Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 30, Surah al-Rum (Bangsa Rum) : 60 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
30-1:  Alif, Lam, Mim.
30-2:  Telah dikalahkan bangsa Rumawi.
30-3:  Di bumi yang dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan. 
30-4:  Dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah jualah urusan sebelum dan sesudahnya. Dan di hari itu bergembiralah orang yang beriman. 
30-5:  Kerana pertolongan Allah. Dia (Allah) menolong sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
30-6:  Janji Allah! Allah tidak akan menyalahi janji-Nya (Allah), tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
30-7:  Mereka hanya mengetahui yang lahir (sahaja) daripada kehidupan dunia, sedang mereka terhadap akhirat adalah lalai. 

30-8:  Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya melainkan dengan kebenaran dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rab (Tuhan) mereka.
30-9:  Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi dan memperhatikan bagaimana kesudahan orang yang sebelum mereka? Orang itu adalah lebih kuat daripada mereka, dan telah mengusahakan bumi serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka para rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri sendiri.
30-10:  Kemudian, akibat orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

30-11:  Allah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya, kemudian kepada-Nya (kepada Allah) kamu dikembalikan. 
30-12:  Dan pada hari berdirinya kiamat, orang yang berdosa berputus asa. 
30-13:  Dan tidak ada bagi mereka syafaat daripada apa yang mereka persekutukan, dan mereka mengingkari apa yang mereka persekutukan itu. 
30-14:  Dan pada hari berdirinya kiamat, di hari itu mereka berpisah-pisah. 
30-15:  Adapun orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka di dalam taman (syurga) bergembira.
30-16:  Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Allah) dan pertemuan akhirat, maka mereka tetap berada di dalam seksaan. 
30-17:  Maka Subhana’llah (Maha Suci Allah, iaitu bertasbihlah) di waktu petang kamu dan di waktu pagi kamu. 
30-18:  Dan bagi-Nya (Allah) jua segala puji-pujian di langit dan di bumi, dan di waktu Isya’ kamu dan di waktu Zuhur kamu.
30-19:  Dia (Allah) mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. 

30-20:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah Dia (Allah) menciptakan kamu daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.
30-21:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah Dia (Allah) menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung (tenteram) kepadanya, dan dijadikan-Nya (Allah) antara kamu perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
30-22:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah penciptaan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa-bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada yang demikian (terdapat) tanda-tanda bagi orang yang berpengetahuan.
30-23:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah tidur kamu di waktu malam dan siang hari dan usaha kamu mencari sebahagian daripada kurnia-Nya (Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. 
30-24:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah Dia (Allah) memperlihatkan kepada kamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia (Allah) menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan bumi dengannya (air itu) sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.
30-25:  Dan antara tanda-tanda-Nya (Allah) ialah berdirinya langit dan bumi dengan Iradat (kehendak)-Nya (Allah). Kemudian apabila Dia (Allah) memanggil kamu sekali panggil daripada bumi, seketika itu (juga) kamu keluar.
30-26:  Dan kepunyaan-Nya (Allah) apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk patuh. 
30-27:  Dan Dia (Allah) yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya, dan itu adalah lebih mudah bagi-Nya (Allah). Dan bagi-Nya (Allah) perumpamaan (sifat) yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

30-28:  Dia (Allah) membuat perumpamaan untuk kamu dari diri kamu sendiri. Apakah ada antara hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagi kamu pada rezeki yang Kami (Allah) berikan kepada kamu, maka kamu sama-sama (berhak) padanya, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada diri kamu sendiri? Demikianlah Kami (Allah) jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
30-29:  Tetapi orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa pengetahuan; maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. 
30-30:  Maka tegakkanlah wajah engkau dengan lurus kepada al-din (agama). Fitrah Allah yang menciptakan manusia atasnya (menurut fitrah itu). Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Demikian itulah al-din (agama) yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
30-31:  Dalam keadaan kembali kepada-Nya (kepada Allah), dan bertakwalah kepada-Nya (kepada Allah) serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan. 
30-32:  (Iaitu) orang yang memecah belah al-din (agama) mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan; tiap-tiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka.

30-33:  Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rab (Tuhan) mereka dengan kembali kepada-Nya (kepada Allah). Kemudian apabila Rab (Tuhan) merasakan kepada mereka rahmat daripada-Nya (Allah), tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Rab (Tuhan) mereka. 
30-34:  Sehingga mereka mengkufuri apa yang telah Kami (Allah) berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui.
30-35:  Atau pernahkah Kami (Allah) menurunkan kepada mereka keterangan, lalu ia (keterangan itu) menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan-Nya (Allah)?
30-36:  Dan apabila Kami (Allah) rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengannya. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan pekerjaan tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa.
30-37:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) dan menyempitkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang beriman.
30-38:  Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, dan orang miskin dan ibnu’l-sabil (orang yang dalam perjalanan). Itulah yang lebih baik bagi orang yang menghendaki wajah Allah, dan mereka itulah orang beruntung. 
30-39:  Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka ia (riba itu) tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan daripada zakat yang kamu mengharapkan wajah Allah, maka itulah orang yang melipat gandakan. 
30-40:  Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan kepada kamu rezeki, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Adakah antara yang kamu persekutukan itu dapat berbuat sesuatu seperti yang demikian itu? Subhanahu (Maha Suci Dia/Allah) dan Ta’ala (Maha Tinggi) daripada apa yang mereka persekutukan. 

30-41:  Telah nyata kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, sehingga dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali.
30-42:  Katakanlah: "Berjalanlah di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang terdahulu. Kebanyakan daripada mereka itu adalah musyrik.” 
30-43:  Oleh itu, tegakkanlah wajahmu kepada al-din (agama) yang lurus sebelum datang daripada Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak; pada hari itu mereka terpisah-pisah. 
30-44:  Sesiapa yang kafir, maka atasnya kekafirannya itu; dan sesiapa yang beramal salih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka mempersiapkan. 
30-45:  Agar Dia (Allah) memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal salih daripada kurnia-Nya (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai orang yang kafir.
30-46:  Dan antara tanda-tanda ialah bahawa Dia (Allah) mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu (sebahagian) daripada rahmat-Nya (Allah), dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya (Allah), dan supaya kamu dapat mencari kurnia-Nya (Allah); mudah-mudahan kamu bersyukur. 
30-47:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan sebelum engkau beberapa orang rasul kepada kaum mereka, maka mereka (para rasul itu) datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, lalu Kami (Allah) menyeksa orang yang berdosa. Dan Kami (Allah) berkewajipan menolong orang yang beriman. 
30-48:  Allah yang mengirim angin, lalu ia menggerakkan awan dan membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya (Allah), dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu melihat hujan keluar daripada celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya (Allah) yang dikehendaki-Nya (Allah) tiba-tiba mereka menjadi gembira.
30-49:  Dan sesungguhnya sebelum (hujan) diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. 
30-50:  Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Dia (Allah) menghidupkan bumi yang sudah mati.  Sesungguhnya demikianlah (Allah) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia (Allah) atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
30-51:  Dan sungguh, jika Kami (Allah) mengirimkan angin, lalu mereka melihatnya (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), maka tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang kafir.

30-52:  Maka sesungguhnya engkau tidak akan mampu menjadikan orang yang mati itu mendengar, dan menjadikan orang yang pekak mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang. 
30-53:  Dan engkau tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang buta daripada kesesatannya. Dan engkau tidak mampu menjadikan mendengar, melainkan orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami (Allah), mereka itulah Muslimun (orang yang berserah diri).
30-54:  Allah yang menciptakan kamu daripada (keadaan) lemah, kemudian Dia (Allah) menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu (menjadi) kuat, kemudian Dia (Allah) menjadikan (kamu) sesudah kuat itu (menjadi) lemah (kembali) dan beruban. Dia (Allah) menciptakan apa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan Dia (Allah) adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Qadir (Maha Kuasa). 
30-55:  Dan pada hari berdirinya kiamat, bersumpahlah orang yang berdosa; Mereka tidak tinggal melainkan sesaat (sahaja). Seperti demikianlah mereka dipalingkan.
30-56:  Dan berkata orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan keimanan: "Sesungguhnya kamu telah tinggal dalam (menurut) ketetapan Allah, sehingga hari kebangkitan; maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi kamu tidak mengetahui. 
30-57:  Maka pada hari itu tidak bermanfaat bagi orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan lagi.
30-58:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) membuat dalam al-Qur’an ini pelbagai perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika engkau membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang yang kafir itu akan berkata: "Tidak lain kamu ini, kecuali orang yang membuat kepalsuan.”
30-59:  Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang tidak (mahu) memahami. 
30-60:  Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan janganlah (sampai) orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan engkau.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH LUQMAN