Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 16, Surah al-Nahl (Lebah) : 128 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
16-1: Pastilah akan datang perintah (ketetapan) Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta ia disegerakan. Subhanahu wa Ta’ala (Maha Suci Dia dan Maha Tinggi) daripada apa yang mereka sekutukan.
16-2: Dia (Allah) menurunkan malaikat dengan roh daripada perintah-Nya (Allah), kepada sesiapa yang Dia (Allah) kehendaki daripada hamba-hamba-Nya (Allah), supaya mereka memberikan peringatan bahawa tiada Ilah (Tuhan) melainkan Aku (Allah), maka bertakwalah kepada-Ku (Allah).
16-3: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Ta’ala (Maha Tinggi) daripada apa yang mereka persekutukan.
16-4: Dia (Allah) menciptakan manusia daripada air mani, tetapi tiba-tiba dia (manusia) itulah pembantah yang nyata.
16-5: Dan Dia (Allah) menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada yang menghangatkan dan pelbagai manfaat dan daripadanya kamu memakannya.
16-6: Dan bagi kamu, padanya (binatang ternak itu) ada keindahan (yang menggembirakan kamu), ketika kamu membawanya pulang dan ketika kamu melepaskannya keluar.
16-7: Dan ia (binatang ternak itu) mengangkut beban kamu ke sesuatu negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya, kecuali dengan bersusah payah. Sesungguhnya Rab (Tuhan) kamu adalah al-Rauf (Maha Pengasih), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
16-8: Dan kuda, baghal serta keldai untuk kamu tungganginya, dan (juga sebagai) perhiasan. Dan Dia (Allah) menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.
16-9: Dan atas tanggungan Allah menunjukkan jalan; dan sebahagiannya bengkok. Dan jika Dia (Allah) kehendaki, tentulah diberikan-Nya (Allah) petunjuk kepada kamu sekaliannya.
16-10: Dan Dia (Allah) menurunkan air dari langit untuk kamu; daripadanya (menjadi) minuman dan daripadanya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang padanya kamu menggembalakan (ternakan kamu).
16-11: Ditumbuhkan-Nya (Allah) untuk kamu dengannya (air dari langit itu), tanam-tanaman (seperti) zaytun, tamar, anggur dan pelbagai buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkannya.
16-12: Dan Dia (Allah) memudahkan untuk kamu malam dan siang, matahari dan bulan. Dan bintang-bintang (juga) dimudahkan dengan perintah-Nya (Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal.
16-13: Dan Dia (Allah) sediakan untuk kamu di bumi ini pelbagai warna. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu mengambil peringatan.

16-14: Dan Dia (Allah) yang memudahkan (untuk kamu) lautan, agar kamu memperolehi daripadanya daging yang segar, dan supaya kamu mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu memakainya, dan kamu melihat kapal berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari kurnia-Nya (Allah), dan agar kamu bersyukur.
16-15: Dan Dia (Allah) memacakkan gunung-gunung pada bumi, supaya tidak menggoncangkan kamu, dan (dijadikan juga) sungai-sungai dan jalan-jalan, supaya kamu mendapat petunjuk.
16-16: Dan diadakan-Nya (Allah) alamat-alamat (tanda-tanda), dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk (arah).
16-17: Apakah yang menciptakan (sama) seperti yang tidak menciptakan? Apakah kamu tidak mahu fikirkan?
16-18: Dan jika kamu mahu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
16-19: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan.
16-20: Dan apa jua yang mereka (orang kafir) serukan selain Allah, mereka (yang diserukan itu) tidak menciptakan apa-apa, malah mereka yang diciptakan.
16-21: (Mereka yang diserukan, iaitu berhala-berhala itu) mati, bukan hidup. Dan mereka (berhala-berhala itu) tidak tahu bilakah mereka (yang menyeru itu) akan dibangkitkan.
16-22: Ilah (Tuhan) kamu ialah Ilah (Tuhan) al-Wahid (Yang Maha Esa). Maka orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), dan mereka adalah orang yang sombong takbur.
16-23: Sebenarnya, Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang yang sombong takbur.
16-24: Dan apabila ditanyakan kepada mereka: “Apakah yang telah diturunkan oleh Rab (Tuhan) kamu?” Mereka menjawab: “Dongeng orang dahulu kala.”
16-25: (Ucapan mereka itu) menyebabkan mereka memikul beban (dosa) mereka sepenuhnya hingga ke hari kiamat, dan (mereka memikul juga) beban (dosa) orang (lain) yang mereka sesatkan tanpa berpengetahuan. Sungguh buruk apa yang mereka pikulkan itu.
16-26: Sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah membuat tipu daya, maka Allah hancurkan bangunan mereka daripada dasarnya, lalu atapnya jatuh menimpa diri mereka, dan datanglah azab kepada mereka daripada arah yang mereka tidak sedari.
16-27: Kemudian – di hari kiamat – Allah menghinakan mereka, dan Dia (Allah) berfirman: “Di manakah sekutu-sekutu-Ku, yang (kerana membela mereka) kamu memusuhi mereka (nabi dan orang yang beriman)?” Orang yang diberikan ilmu berkata: “Sesungguhnya pada hari ini, kehinaan dan azab adalah buat orang kafir.”

16-28: (Iaitu) orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri sendiri, lalu mereka tunduk menyerah (sambil berkata): "Kami tidak melakukan sebarang kejahatan.” (Malaikat menjawab): "Bahkan (kamu ada melakukannya); sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan apa yang kamu telah kerjakan.”

16-29: "Oleh itu, masukilah pintu-pintu Neraka Jahanam, kekallah kamu di dalamnya; maka sesungguhnya (neraka itu) seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong takbur.”
16-30: Dan ditanyakan kepada orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Rab (Tuhan) kamu?" Mereka menjawab: "Kebaikan." Bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, balasannya adalah kebaikan (pula). Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik lagi; dan amatlah nikmat negeri itu bagi orang yang bertakwa.

16-31: (Untuk mereka) syurga-syurga ‘Adn, yang mereka akan memasukinya, mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka memperolehi di dalamnya (syurga itu) apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah membalas orang yang bertakwa.
16-32: (Iaitu) orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan baik, sambil mereka (malaikat itu) berkata: "Salam (sejahteralah) atas kamu. Masuklah ke dalam jannah (taman/syurga) disebabkan amal yang kamu telah kerjakan.”

16-33: Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan perintah Rab (Tuhan)mu. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang (kafir) yang terdahulu daripada. Dan (sebenarnya) Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
16-34: Oleh itu, mereka ditimpa keburukan (akibat) apa yang mereka lakukan; dan meliputi mereka (azab) yang mereka telah ejek-ejek dahulu.
16-35: Dan orang musyrik berkata: "Kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak mempertuhankan sesuatu selain Dia (Allah), (tidak) kami dan tidak juga nenek moyang kami; dan (tentulah) kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya.” Demikianlah juga yang telah diucapkan oleh orang yang terdahulu daripada mereka. Maka bukanlah (kewajipan) para rasul itu kecuali menyampaikan dengan jelas nyata.
16-36: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul (yang menyeru mereka): "Hendaklah kamu mengabdikan dirimu kepada Allah dan jauhilah Taghut.” Maka antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan.

16-37: Jika engkau (wahai Muhammad) sangat berharap mereka mendapat hidayah petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang (berhak) disesatkan-Nya; dan tiadalah bagi mereka seorang pun yang menolong.
16-38: Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan bersungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan semula orang yang telah mati.” (Itu tidak benar), bahkan janji (Allah) atasnya (membangkitkan orang yang telah mati) adalah benar; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

16-39: (Allah menghidupkan semula orang yang mati) untuk menerangkan kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, dan supaya orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang yang berdusta.
16-40: Sesungguhnya perkataan Kami kepada sesuatu apabila Kami kehendaki, hanyalah Kami berkata kepadanya: "Jadilah," maka menjadilah dia.
16-41: Dan orang yang berhijrah kerana Allah, sesudah mereka dianiaya, Kami akan menempatkan mereka di dunia ini pada tempat yang baik; dan sesungguhnya pahala yang lebih besar di akhirat kelak, kalaulah mereka mengetahui.
16-42: (Ialah) orang yang bersabar dan bertawakal (berserah diri) kepada Rab (Tuhan) mereka (semata-mata).
16-43: Dan tidaklah Kami (Allah) mengutuskan sebelum engkau (wahai Muhammad), melainkan orang lelaki, yang Kami (Allah) mewahyukan kepada mereka. Oleh itu tanyakanlah kepada ahli zikir (orang yang sentiasa ingat kepada Allah), jika kamu tidak mengetahui.
16-44: (Kami mengutuskan para rasul itu) membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab; dan kami pula turunkan kepada engkau (wahai Muhammad) peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka Dan mudah-mudahan mereka memikirkannya.
16-45: Adakah orang yang merencanakan kejahatan itu berasa aman daripada dibenamkan mereka ke dalam bumi oleh Allah, atau mereka didatangi azab daripada arah yang mereka tidak menyedarinya?
16-46: Atau Dia (Allah) mengazabkan mereka dalam (perjalanan) mereka berulang alik, maka mereka tidak dapat menolak?
16-47: Atau Dia (Allah) mengazabkan mereka sedikit demi sedikit? Sesungguhnya Rab (Tuhan) kamu adalah al-Rauf (Maha Pengasih), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

16-48: Tidakkah mereka memperhatikan segala yang telah dijadikan oleh Allah, yang beredar bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri, kerana sujud kepada Allah, sedang mereka merendahkan diri?
16-49: Dan kepada Allah jualah bersujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, daripada yang melata dan malaikat; sedang mereka tidak berlaku sombong takbur.
16-50: Mereka takut kepada Rab (Tuhan) mereka yang mengatasi mereka, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.
16-51: Dan Allah berfirman: "Janganlah kamu mengadakan dua Ilah (Tuhan), kerana sesungguhnya Dia (Allah) itu hanyalah Ilah (Tuhan) al-Wahid (Maha Esa); maka kepada Aku (Allah) sahajalah hendaknya kamu takut.
16-52: Dan bagi-Nya (Allah) jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada-Nya (kepada Allah) sahajalah ketaatan yang tetap. Apakah kamu bertakwa kepada selain dari Allah?
16-53: Dan apa jua nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia daripada Allah; kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepada-Nya (kepada Allah) jualah kamu meraung meminta pertolongan.
16-54: Kemudian, apabila Dia (Allah) menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak antara kamu mempersekutukan (sesuatu yang lain) dengan Rab (Tuhan) mereka.
16-55: Kerana mereka kufur (tidak bersyukur) akan nikmat-nikmat yang Kami (Allah) berikan kepada mereka. Oleh itu, bersenang-senanglah kamu! Kemudian kamu akan mengetahui.
16-56: Dan mereka (yang musyrik itu) menentukan untuk benda-benda yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya, sebahagian daripada apa yang Kami rezekikan kepada mereka. Demi Allah! Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ada-adakan itu. 
16-57: Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan. Subhanahu (Maha Suci Dia)! Sedang bagi mereka sendiri pula, apa yang mereka sukai (anak-anak lelaki).
16-58: Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang antara mereka dengan (kelahiran) anak perempuan, muramlah mukanya, sedang dia sangat marah.
16-59: Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya itu (sambil dia berfikir): adakah dia akan memeliharanya (anak itu) dengan (menanggung) kehinaan, atau dia akan menanamnya dalam tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu.

16-60: Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat itu adalah sifat yang buruk, dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi; dan Dia (Allah) jualah al-‘Aziz (Maha Gagah), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
16-61: Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah Dia (Allah) tidak membiarkan di muka bumi sesuatu makhluk yang melata; akan tetapi Dia (Allah) memberikan tempoh hingga ke suatu masa yang ditentukan; kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah mereka dapat meminta diundurkan sesaat pun dan tidak pula dapat didahulukan.
16-62: Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya; dan lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta, (kononnya) bahawa mereka ada kebaikan. Tidak syak lagi, bahawa bagi mereka adalah neraka, dan bahawa merekalah orang yang disegerakan (masuk ke dalam neraka).
16-63: Demi Allah! Sesungguhnya Kami telah mengutuskan (para rasul) kepada umat-umat yang terdahulu daripada engkau (wahai Muhammad), lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka akan amalan mereka; maka dia (syaitan)lah menjadi pemimpin mereka pada hari itu; dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
16-64:  Dan tiadalah Kami (Allah) menurunkan kitab (al-Qur’an) kepada engkau (wahai Muhammad), melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya; dan (supaya menjadi) petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
16-65:  Dan Allah menurunkan air dari langit, lalu Dia (Allah) menghidupkan dengannya (air itu) bumi sesudah matinya; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda bagi kaum yang mendengarkan (menghayati)nya.
16-66:  Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu, terdapat ibarat (pelajaran) bagi kamu. Kami (Allah) berikan minuman kepada kamu daripada apa yang terbit daripada dalam perutnya, antara hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah (diminum), bagi orang yang meminumnya.
16-67:  Dan daripada buah tamar dan anggur, kamu jadikan daripadanya (minuman) yang memabukkan, dan (juga) rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda bagi kaum yang mahu menggunakan akalnya.
16-68:  Dan Rab (Tuhan)mu mewahyukan kepada lebah: "Hendaklah engkau membuat sarang-sarang di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang mereka dirikan.”
16-69: “Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan, serta turutlah jalan Rab (Tuhan)mu dengan merendahkan diri.” (Dengan itu) akan keluarlah daripada perutnya (lebah itu) minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda bagi kaum yang mahu berfikir.
16-70:  Dan Allah yang menciptakan; kemudian Dia mematikan kamu; dan ada antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah, sehingga dia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Qadir (Maha Kuasa).

16-71:  Dan Allah telah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki; tetapi orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian daripada rezeki mereka kepada hamba-hamba mereka, supaya orang itu dapat sama pada (menikmati)nya. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah itu?
16-72:  Dan Allah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan (isteri), dan dijadikan bagi kamu daripada pasangan kamu: anak-anak dan cucu-cicit, serta dikurniakan kepada kamu rezeki yang baik-baik; maka patutkah mereka percaya kepada perkara yang batil (salah) dan mereka mengkufuri nikmat Allah?
16-73:  Dan mereka mengabdikan diri kepada selain Allah, yang tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki dari langit dan bumi, dan tidak berdaya (sedikit pun).
16-74:  Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya.
16-75: Allah memberikan misal perbandingan: Seorang hamba abdi yang menjadi milik orang, yang tidak berkuasa atas sesuatu pun; dan seorang lagi yang Kami (Allah) kurniakan kepadanya rezeki yang baik daripada Kami (Allah), maka dia pun membelanjakan hartanya sama ada secara bersembunyi atau terbuka, adakah kedua-dua orang itu sama? Alhamdulillah (segala puji tertentu bagi Allah)! Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
16-76:  Dan Allah memberikan misal perbandingan lagi: Dua orang lelaki, salah seorang daripadanya bisu, tidak berkuasa atas sesuatu pun, dan dia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya; ke mana sahaja dia diarahkan, dia tidak mendatangkan kebaikan; adakah dia (yang demikian sifatnya) sama seperti orang yang menyuruh orang ramai melakukan keadilan, dan dia sendiri pula berada di atas jalan yang?
16-77:  Dan bagi Allah jualah rahsia langit dan bumi; tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, atau lebih cepat lagi; sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
16-78:  Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun; dan Dia (Allah) mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati; supaya kamu bersyukur.
16-79:  Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan (terbang) di angkasa? Tiada yang menahan mereka melainkan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda bagi kaum yang beriman.
16-80:  Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah (sebagai) tempat tinggal; dan Dia (Allah) menjadikan bagi kamu daripada kulit binatang-binatang ternak: khemah-khemah, yang kamu mendapatinya ringan semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti; dan daripada pelbagai jenis bulu-bulunya (binatang-binatang ternak itu), pelbagai perkakas rumah dan perhiasan, hingga ke suatu masa.

16-81: Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian daripada yang diciptakan-Nya (Allah), untuk tempat berteduh, dan Dia (Allah) menjadikan bagi kamu sebahagian daripada gunung-ganang (sebagai) tempat berlindung; dan Dia (Allah) juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu daripada panas, juga pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berperang. Demikianlah, Dia (Allah) menyempurnakan nikmat-Nya (Allah) kepada kamu, supaya kamu taslim (berserah diri kepada Allah).
16-82: Kemudian, jika mereka masih berpaling, maka sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya bertanggungjawab menyampaikan yang jelas nyata.
16-83: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya; dan kebanyakan mereka adalah orang yang kufur.
16-84: Dan (ingatlah) hari yang Kami (Allah) akan bangkitkan daripada tiap-tiap umat, seorang saksi; kemudian tidak diizinkan bagi orang yang kafir (memberi sebarang alasan), dan mereka tidak dibolehkan memohon keredaan Allah.
16-85:  Dan apabila orang yang zalim itu melihat azab, maka tidak akan diringankan daripada mereka, dan mereka pula tidak diberi tempoh.
16-86:  Dan apabila orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Inilah sekutu-sekutu kami yang kami seru selain Engkau (Allah).” Maka mereka (yang dijadikan sekutu itu) berkata: "Sesungguhnya kamu berdusta.”
16-87:  Dan pada hari itu mereka semua aslim (menyerah diri bulat-bulat kepada Allah), dan hilang lenyaplah daripada mereka apa yang (dahulu) mereka ada-adakan itu.
16-88:  Orang-orang yang kafir dan menghalangi (dirinya serta orang lain) daripada jalan Allah, Kami tambahi mereka azab di atas azab, disebabkan mereka membuat kerosakan.
16-89:  Dan (ingatlah) hari yang Kami (Allah) bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, daripada golongan mereka sendiri; dan Kami (Allah) datangkan engkau (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu); dan Kami (Allah) turunkan kepadamu kitab menjelaskan tiap-tiap sesuatu, dan (menjadi) hidayah petunjuk, serta rahmat dan berita yang mengembirakan, bagi Muslimin (orang yang berserah diri kepada Allah).
16-90:  Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia (Allah) mengajar kamu, supaya kamu mengambil peringatan.
16-91:  Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji; dan janganlah kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya, sedang kamu menjadikan Allah sebagai jaminan (saksi) atas (sumpah) kamu; sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.
16-92:  Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang merombak satu persatu benda yang dipintalnya, sesudah dia selesai memintalnya kuat teguh; dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai daripada golongan lain. Sesungguhnya Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu; dan Dia (Allah) akan menerangkan kepada kamu, pada hari kiamat, apa yang kamu berselisihan padanya.

16-93:  Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia (Allah) menjadikan kamu satu umat (sahaja); akan tetapi Dia (Allah) menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah); dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan.
16-94:  Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama kamu, kerana (ia menyebabkan) tergelincir kaki kamu sesudah ia tetap teguh; dan kamu pula akan merasai balasan buruk dengan sebab kamu menghalangi (manusia) daripada jalan Allah; dan bagi kamu juga (disediakan) azab yang besar.
16-95:  Dan janganlah kamu menukarkan perjanjian Allah dengan harga yang sedikit; sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui.
16-96:  Apa yang ada pada kamu akan hilang lenyap, tetapi apa yang ada di sisi Allah tetap kekal; dan sesungguhnya Kami (Allah) membalas orang yang sabar dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan.
16-97:  Sesiapa yang beramal salih, daripada lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami (Allah) akan membalas mereka, dengan yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan.
16-98:  Oleh itu, apabila engkau membaca al-Qur’an, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam.
16-99:  Sesungguhnya ia (syaitan itu) tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertawakal (berserah bulat-bulat) kepada Rab (Tuhan) mereka.
16-100:  Sesungguhnya, pengaruhnya (syaitan itu) hanyalah terhadap orang yang menjadikannya (syaitan itu) pemimpin mereka, dan orang yang musyrik.
16-101:  Dan apabila Kami tukarkan satu ayat di tempat ayat yang, dan Allah memang mengetahui akan apa yang Dia (Allah) turunkan, - berkatalah mereka (yang kafir): "Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang mengada-adakan sahaja." Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.
16-102:  Katakanlah (wahai Muhammad): “ Ia (al-Qur’an itu) diturunkan oleh Ruhu'l-Qudus daripada Rab (Tuhan) engkau dengan kebenaran, untuk meneguhkan orang yang beriman, dan (menjadi) hidayah petunjuk serta berita yang mengembirakan bagi Muslimin (orang yang berserah diri kepada Allah).
16-103:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) mengetahui, bahawa mereka itu berkata: "Sebenarnya dia (Muhammad saw) diajar oleh seorang manusia.” (Padahal) lisan (bahasa) orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah lisan (bahasa) asing, sedang (al-Qur’an) ini lisan (bahasa) Arab yang nyata.
16-104:  Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada mereka, dan mereka beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.

16-105:  Sebenarnya orang yang mengada-adakan kedustaan itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu ialah orang yang pendusta.
16-106:  Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya kepada kekufuran, maka atas mereka tertimpa kemurkaan Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar.
16-107:  Yang demikian, ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir.
16-108:  Mereka itulah orang yang telah dimeteraikan Allah hati mereka, dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka; dan merekalah orang yang lalai.
16-109:  Tidak syak lagi, bahawa mereka ialah orang yang rugi di akhirat kelak.
16-110:  Kemudian, sesungguhnya Rab (Tuhan)mu (memberikan pertolongan) kepada orang yang telah berhijrah sesudah mereka diberi percubaan, kemudian mereka berjihad serta bersabar; sesungguhnya Rab (Tuhan)mu - sesudah itu - adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
16-111:  Pada hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata, dan tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang dia telah, sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun.
16-112:  Dan Allah memberikan satu contoh: Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah daripada tiap-tiap tempat, kemudian mereka (penduduknya) kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka telah lakukan.
16-113:  Dan demi sesungguhnya, mereka pula telah didatangi seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, lalu mereka mendustakannya; maka mereka pun ditimpa azab, sedang mereka adalah orang zalim.
16-114:  Oleh itu, makanlah daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kamu, yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya mempertuhankan-Nya (Allah) semata-mata.
16-115:  Sesungguhnya yang diharamkan (Allah) kepada kamu, hanyalah bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa yang disembelih Untuk yang selain Allah, tetapi sesiapa terpaksa, sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
16-116:  Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan (disebutkan) oleh lidah kamu: "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
16-117:  (Hanya mendapat) sedikit kesenangan (di dunia), dan mereka akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.

16-118:  Dan kepada orang Yahudi, Kami (Allah) haramkan apa yang telah Kami (Allah) ceritakan kepadamu dahulu; dan tiadalah Kami (Allah) menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
16-119:  Kemudian, sesungguhnya Rab (Tuhan)mu terhadap orang yang melakukan kesalahan dengan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya, sesungguhnya Rab (Tuhan)mu sesudah itu, adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
16-120:  Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat yang taat patuh kepada Allah, lagi hanif (lurus); dan dia (Ibrahim) bukanlah daripada orang yang musyrik.
16-121:  Dia (Ibrahim) bersyukur akan nikmat-nikmat-Nya (Allah); Dia (Allah) telah memilihnya dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus.
16-122:  Dan Kami (Allah) telah memberikan kepadanya (Ibrahim) kebaikan di dunia; dan sesungguhnya dia (Ibrahim) pada hari akhirat adalah daripada orang yang salih.
16-123:  Kemudian Kami (Allah) wahyukan kepada engkau (wahai Muhammad): “Hendaklah engkau ikuti milah (agama) Ibrahim yang lurus; dan bukanlah dia (Ibrahim) daripada orang musyrik.”
16-124:  Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan hanyalah atas orang (Yahudi) yang telah berselisihan padanya; dan sesungguhnya Rab (Tuhan)mu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
16-125:  Serulah ke jalan Rab (Tuhan)mu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Rab (Tuhan)mu, Dia (Allah) jualah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalan-Nya (Allah), dan Dia (Allah) jualah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk.
16-126:  Dan jika kamu membalas, maka hendaklah kamu membalas dengan yang sebanding seperti yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.
16-127:  Dan bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan.
16-128:  Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa, dan orang muhsinin (yang berbuat kebaikan).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-ISRA'