Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 32, Surah al-Sajdah (Sujud) : 30 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
32-1:  Alif, Lam, Mim.
32-2:  Turunnya kitab yang tidak ada keraguan padanya, daripada Rab (Tuhan) sekalian alam. 
32-3:  Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad saw) mengada-adakannya."  Bahkan ia adalah kebenaran daripada Rab (Tuhan) engkau, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.
32-4:  Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dalam enam masa, kemudian Dia (Allah) bersemayam (menetapkan pentadbiran-Nya) di atas 'Arash. Tidak ada bagi kamu selain Dia (Allah) seorang penolong pun dan tidak seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak mengambil peringatan?
32-5:  Dia (Allah) mengatur urusan dari langit kepada bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya (kepada Allah) dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan kamu.
32-6:  Demikianlah (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 
32-7:  Yang memperelokkan segala sesuatu yang Dia (Allah) ciptakan, dan Dia (Allah) memulai penciptaan manusia daripada tanah.
32-8:  Kemudian Dia (Allah) menjadikan keturunannya daripada saripati air yang hina (air mani).
32-9:  Kemudian Dia (Allah) menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya daripada roh-Nya (Allah), dan Dia (Allah) menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. 

32-10:  Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam bumi, kami akan muncul dalam ciptaan yang baru?” Bahkan mereka ingkar akan pertemuan dengan Rab (Tuhan) mereka. 
32-11:  Katakanlah: "Kamu akan dimatikan oleh malaikat maut yang diwakilkan untuk kamu. Kemudian kepada Rab (Tuhan) kamulah kamu dikembalikan.
32-12:  Dan sekiranya kamu melihat ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Rab (Tuhan) mereka, (mereka berkata): "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Kami telah melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal salih, sesungguhnya kami adalah orang yang yakin."
32-13:  Dan kalau Kami (Allah) menghendaki nescaya Kami (Allah) akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuknya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari pada-Ku (Allah): "Sesungguhnya akan Aku (Allah) penuhi Neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.” 
32-14:  Maka rasakanlah disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya Kami (Allah) telah melupakan kamu (pula), dan rasakanlah azab yang kekal, disebabkan apa yang kamu kerjakan."
32-15:  Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami (Allah), adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, mereka meniarap sujud dan bertasbih serta memuji Rab (Tuhan) mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. 
32-16:  Memisahkan rusuk mereka daripada tempat, sedang mereka berdoa kepada Rab (Tuhan) mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami (Allah) berikan kepada mereka. 
32-17:  Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka daripada yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 

32-18:  Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. 
32-19:  Adapun orang yang beriman dan beramal salih, maka bagi mereka syurga (sebagai) tempat kediaman, ganjaran terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
32-20:  Dan adapun orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu mendustakannya."
32-21:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) akan merasakan kepada mereka daripada azab yang dekat, sebelum azab yang lebih besar; mudah-mudahan mereka kembali. 
32-22:  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rab (Tuhan)nya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami (Allah) akan menyeksakan orang yang berdosa.

32-23:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) berikan kitab kepada Musa, maka janganlah engkau (Muhammad saw) ragu-ragu daripada menerimanya, dan Kami (Allah) jadikannya petunjuk bagi Bani Isra’el.
32-24:  Dan Kami (Allah) jadikan antara mereka itu imam (pemimpin) yang memberi petunjuk dengan perintah Kami (Allah) ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami (Allah).
32-25:  Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) jualah yang akan mengadili antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. 
32-26:  Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak generasi-generasi sebelum mereka yang telah Kami (Allah) binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat (bekas) kediaman mereka itu.  Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda. Maka apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)? 
32-27:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahawa Kami (Allah) mencurahkan air ke bumi yang tandus, lalu Kami (Allah) tumbuhkan dengannya tanam-tanaman, yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang ternakan mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? 
32-28:  Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu jika kamu memang orang yang benar?" 
32-29:  Katakanlah: "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang kafir iman mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh."
32-30:  Maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-AHZAB