Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Juzuk 17

Surah 21, Surah al-Anbiya’ (Kisah Nabi-nabi) : 112 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
21-1:  Telah menghampiri manusia akan perhitungan mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). 
21-2:  Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan yang baru daripada Rab (Tuhan) mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka mempermain-mainkan(nya). 
21-3:  Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahsiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?" 
21-4:  Dia (Muhammad saw) berkata: "Rab (Tuhan)ku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia (Allah adalah al-Sami’(Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).” 
21-5:  Bahkan mereka berkata (pula): "(Al-Qur’an itu) adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia (Muhammad saw)  seorang penyair. Maka hendaklah dia (Muhammad saw) mendatangkan kepada kita suatu ayat (mukjizat), sebagaimana (para rasul) yang terdahulu diutus".
21-6:  Tidaklah beriman (penduduk) suatu negeri sebelum mereka yang Kami (Allah) telah membinasakannya; maka apakah mereka akan beriman? 

21-7:  Kami (Allah) tiada mengutus sebelum engkau (Muhammad saw), melainkan orang laki-laki yang Kami (Allah) beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada “ahlaz zikri” (ahli-ahli peringatan), jika kamu tiada mengetahui.
21-8:  Dan tidaklah Kami (Allah) jadikan mereka (para rasul itu) tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu kekal.
21-9:  Kemudian Kami (Allah) tepati janji kepada mereka, maka Kami (Allah) selamatkan mereka dan orang yang Kami (Allah) kehendaki, dan Kami (Allah) binasakan orang yang melampaui batas. 
21-10:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? 
21-11:  Dan berapa banyaknya Kami (Allah) telah binasakan negeri yang (penduduknya) zalim, dan Kami (Allah) adakan sesudah mereka itu kaum yang lain.
21-12:  Maka tatkala mereka merasakan azab Kami (Allah), tiba-tiba mereka tergesa-gesa melarikan diri daripadanya (negerinya). 
21-13:  Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada apa yang telah membuat kamu hidup dalam kemewahan padanya, dan kepada tempat kediaman kamu, supaya kamu ditanya.
21-14:  Mereka berkata: "Aduhai, celaka kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim". 
21-15:  Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami (Allah) jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

21-16:  Dan tidaklah Kami (Allah) ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.
21-17:  Sekiranya Kami (Allah) hendak membuat sesuatu permainan, tentulah Kami (Allah) membuatnya daripada sisi Kami (Allah), jika Kami (Allah) menghendaki berbuat demikian. 
21-18:  Sebenarnya Kami (Allah) melontarkan yang hak (benar) kepada yang batil (salah) lalu ia (yang hak) menghancurkannya (yang batil), maka ia (yang batil) itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagi kamu disebabkan apa kamu sifatkan itu. 
21-19:  Dan kepunyaan-Nya (Allah) jualah segala yang di langit dan di bumi, dan sesiapa yang berada di sisi-Nya (Allah), mereka tidak sombong untuk memperhambakan diri kepada-Nya, dan tiada merasa letih. 
21-20:  Mereka bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya.
21-21:  Apakah mereka mengambil ilah (tuhan-tuhan) daripada bumi, yang dapat menghidupkan? 
21-22:  Sekiranya ada di antara kedua-duanya (langit dan bumi) ilah (tuhan-tuhan) selain Allah, tentulah binasa kedua-duanya. Subhana’llah (Maha Suci Allah), Rab (Tuhan) 'Arash, daripada apa yang mereka sifatkan. 
21-23:  Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya (Allah), dan merekalah yang akan ditanyai. 
21-24:  Apakah mereka mengambil ilah (tuhan)-tuhan) selain-Nya (Allah)? Katakanlah: "Kemukakanlah hujjah kamu! (Al-Qur’an) ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang yang sebelumku". Sebenarnya, kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak (benar), kerana itu mereka berpaling. 
21-25:  Dan Kami (Allah) tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan Kami (Allah) wahyukan kepadanya: "Bahawasanya tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Aku (Allah), maka abdikan dirimu kepada-Ku (Allah).” 
21-26:  Dan mereka berkata: "Al-Rahman (Yang Maha Pemurah) telah mengambil (mempunyai) anak." Subhanahu (Maha Suci Dia/Allah). Sebenarnya (para malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. 
21-27:  Mereka tidak mendahului-Nya (Allah) dengan perkataan, dan mereka melaksanakan perintah-Nya (Allah).
21-28:  Dia (Allah) mengetahui yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai-Nya (Allah), dan mereka itu sentiasa berhati-hati kerana takut kepada-Nya (kepada Allah). 
21-29:  Dan sesiapa antara mereka mengatakan: "Sesungguhnya aku adalah ilah (tuhan) selain Dia (Allah)," maka orang itu Kami (Allah) balaskan dengan Neraka Jahanam. Demikian balasan Kami (Allah) kepada orang zalim.

21-30:  Dan apakah orang yang kafir tidak memperhatikan bahawa langit dan bumi itu kedua-duanya (dahulu) adalah sekepal, kemudian Kami (Allah) pisahkan antara kedua-duanya. Dan daripada air Kami (Allah) jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tidak juga beriman?

21-31:  Dan Kami (Allah) jadikan pada bumi ini gunung-gunung supaya menjadi stabil (bumi ini) bersama mereka (gunung-gunung), dan Kami (Allah) jadikan padanya (di celah-celah gunung) laluan-laluan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
21-32:  Dan Kami (Allah) menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara namun, mereka berpaling (juga) daripada tanda-tandanya. 
21-33:  Dan Dia (Allah) jualah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada falak (orbit)nya. 
21-34:  Kami (Allah) tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau (Muhammad), maka jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? 
21-35:  Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami (Allah) akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada Kami (Allah) kamu dikembalikan. 
21-36:  Dan apabila orang kafir itu melihat engkau, mereka hanya menjadikan engkau (bahan) ejekan: "Inikah orang yang mencela ilah (tuhan-tuhan) kamu?", padahal mereka adalah orang yang ingkar mengingati al-Rahman (Yang Maha Pemurah). 
21-37:  Manusia dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak Aku (Allah) akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda-Ku (Allah). Maka janganlah kamu meminta disegerakan. 
21-38:  Mereka berkata: "Bilakah janji (ancaman) itu akan datang, jika kamu adalah orang yang benar?"
21-39:  Andaikata orang kafir itu mengetahui, waktu mereka tidak mampu mengelakkan api neraka daripada muka mereka, dan daripada punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan.
21-40:  Bahkan ia (azab itu) akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, lalu membingungkan mereka, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. 
21-41:  Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan para rasul sebelum engkau, maka ditimpakan ke atas orang yang mencemuhkan para rasul itu daripada (azab) yang mereka perolok-olokkan itu.
21-42:  Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari daripada al-Rahman (Yang Maha Pemurah)?" Tetapi mereka tetap berpaling daripada mengingati Rab (Tuhan) mereka.
21-43:  Atau adakah bagi mereka ilah (tuhan-tuhan) selain Kami (Allah), yang dapat memelihara mereka?  Mereka (yang dipertuhankan itu) itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat dilindungi daripada (azab) Kami (Allah).

21-44:  Bahkan Kami (Allah) telah memberikan kesenangan kepada mereka dan bapa-bapa mereka, sehingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahawasanya Kami (Allah) mendatangi bumi (negeri) itu, lalu Kami (Allah) kurangi tepi-tepinya. Maka adakah mereka yang menang? 
21-45:  Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu dengan wahyu, dan tidaklah orang yang tuli (dapat) mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan." 
21-46:  Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit sahaja azab daripada Rab (Tuhan)mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim.” 
21-47:  Kami (Allah) akan meletakkan neraca keadilan pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seseorang walau sedikit pun. Dan jika ada (amalan) seberat biji sawi, Kami (Allah) pasti mendatangkannya (juga). Dan cukuplah Kami (Allah) membuat perhitungan. 

21-48:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) berikan kepada Musa dan Harun Furqan (Pembeza), dan cahaya serta peringatan untuk orang yang mahu bertakwa. 
21-49:  (Iaitu) orang yang takutkan Rab (Tuhan) mereka, (walaupun) dengan ghaib (tidak melihat-Nya/Allah), dan mereka takut akan hari kiamat. 
21-50:  Dan ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkat, yang Kami (Allah) turunkannya. Maka apakah kamu mahu mengingkarinya? 

21-51:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) anugerahkan kepada Ibrahim hidayah petunjuk sebelumnya (kedatangan Musa dan Harun), dan Kami (Allah) mengetahui (keadaan)nya. 
21-52:  (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun memujanya?"
21-53:  Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami memujanya".
21-54:  (Ibrahim) berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapa-bapa kamu berada dalam kesesatan yang nyata". 
21-55:  Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh atau kamu termasuk orang yang hanya bermain-main?"
21-56:  (Ibrahim) berkata: "Sebenarnya Rab (Tuhan) kamu ialah Rab (Tuhan) bagi langit dan bumi, yang menciptakan semuanya itu; dan aku termasuk orang yang mempersaksikan atas yang demikian itu." 
21-57:  Dan demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kamu itu, sesudah kamu berpaling (meninggalkannya).”
21-58:  Maka dia (Ibrahim) menjadikan mereka (berhala-berhala itu) hancur terpotong-potong, kecuali yang besar daripada patung-patung itu; agar mereka kembali kepadanya. 
21-59:  Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kita? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim". 
21-60:  Mereka berkata: "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela mereka (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim".
21-61:  Mereka berkata: " Bawalah dia (Ibrahim) ke hadapan orang ramai, agar mereka menyaksikan".
21-62:  Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim?"
21-63:  Dia (Ibrahim) menjawab: "Sebenarnya berhala yang besar itulah melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka (berhala-berhala itu), jika mereka dapat berbicara". 
21-64:  Maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri, lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang yang menganiaya (diri sendiri)."
21-65:  Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara".

21-66:  Dia (Ibrahim) berkata: "Maka mengapakah kamu mempertuhankan selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak (pula) memberi mudarat kepada kamu?"
21-67:  “Uf (celakalah) kamu dan apa yang kamu pertuhankan selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? 
21-68:  Mereka berkata: "Bakarlah dia dan tolonglah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak".
21-69:  Kami (Allah) berfirman: "Wahai api! Menjadi dinginlah, dan menjadi sejahtera terhadap Ibrahim". 
21-70:  Dan mereka hendak mengenakan tipu daya terhadap Ibrahim, maka Kami (Allah) menjadikan mereka itu orang yang paling rugi.
21-71:  Dan Kami (Allah) selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke bumi (negeri) yang Kami (Allah) memberkatinya untuk sekalian alam (manusia).
21-72:  Dan Kami (Allah) kurniakan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai tambahan. Dan Kami (Allah) jadikan mereka orang yang salih.
21-73:  Kami (Allah) menjadikan mereka itu imam-imam (pemimpin-pemimpin) yang memimpin dengan perintah Kami (Allah); dan Kami (Allah) wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami (Allah) mereka mengabdikan diri. 

21-74:  Dan Lut, Kami (Allah) anugerahkan hikmah dan ilmu, dan telah Kami (Allah) selamatkannya daripada negeri yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. 
21-75:  Dan Kami (Allah) masukkan dia (Lut) ke dalam rahmat Kami (Allah); sesungguhnya dia termasuk orang yang salih.
21-76:  Dan Nuh, sebelum (Lut) itu, tatkala dia berdoa, dan Kami (Allah) memperkenankannya, lalu Kami (Allah) selamatkan dia beserta pengikutnya daripada bencana yang besar.
21-77:  Dan Kami (Allah) menolongnya daripada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami (Allah). Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami (Allah) tenggelamkan mereka semuanya.

21-78:  Dan Daud serta Sulaiman, tatkala kedua-duanya menghukumkan mengenai tanaman, kerana ia dirosakkan oleh kambing kaumnya. Dan Kami (Allah) menyaksikan penghukuman mereka itu. 
21-79:  Maka Kami (Allah) memberikan pengertian kepada Sulaiman. Dan kepada setiap mereka Kami (Allah) berikan hikmah dan ilmu, dan Kami (Allah) permudahkan beserta Daud gunung-gunung bertasbih, dan burung-burung juga. Dan Kami (Allah) jualah yang melakukannya.
21-80:  Dan Kami (Allah) ajarkan kepadanya (Daud) membuat baju besi, untuk kamu melindungi diri kamu dalam peperangan kamu. Maka adakah kamu bersyukur?
21-81:  Dan bagi Sulaiman angin yang bertiup kencang, yang bertiup dengan perintahnya ke bumi yang Kami (Allah) telah memberkatinya. Dan adalah Kami (Allah) mengetahui segala sesuatu.
21-82:  Dan daripada syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya (Sulaiman), dan mengerjakan pekerjaan yang lain; dan Kami (Allah) memelihara mereka. 

21-83:  Dan Ayyub, tatkala dia menyeru Rab (Tuhan)nya: "Sesungguhnya aku telah ditimpa musibah (penyakit), dan Engkau adalah Maha Mengasihani di antara semua yang penyayang". 
21-84:  Maka Kami (Allah) pun memperkenankan baginya, lalu Kami (Allah) lenyapkan musibah yang ada padanya itu. Dan Kami (Allah) kembalikan keluarganya kepadanya, dan seramai itu beserta mereka, sebagai suatu rahmat daripada sisi Kami (Allah), dan untuk sebagai peringatan bagi orang yang mengabdikan diri.
21-85:  Dan Isma'el, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang yang sabar.
21-86:  Dan Kami (Allah) memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami (Allah). Sesungguhnya mereka termasuk orang yang salih.

21-87:  Dan Zannun (Yunus), tatkala dia pergi dalam keadaan marah, kerana dia menyangka bahawa Kami (Allah) tidak akan mengeraskan atasnya. Maka dia (Yunus) menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahawa tidak ada Ilah (Tuhan) selain Engkau (Allah). Subhanaka (Maha Suci Engkau/Allah), sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim." 
21-88:  Maka Kami (Allah) memperkenankan baginya, dan Kami selamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami (Allah) selamatkan orang yang beriman. 
21-89:  Dan Zakariya, tatkala dia menyeru Rab (Tuhan)nya: "Rabbi (wahai Tuhanku), janganlah Engkau (Allah) membiarkan daku sendirian, dan Engkau (Allah) adalah waris yang paling baik.
21-90:  Maka Kami (Allah) memperkenankan baginya, dan Kami (Allah) anugerahkan kepadanya Yahya, dan Kami (Allah) memperbaiki keadaan isterinya untuknya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera kepada perbuatan yang baik, dan mereka menyeru Kami (Allah) dengan pengharapan dan cemas. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada Kami (Allah). 
21-91:  Dan perempuan (Maryam) yang memelihara kehormatannya. Maka Kami (Allah) tiupkan kepadanya daripada roh Kami (Allah), dan Kami (Allah) jadikan dia dan anaknya sebagai ayat (tanda) bagi seluruh alam.
21-92:  Sesungguhnya ini adalah umat kamu; umat yang satu; dan Aku (Allah) adalah Rab (Tuhan)mu, maka abdikan dirimu kepada-Ku (Allah).
21-93:  Dan mereka telah memisah-misahkan urusan mereka antara mereka. Semuanya kepada Kami (Allah) jualah akan kembali. 
21-94:  Maka sesiapa mengerjakan amal salih, sedang dia beriman, maka tidak ada pengingkaran (sia-sia) bagi amalannya, dan sesungguhnya Kami (Allah) menuliskan (mencatatkan amalan) untuknya. 
21-95:  Dan haram (tidak mungkin) atas suatu negeri yang Kami (Allah) telah binasakan, kerana mereka tidak akan kembali.
21-96:  Sehingga apabila dibukakan Ya’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi.
21-97:  Dan telah dekatlah janji yang benar itu, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang yang kafir. (Mereka berkata): "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang yang zalim".

21-98:  Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu pertuhankan selain Allah, adalah bahan bakaran Neraka Jahanam, yang kamu pasti memasuki.
21-99:  Andaikata mereka (berhala-berhala itu) tuhan-tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk ke dalamnya (neraka). Dan mereka semua akan kekal di dalamnya.
21-100:  Mereka meraung di dalamnya, tetapi mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.
21-101:  Sesungguhnya orang-yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik daripada Kami (Allah), mereka itu dijauhkan daripada neraka. 
21-102:  Mereka tidak mendengar suara (deruan) api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang mereka diingini.
21-103:  Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar itu, dan malaikat mengalu-alukan mereka (dengan berkata): "Inilah hari kamu yang telah dijanjikan kepada kamu". 
21-104:  (Iaitu) pada hari Kami (Allah) gulungkan langit seperti menggulung lembaran kertas. Sebagaimana Kami (Allah) memulai penciptaan pertama, (begitulah) Kami (Allah) akan mengulanginya. (Itulah) suatu janji atas Kami (Allah; sesungguhnya Kami (Allah) yang akan melaksanakannya.

21-105:  Dan sungguh Kami (Allah) telah tuliskan dalam Zabur, sesudah zikir (peringatan), bahawasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba-Ku (Allah) yang salih. 
21-106:  Sesungguhnya dalam (al-Qur’an) ini, ada penjelasan (bekalan) bagi kaum yang mengabdikan diri.
21-107:  Dan tidaklah Kami (Allah) mengutuskan engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. 
21-108:  Katakanlah: "Sesungguhnya diwahyukan kepadaku adalah: "Bahawasanya Ilah (Tuhan) kamu adalah Ilah (Tuhan) al-Wahid (Yang Maha Esa), maka adakah kamu (menjadi) Muslim (berserah diri kepada Allah)?”
21-109:  Jika mereka berpaling, katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu secara telus (terus terang), dan aku tidak mengetahui apakah sudah dekat atau masih jauh apa yang diancamkan kepada kamu itu?".
21-110:  “Sesungguhnya Dia (Allah) mengetahui perkataan yang berterus terang, dan mengetahui apa yang kamu rahsiakan.” 
21-111:  “Dan aku tidak mengetahui boleh jadi hal itu ujian bagi kamu, dan kesempatan sehingga suatu waktu tertentu.
21-112:  (Muhammad) berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Berilah hukuman dengan benar (adil). Dan Rab (Tuhan) kami ialah al-Rahman (Yang Maha Pemurah), yang dimintai pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu sifatkan (katakan) itu.”
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-HAJ