Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 22, Surah al-Hajj (Ibadah Haji) : 78 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
22-1:  Wahai manusia, bertakwalah kepada Rab (Tuhan) kamu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. 
22-2:  Pada hari kamu melihat kegoncangan itu; semua wanita yang menyusui anaknya tidak menghiraukan anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, melainkan azab Allah itu sangat keras.
22-3:  Antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jahat.
22-4:  Telah ditetapkan atasnya (syaitan itu), bahawa sesiapa berkawan dengannya (syaitan), maka sesungguhnya dia (syaitan) akan menyesatkannya (manusia), dan membawanya ke azab neraka.

22-5:  Wahai manusia! Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya Kami (Allah) telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitik mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami (Allah) jelaskan kepada kamu. Dan Kami (Allah) tetapkan dalam rahim, apa yang Kami (Allah) kehendaki, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Kami (Allah) keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan kamu. Dan antara kamu ada yang dimatikan dan (ada pula) antara kamu yang dikembalikan kepada keadaan serendah-rendah umur, sehingga tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu melihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami (Allah) turunkan air atasnya, ia (bumi itu) pun hidup dan subur, dan menumbuhkan pelbagai jenis yang indah. 
22-6:  Demikianlah, kerana sesungguhnya Allah, Dia adalah al-Hak (Yang Maha Benar), dan sesungguhnya Dia (Allah) jualah yang menghidupkan yang mati, dan Dia (Allah) atas segala suatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
22-7:  Dan sesungguhnya kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya; dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang dalam kubur. 

22-8:  Dan antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya (terang).
22-9:  Dengan memalingkan rusuknya, yang menyesatkannya daripada jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan di hari kiamat Kami (Allah) merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. 
22-10:  "Yang demikian itu, disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua-dua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah tidak menganiaya hamba-hamba-Nya (Allah)." 
22-11:  Dan antara manusia ada orang yang mempertuhankan Allah secara sampingan (tidak bersungguh-sungguh); maka jika dia memperolehi kebaikan, tenteramlah dia dalam keadaan itu, dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah dia atas mukanya (menjadi kufur). Rugilah dia di dunia dan di akhirat.  Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. 
22-12:  Dia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
22-13:  Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. (Yang diserunya itu) adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

22-14:  Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal yang salih ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.  Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia (Allah) kehendaki. 
22-15:  Sesiapa yang menyangka bahawa dia (Muhammad saw) tidak akan ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat, maka hendaklah dia merentangkan hubungan (jalan) ke langit, kemudian hendaklah dia melaluinya, kemudian lihatlah, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. 
22-16:  Dan demikianlah Kami (Allah) menurunkan kepadanya ayat-ayat yang nyata; dan sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia (Allah) kehendaki.
22-17:  Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabi’in, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik; sesungguhnya Allah akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
22-18:  Tidakkah kamu mengetahui, bahawa kepada Allah jualah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, dan matahari, bulan, bintang, gunung, pohon kayu, binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia? Dan ramai antara mereka yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan sesiapa dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia (Allah) kehendaki.
22-19:  Inilah dua golongan yang bertengkar; mereka saling bertengkar mengenai Rab (Tuhan) mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Akan disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka.
22-20:  Dengannya (air itu) dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). 
22-21:  Dan untuk mereka cemeti daripada besi. 
22-22:  Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya (neraka) lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan): "Rasakanlah azab yang membakar ini." 
22-23:  Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal yang salih ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.  Mereka diberikan perhiasan daripada gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.
22-24:  Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan mereka dipimpin kepada jalan yang terpuji.

22-25:  Sesungguhnya orang yang kafir dan menghalangi daripada jalan Allah dan Masjidi’l-Haram yang Kami (Allah) jadikan untuk semua manusia, yang bermukim di situ dan yang berkunjung; dan sesiapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim dalamnya, nescaya Kami (Allah) akan rasakan kepadanya seksaan yang pedih. 
22-26:  Dan (ingatlah), tatkala Kami (Allah) tentukan bagi Ibrahim tempat (pada) rumah itu: "Janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Aku (Allah) dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang yang tawaf, dan orang yang berdiri (beribadah), dan orang yang rukuk dan bersujud. 
22-27:  Dan serukanlah kepada manusia supaya mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan menaiki unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. 
22-28:  Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara lagi fakir. 
22-29:  Kemudian hendaklah mereka bersihkan kekotoran mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu.
22-30:  Demikianlah. Dan sesiapa menghormati peraturan-peraturan Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rab (Tuhan)nya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

22-31:  Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia (Allah). Sesiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. 
22-32:  Demikianlah. Dan sesiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. 
22-33:  Bagi kamu (binatang-binatang ternak) itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat (sembelihan)nya ialah (setelah) sampai di rumah tua itu.
22-34:  Dan bagi tiap-tiap umat Kami (Allah) tentukan (syariatkan) cara peribadatan, supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Dia (Allah) rezekikan kepada mereka daripada binatang-binatang ternak. Maka Ilah (Tuhan)mu ialah Ilah (Tuhan) al-Wahid (Yang Maha Esa), dan aslim (berserah dirilah kamu) kepada-Nya (kepada Allah). Dan berilah khabar gembira kepada orang yang tunduk patuh. 
22-35:  (Iaitu) orang yang apabila disebut Allah, gementarlah hati mereka, orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, dan mereka mendirikan solat, dan menafkahkan sebahagian daripada apa yang Kami (Allah) rezekikan kepada mereka.
22-36:  Dan Kami (Allah) jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian daripada syiar-syiar Allah, bagi kamu ada kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah atasnya dalam keadaan berbaris. Kemudian apabila ia (unta itu) telah gugur (mati disembelihkan), makanlah sebahagiannya dan berilah makan orang yang qana’ah (rela dengan apa yang ada dan tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami (Allah) memudahkannya (unta-unta itu) kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. 
22-37:  Tidak dapat mencapai Allah dagingnya (unta itu) dan tidak juga darahnya, tetapi yang sampai kepada-Nya (kepada Allah) adalah ketakwaan daripada. Demikianlah Allah mempermudahkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya (Allah) kepada kamu. Dan berilah khabar gembira kepada orang muhsinin (yang berbuat baik).

22-38:  Sesungguhnya Allah akan membela orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi kufur.
22-39:  Telah diizinkan (berperang) bagi orang yang diperangi, kerana mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah berkekuatan menolong mereka itu.
22-40:  (Iaitu) orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata: "Rab (Tuhan) kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tidak membela sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah solat (ibadah) dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya. Sesungguhnya Allah adalah-al-Qawiyy (Maha Kuat), lagi Maha al-‘Aziz (Maha Perkasa).
22-41:  (Iaitu) orang- yang jika Kami (Allah) teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah kemungkaran; dan kepada Allah jualah akibat daripada segala urusan. 

22-42:  Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya telah didustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, ‘Ad dan Samud.
22-43:  Dan kaum Ibrahim dan kaum Lut.
22-44:  Dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku (Allah) tangguhkan bagi orang kafir itu, kemudian Aku (Allah) azabkan mereka, maka betapa besarnya kebencian-Ku (Allah). 
22-45:  Berapa banyak negeri-negeri yang Kami (Allah) telah membinasakannya, (kerana) mereka berlaku zalim, maka robohlah (tempat tinggal mereka) atas atap-atapnya, dan perigi ditinggalkan, dan (begitu juga) istana yang tinggi menjulang. 
22-46:  Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, (bukankah) mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang dalam dada. 
22-47:  Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya (Allah). Sesungguhnya satu hari di sisi Rab (Tuhan) engkau sama dengan seribu tahun menurut perhitunganmu.
22-48:  Dan berapalah banyaknya negeri yang Aku (Allah) tangguhkan waktunya, padahal mereka (penduduknya) berbuat zalim, kemudian Aku (Allah) mengazabkan mereka, dan kepada-Ku (Allah) jualah semuanya kembali. 

22-49:  Katakanlah: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu".
22-50:  Maka orang yang beriman dan beramal yang salih, bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia.
22-51:  Dan orang yang berusaha terhadap ayat-ayat Kami (Allah) dengan menentangnya, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.
22-52:  Dan Kami (Allah) tidak mengutuskan seorang rasul dan tidak seorang nabi sebelum engkau, melainkan apabila dia (rasul itu) mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan keraguan pada keinginannya itu, (tetapi) Allah menghapuskan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya (Allah). Dan Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
22-53:  Agar Dia (Allah) menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai fitnah (cubaan) bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan yang kasar hatinya.  Dan sesungguhnya orang yang zalim itu dalam perpecahan yang sangat jauh.
22-54:  Dan agar orang yang telah diberi ilmu mengetahui bahawa ia (al-Qur’an) adalah kebenaran daripada Rab (Tuhan) engkau, lalu mereka beriman dengannya, dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah memimpin orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
22-55:  Dan orang kafir itu sentiasa dalam keraguan terhadapnya (al-Qur’an), sehingga datang kepada mereka saat dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari yang tidak berubah. 
22-56:  Kekuasaan pada hari itu pada Allah. Dia (Allah) memberi keputusan antara mereka. Maka orang yang beriman dan beramal salih adalah dalam syurga yang penuh kenikmatan.
22-57:  Dan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Allah), maka bagi mereka azab yang menghinakan.

22-58:  Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, pastilah Allah akan memberikan rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah, adalah Dia (Allah) sebaik-baik pemberi rezeki.
22-59:  Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke tempat yang mereka menyukainya.  Dan sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Halim (Maha Penyantun).
22-60:  Demikianlah, dan sesiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang dikenakan kepadanya, kemudian dia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Afuww (Maha Pemaaf), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun).
22-61:  Demikianlah, kerana sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat). 
22-62:  Demikianlah, kerana sesungguhnya Allah, Dia adalah al-Haq (Yang Maha Benar). Dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru selain Dia (Allah), itulah yang batil (salah), dan sesungguhnya Allah, Dia adalah al-‘Aliyy (Maha Tinggi), lagi al-Kabir (Maha Besar). 

22-63:  Apakah kamu tidak melihat, bahawasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah adalah al-Latif (Maha Halus), lagi al-Khabir (Maha Mengerti).
22-64:  Kepunyaan-Nya (Allah) segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah, adalah Dia al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji). 
22-65:  Apakah kamu tidak melihat bahawasanya Allah memudahkan bagi kamu apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya (Allah), dan Dia (Allah) menahan langit (daripada) jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya (Allah)? Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah al-Rauf (Maha Pengasih), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 
22-66:  Dan Dia (Allah) yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi) Sesungguhnya manusia itu sangat kufur.

22-67:  Bagi tiap-tiap umat Kami (Allah) tetapkan cara beribadah (syariat) yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah engkau dalam urusan (syariat) ini; dan serulah kepada Rab (Tuhan) engkau,  sesungguhnya engkau benar-benar di atas jalan yang lurus.
22-68:  Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah: "Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan."
22-69:  Allah akan mengadili antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu perselisihkan.
22-70:  Apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. 

22-71:  Dan mereka mempertuhankan selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan mengenainya, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. 
22-72:  Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami (Allah) yang terang, nescaya engkau melihat keingkaran pada muka orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan ayat-ayat Kami (Allah) kepada mereka.  Katakanlah: "Apakah akan aku khabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu? (Iaitulah) neraka, yang Allah janjikan untuk orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”. 
22-73:  Wahai manusia! Dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah ia (perumpamaan itu). Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk (menciptakan)nya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, maka mereka tidak dapat merebutnya daripadanya (lalat itu). Amat lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. 
22-74:  Mereka tidak mengharapkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah adalah al-Qawiyy (Maha Kuat), lagi al-‘Aziz (Maha Perkasa).
22-75:  Allah memilih utusan-utusan-(Nya) daripada malaikat dan daripada manusia; Sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).
22-76:  Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

22-77:  Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah kamu, dan sujudlah kamu, dan abdikan dirimu kepada Rab (Tuhan) kamu, dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
22-78:  Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah, (dengan) sebenar-benar jihad. Dia (Allah) telah memilih kamu, dan Dia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam al-din (agama) suatu kesempitan. Milah (agama) bapa kamu Ibrahim. Dia (Allah) yang telah menamakan kamu Muslimin dari dahulu, dan dalam (al-Qur’an) ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas kamu, dan kamu menjadi saksi atas sekalian manusia. Maka dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dia (Allah) adalah al-Maula (Pelindung) kamu, maka Dia (Allah) adalah sebaik-baik al-Maula (Pelindung), dan sebaik-baik al-Nasir (Penolong).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MUKMINUN