau daripadanya (jannah/taman), sesungguhnya kamu adalah terusir!”
15-35: “Dan sesungguhnya laknat atas kamu, sehingga hari pembalasan.”
15-36: Dia (iblis) berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan.”
15-37: Dia (Allah) berfirman: “Sesungguhnya kamu adalah daripada mereka yang diberi tempoh.”
15-38: “Sehingga hari yang ditentukan itu.”
15-39: Dia (iblis) berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Oleh kerana Engkau (Allah) telah menyesatkan daku, maka aku akan menghiasi (kejahatan) di bumi, dan aku akan perdayakan mereka sekaliannya.”
15-40: “Kecuali hamba-hamba Engkau (Allah) yang ikhlas di kalangan mereka.”
15-41: Dia (Allah) berfirman: “Ini adalah jalan kepada-Ku, yang lurus.”
15-42: “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, tidaklah ada kekuasaan bagimu (iblis) atas mereka, kecuali sesiapa yang mengikuti kamu, (iaitu) orang yang sesat.”
15-43: Dan sesungguhnya Neraka Jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan buat mereka sekalian.
15-44: Ia (Neraka Jahanam) mempunyai tujuh pintu; tiap-tiap pintu (ditentukan bagi) golongan tertentu daripada mereka.

15-45: Dan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa adalah jannah (syurga/taman) dan mata air-mata air yang terpancar.
15-46: (Dikatakan kepada ahli syurga): “Masuklah ke dalamnya dalam keadaan sejahtera dan aman.”
15-47: Dan Kami (Allah) cabutkan perasaan dengki daripada hati mereka, lalu (mereka menjadi) bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas tempat sandaran.
15-48: Mereka tidak mengalami keletihan di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya.
15-49: Beritahukanlah kepada hamba-hamba-Ku (Allah) bahawa Aku (Allah) adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
15-50: Dan bahawa azab-Ku (Allah) adalah azab yang sangat pedih.
15-51: Dan ceritakanlah kepada mereka mengenai tetamu Ibrahim.
15-52: Tatkala mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: “Salam!” Dia (Ibrahim) berkata: “Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu.”
15-53: Mereka berkata: “Janganlah takut. Sesungguhnya kami menyampaikan khabar gembira kepada kamu mengenai (kelahiran) seorang anak lelaki yang cerdik.”
15-54: Dia (Ibrahim) berkata: “Apakah kamu menyampaikan khabar gembira kepadaku, sedangkan aku sudah tua, maka bagaimanakah kamu menggembirakan daku?”
15-55: Mereka menjawab: “Kami menyampaikan kegembiraan kepada kamu dengan sebenarnya. Oleh itu, janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa.”
15-56: Dia (Ibrahim) berkata: “Dan (bukankah) tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Rab (Tuhan)nya, melainkan orang yang sesat?”

15-57: Dia (Ibrahim) berkata: “Apakah urusanmu, wahai utusan-utusan?”
15-58: Mereka berkata: “Sesungguhnya kami diutuskan kepada satu kaum yang berdosa.”
15-59: “Kecuali keluarga Lut, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka.”
15-60: “Melainkan isterinya, kami telah menentukan bahawa dia termasuk golongan yang tertinggal (tidak diselamatkan).”
15-61: Maka tatkala utusan-utusan itu datang kepada pengikut-pengikut Lut.
15-62: Dia (Lut) berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak dikenali.” 
15-63: Mereka berkata: “Sebenarnya kami datang kepadamu dengan (membawa) apa yang mereka dustakan mengenainya.”
15-64: “Dan kami datang kepada engkau dengan kebenaran. Dan sesungguhnya kami adalah siddiqin (orang yang benar).” 
15-65: “Maka berjalanlah engkau dengan keluarga engkau pada malam hari, dan iringilah mereka daripada belakang, dan sekali-kali seorang jua daripada kamu berpaling ke belakang, dan pergilah ke mana kamu diperintahkan.” 
15-66: Dan Kami (Allah) selesaikan soal itu kepadanya (Lut), bahawa akar-akar (keturunan) mereka (yang kafir itu) akan diputuskan (dibinasakan) pada waktu pagi.”
15-67: Dan datanglah penduduk negeri itu (ke rumah Lut) dengan riang gembira. 
15-68: Dia (Lut) berkata: “Sesungguhnya mereka ini adalah tetamuku, maka janganlah kamu mengaibkan daku.” 
15-69: “Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu hinakan daku.”
15-70: Mereka berkata: “Bukankah kami telah melarang kamu daripada (menerima) manusia?”
15-71: Dia (Lut) berkata: “Itulah anak-anak perempuanku, jika kamu hendak melakukannya juga.”
15-72: Demi umurmu (Muhammad saw), sesungguhnya mereka (kaum Lut) itu, dalam kemabukan mereka, telah tersangat sesatnya.
15-73: Maka mereka dibinasakan oleh pekikan yang kuat di waktu fajar.
15-74: Maka Kami (Allah) jadikannya (negeri itu), bahagian atasnya terbalik ke bawahnya, dan Kami (Allah) hujani mereka dengan batu-batu daripada tanah yang keras.
15-75: Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengambil perhatian yang mendalam.
15-76: Dan sesungguhnya negeri itu (terletak) pada jalan yang masih tetap dilalui (hingga sekarang). 
15-77: Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman.

15-78: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar orang yang zalim.
15-79: Maka Kami (Allah) membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua-duanya (negeri kaum Aikah dan negeri kaum Nabi Lut) itu (terletak) pada jalan yang nyata.
15-80: Dan sesungguhnya penduduk al-Hijr telah mendustakan para rasul.
15-81: Dan Kami (Allah) telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda Kami (Allah), tetapi mereka berpaling daripadanya.
15-82: Dan mereka memahat bangunan pada gunung-gunung dalam keadaan aman.
15-83: Maka mereka ditimpakan pekikan yang kuat pada waktu pagi.
15-84: Maka tidak membantu mereka apa yang mereka telah usahakan.
15-85: Dan Kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara kedua-duanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sesungguhnya saat itu pasti datang. Oleh itu, maafkanlah (mereka) dengan kemaafan yang baik.
15-86: Sesungguhnya Rab (Tuhan)mu adalah al-Khaliq (Maha Berkuasa Menciptakan), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
15-87: Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengurniakan kepada engkau tujuh daripada yang diulang-ulang (surah al-1-), dan al-Qur’an yang agung.
15-88: Janganlah engkau tumpukan pandangan engkau kepada kesenangan yang Kami (Allah) telah berikan kepada beberapa golongan antara mereka, dan janganlah engkau berdukacita atas mereka. Dan rendahkanlah sayapmu (dirimu) terhadap orang yang beriman.
15-89: Dan katakanlah: “Sesungguhnya aku ini pemberi ancaman yang nyata.”
15-90: Sebagaimana Kami (Allah) telah menurunkan (azab) kepada orang yang membahagi-bahagi (kitab).
15-91:  (Iaitu) orang yang menjadikan al-Qur’an itu terbahagi-bahagi.
15-92: Demi Rab (Tuhan)mu, sesungguhnya Kami (Allah) akan menanyai mereka sekaliannya.
15-93: Tentang apa yang mereka kerjakan.
15-94: Maka berterus teranglah dengan apa yang engkau diperintahkan, dan berpalinglah daripada orang musyrik.
15-95: Sesungguhnya Kami (Allah) akan memelihara engkau daripada orang yang memperolok-olokkan itu.
15-96: (Iaitu) yang mengadakan Ilah (Tuhan) yang lain bersama-sama Allah. Maka, kelak mereka akan mengetahuinya.
15-97: Dan sesungguhnya Kami (Allah) mengetahui bahawa dada engkau menjadi sesak disebabkan apa yang mereka telah ucapkan. 
15-98: Maka bertasbihlah dengan memuji Rab (Tuhan) engkau, dan jadilah engkau daripada golongan orang yang bersujud.
15-99: Dan abdikan dirimu kepada Rab (Tuhan)mu, sehinggalah datang kepadamu yakin.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NAHL