Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 31, Surah Luqman (Kisah Luqman) : 34 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
31-1:  Alif, Lam, Mim.
31-2:  Inilah ayat-ayat kitab al-Hakim (yang mengandung hikmah).
31-3:  Petunjuk dan rahmat bagi orang muhsinin (yang berbuat kebaikan).
31-4:  (Iaitu) orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan akhirat.
31-5:  Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Rab (Tuhan) mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung.
31-6:  Dan antara manusia ada orang yang membeli (mempergunakan) cerita yang sia-sia untuk menyesatkan (manusia) daripada jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
31-7:  Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami (Allah), dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak mendengarnya, seakan-akan ada penyumbat pada kedua-dua telinganya; maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. 
31-8:  Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka syurga yang penuh kenikmatan. 
31-9:  Kekal mereka di dalamnya; (sebagai) janji Allah yang benar. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
31-10:  Dia (Allah) menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia (Allah) meletakkan gunung-gunung di atas bumi mengukuhkan kamu; dan Dia (Allah) membiakkan padanya (bumi) pelbagai jenis binatang. Dan Kami (Allah) turunkan air dari langit, lalu Kami (Allah) tumbuhkan padanya pelbagai jenis ( tumbuh-tumbuhan) yang baik.
31-11:  Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh yang selain Dia (Allah); bahkan orang yang zalim itu dalam kesesatan yang nyata.

31-12:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) berikan hikmah kepada Luqman, bahawa bersyukurlah kepada Allah, dan sesiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji). 
31-13:  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku! Janganlah kamu syirik (mempersekutukan) dengan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar." 
31-14:  Dan Kami (Allah) mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua-dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan memeliharanya (menyusunya) dalam dua tahun.  Bersyukurlah kepada-Ku (Allah) dan kepada kedua-dua orang ibu bapa kamu, kepada-Ku (Allah) tempat kembali. 
31-15:  Dan jika kedua-duanya memaksa kamu berbuat syirik (mempersekutukan) dengan Aku (Allah), yang tidak ada pengetahuan kamu tentang itu, maka janganlah kamu mentaati kedua-duanya, dan bergaullah dengan kedua-duanya di dunia secara baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku (Allah), kemudian kepada-Ku l(Allah) tempat kembali kamu, maka Aku (Allah) beritahukan kepada kamu apa yang kamu kerjakan.
31-16:  (Luqman berkata): "Wahai anakku! Sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, berada dalam batu atau di langit atau di bumi, Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah adalah al-Latif (Maha Halus), lagi al-Khabir (Maha Mengerti).” 
31-17:  “Wahai anakku! Dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan makruf (yang baik) dan cegahlah daripada perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara yang ditetapkan (diwajibkan).” 
31-18:  “Dan janganlah engkau memalingkan muka engkau daripada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.”
31-19:  “Dan sederhana dalam kamu berjalan, dan lunakkan suara kamu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai.”

31-20:  Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untuk kamu nikmat-Nya (Allah) lahir dan batin. Dan antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, dan tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.
31-21:  Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab: "Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami atasnya.” Bagaimana kalau syaitan menyeru mereka kepada azab Neraka Sa’ir (api yang menyala-nyala)?
31-22:  Dan sesiapa aslim (menyerahkan) wajahnya kepada Allah, sedang dia adalah muhsin (orang yang berbuat kebaikan), maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
31-23:  Dan sesiapa kufur, maka janganlah menyedihkan engkau kekufurannya itu. Kepada Kami (Allah) mereka kembali, lalu Kami (Allah) beritahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan apa yang dalam dada..
31-24:  Kami (Allah) biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami (Allah) paksakan mereka kepada azab yang keras.
31-25:  Dan jika engkau tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah!" Katakanlah: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah)!" Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
31-26:  Kepunyaan Allah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dia (Allah) adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
31-27:  Dan seandainya apa yang ada di bumi daripada pohon-pohon dijadikan pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi), tidaklah akan habis (ditulis) kalimah Allah.  Sesungguhnya Allah adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 

31-28:  Tidaklah penciptaan kamu, dan tidak (pula) kebangkitan kamu, melainkan hanyalah seperti satu jiwa sahaja. Sesungguhnya Allah adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).
31-29:  Tidakkah engkau memperhatikan, bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia (Allah) menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan Dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti). 
31-30:  Demikianlah, kerana sesungguhnya Allah, Dia (Allah) adalah al-Haq (Yang Benar), dan apa yang mereka seru selain Dia (Allah), adalah batil (salah). Dan sesungguhnya Allah, Dia (Allah) adalah al-‘Aliyy (Maha Tinggi), lagi al-Kabir (Maha Besar).
31-31:  Tidakkah engkau memperhatikan, bahawa kapal berlayar di lautan dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda-Nya (Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur.
31-32:  Dan apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan mengikhlaskan al-din (agama) kepada-Nya, tetapi tatkala Dia (Allah) menyelamatkan mereka ke daratan, lalu (hanya sebahagian) antara mereka tetap berhati-hati (pada jalan yang lurus). Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami (Allah) selain orang yang tidak mengenang jasa lagi kufur.
31-33:  Wahai manusia! Bertakwalah kepada Rab (Tuhan) kamu, dan takutlah suatu hari yang seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong bapanya sedikit pun.  Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah kamu diperdayakan terhadap Allah oleh yang memperdayakan.
31-34:  Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya (Allah) sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-SAJDAH