Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 29, Surah al-‘Ankabut (Labah-labah) : 69 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
 29-1:  Alif, Lam, Mim.
29-2:  Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (sahaja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka belum diuji?
29-3:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menguji orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Dia (Allah) mengetahui orang yang dusta. 
29-4:  Atau, apakah mengira orang yang mengerjakan kejahatan itu bahawa mereka akan mendahului Kami (Allah)? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.
29-5:  Sesiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya janji Allah itu pasti datang. Dan Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).
29-6:  Dan sesiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah al-Ghaniy (Maha Kaya) daripada sekalian alam. 
29-7:  Dan orang yang beriman dan beramal salih, benar-benar akan Kami (Allah) hapuskan daripada mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar Kami (Allah) berikan mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

29-8:  Dan Kami (Allah) mewasiatkan kepada manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang ibu-bapanya. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku (Allah) dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya. Hanya kepada-Ku (Allah) kamu kembali, lalu Aku (Allah) khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
29-9:  Dan orang yang beriman dan beramal salih, sungguh Kami (Allah) akan masukkan mereka ke dalam (golongan) orang yang salih. 
29-10:  Dan antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah," tetapi apabila dia disakiti (kerana beriman) kepada Allah, dia menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan daripada Rab (Tuhan) engkau, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya kami adalah besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada sekalian alam (semua manusia)?
29-11:  Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia (Allah) mengetahui orang yang munafik. 
29-12:  Dan berkatalah orang kafir kepada orang yang beriman: "Ikutilah jalan kami, kami akan memikul dosa-dosa kamu." Padahal mereka tidak (sanggup) memikul dosa mereka (sendiri) walaupun sedikit. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta.
29-13:  Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka, dan beban-beban (lain) di samping beban mereka (sendiri). Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan.

29-14:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di kalangan mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang yang zalim.
29-15:  Maka Kami (Allah) selamatkan dia (Nuh) dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan Kami (Allah) jadikan peristiwa itu tanda bagi umat manusia. 
29-16:  Dan Ibrahim, tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Abdikan dirimu kepada Allah, dan bertakwalah kepada-Nya (kepada Allah). Itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu, jika kamu mengetahui.” 
29-17:  “Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu melakukan kedustaan.  Sesungguhnya yang kamu pertuhankan selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan abdikan dirimu kepada-Nya (kepada Allah), dan bersyukurlah kepada-Nya (kepada Allah). Kepada-Nya (Allah) kamu akan dikembalikan.
29-18:  “Dan jika kamu mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajipan rasul itu, tidak lain hanyalah menyampaikan dengan seterang-terangnya."

29-19:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
29-20:  Katakanlah: "Berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Dia (Allah) memulai penciptaan, kemudian Allah menjadikan kejadian yang lain. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
29-21:  Dia (Allah) mengazabkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu akan dikembalikan. 
29-22:  Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri di bumi, dan tidak (pula) di langit, dan sekali-kali tidak ada bagi kamu selain Allah, pelindung dan penolong.
29-23:  Dan orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan-Nya (Allah), mereka berputus asa daripada rahmat-Ku (Allah), dan bagi mereka azab yang pedih. 
29-24:  Maka tidak adalah jawapan kaumnya (Ibrahim), selain mengatakan: "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang beriman. 

29-25:  Dan berkata (Ibrahim): "Sesungguhnya yang kamu ambil (pertuhankan) selain Allah, adalah berhala (untuk melahirkan) perasaan kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia ini, kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain), dan sebahagian kamu melaknat sebahagian (yang lain). Dan tempat kembali kamu ialah neraka, dan tidak ada bagi kamu para penolong pun. 
29-26:  Maka Lut beriman kepadanya (Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata: "Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rab (Tuhan)ku, sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).”
29-27:  Dan Kami (Allah) kurniakan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya’qub, dan Kami (Allah) jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab, dan Kami (Allah) berikan balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat, adalah termasuk orang yang salih. 
29-28:  Dan Lut, tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun daripada umat sebelum kamu." 
29-29:  Apakah sesungguhnya kamu (patut) mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kamu?” Maka jawapan kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah itu, jika kamu termasuk orang yang benar." 
29-30:  Dia (Lut) berdoa: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerosakan ini."

29-31:  Dan tatkala datang utusan-utusan (malaikat) Kami (Allah) kepada Ibrahim membawa khabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang yang zalim."
29-32:  Berkata (Ibrahim): "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Mereka (malaikat) berkata: "Kami mengetahui siapa yang ada di dalamnya (negeri itu), sungguh kami akan menyelamatkannya (Lut) pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang yang tertinggal. 
29-33: Dan  tatkala datang utusan-utusan (malaikat) Kami (Allah) itu kepada Lut, dia (Lut) berasa susah kerana (kedatangan) mereka, dan sempitlah lengannya (lemah) untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata: "Janganlah engkau takut dan janganlah susah.  Sesungguhnya kami akan menyelamatkan engkau dan pengikut-pengikut engkau, kecuali isteri engkau, dia adalah termasuk orang yang tertinggal (dibinasakan)." 
29-34:  Sesungguhnya Kami (Allah) akan menurunkan suatu azab dari langit ke atas penduduk negeri ini kerana mereka berbuat fasik.
29-35:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) tinggalkan daripadanya suatu tanda yang nyata bagi kaum yang berakal.

29-36:  Dan kepada penduduk Madyan, (diutuskan) saudara mereka Shu’ayb. Maka dia berkata: "Wahai kaumku! Abdikan dirimu kepada Allah, dan harapkanlah hari yang akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerosakan."
29-37:  Maka mereka mendustakannya (Shu’ayb), lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.
29-38:  Dan (kaum) ‘Ad dan Samud! dan sungguh telah nyata bagi kamu tempat tinggal mereka. Dan syaitan memperhiaskan perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka daripada jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang yang berpandangan tajam.
29-39:  Dan Qarun, Fir’awn dan Haman! Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan tidaklah mereka terlepas.
29-40:  Maka masing-masing (mereka itu) Kami (Allah) seksa disebabkan dosanya. Maka antara mereka ada yang Kami (Allah) timpakan kepadanya hujan batu, dan antara mereka ada yang ditimpa suara pekikan yang keras, dan antara mereka ada yang Kami (Allah) benamkan ke dalam bumi, dan antara mereka ada yang Kami (Allah) tenggelamkan. Dan Allah tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

29-41:  Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah, kalau mereka mengetahui.
29-42:  Sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang mereka seru selain Dia (Allah). Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
29-43:  Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami (Allah) buatkan untuk manusia; dan tidak dapat memahaminya kecuali orang yang berilmu.
29-44:  Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak (kebenaran). Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi orang Mukmin. 

Juzuk 21

29-45:  Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada “fahsya’” (yang keji) dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar.  Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
29-46:  Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang zalim antara mereka. Dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, dan Rab (Tuhan) kami dan Rab (Tuhan) kamu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya adalah Muslimun (berserah diri).” 
29-47:  Dan demikian (pulalah) Kami (Allah) turunkan kepada engkau kitab (al-Qur’an), maka orang yang telah Kami (Allah) berikan kepada mereka kitab (Tawrat), mereka beriman kepadanya (al-Qur’an); dan antara mereka ada yang beriman kepadanya. Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat Kami (Allah) selain orang kafir. 
29-48:  Dan engkau tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur’an) sesuatu kitab pun, dan engkau tidak menulisnya dengan tangan kanan engkau. Jika demikian, tentu ragu-ragulah orang yang membatalkannya. 
29-49:  Sebenarnya, ia (al-Qur’an itu) adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami (Allah) kecuali orang yang zalim.

29-50:  Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda-tanda daripada Rab (Tuhan)nya?" Katakanlah: "Sesungguhnya tanda-tanda itu adalah di sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata."
29-51:  Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawa Kami (Allah) menurunkan kepada engkau kitab (al-Qur’an), yang dibacakan kepada mereka?  Sesungguhnya dalamnya (al-Qur’an) adalah rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman.
29-52:  Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu. Dia (Allah) mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, itulah orang yang rugi.”

29-53:  Dan mereka meminta kepadamu supaya disegerakan azab itu. Kalau tidak (kerana) waktu yang telah ditetapkan, pastilah telah datang azab kepada mereka, dan sungguh ia akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyedarinya.
29-54:  Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan azab. Dan sesungguhnya Neraka Jahanam pasti meliputi orang yang kafir. 
29-55:  Pada hari mereka diliputi oleh azab daripada atas mereka dan daripada bawah kaki mereka, dan Allah berkata: "Rasakanlah apa yang telah kamu kerjakan." 

29-56:  Wahai hamba-hamba-Ku (Allah) yang beriman! Sesungguhnya bumi-Ku (Allah) adalah luas, maka kepada Aku (Allah) sahaja hendaknya kamu mengabdikan diri. 
29-57:  Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan maut. Kemudian kepada Kami (Allah) kamu dikembalikan. 
29-58:  Dan orang yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya Kami (Allah) akan menempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. (Itulah) sebaik-baik pembalasan bagi orang yang beramal. 
29-59:  (Iaitu) orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rab (Tuhan) mereka.

29-60:  Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan Dia adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
29-61:  Dan sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah!" Maka bagaimanakah mereka dipalingkan? 
29-62:  Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) antara hamba-hamba-Nya (Allah), dan Dia (Allah) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui).
29-63:  Dan jika engkau menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengannya (air itu) bumi sesudah matinya?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah!"  Katakanlah: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah)!" Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan. 

29-64:  Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan (sebenarnya), kalau mereka mengetahui.
29-65:  Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka mendoakan kepada Allah dengan mengikhlaskan al-din (agama) kepada-Nya (kepada Allah); tetapi tatkala Dia (Allah) menyelamatkan mereka (sampai) ke darat, tiba-tiba mereka mempersekutukan. 
29-66:  Sehingga mereka mengingkari apa yang Kami (Allah) telah berikan kepada mereka, dan sehingga mereka bersenang-senang. Kelak mereka akan mengetahui. 

29-67:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahawa sesungguhnya Kami (Allah), telah Kami (Allah) menjadikan suatu tanah haram (larangan) yang aman, sedang manusia di sekitarnya rompak-merompak. Maka mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan kufur kepada nikmat Allah?
29-68:  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam Neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang yang kafir? 
29-69:  Dan orang yang berjihad untuk Kami (Allah), benar-benar Kami (Allah) akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami (Allah). Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang muhsinin (yang berbuat baik).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-RUM