Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 34, Surah Saba’ (Negeri Saba’) : 54 ayat

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
34-1:  Segala puji-pujian bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (Allah) jua segala puji-pujian di akhirat. Dan Dia (Allah) adalah al-Hakim (Maha Bijaksana), lagi al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).
34-2:  Dia (Allah) mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia (Allah) adalah al-Rahim (Maha Mengasihani), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun). 
34-3:  Dan orang yang kafir berkata: "Saat (hari kiamat) itu tidak akan datang kepada kami."  Katakanlah: "Bahkan, demi Rab (Tuhan)ku! Pasti ia akan datang kepada kamu! Yang mengetahui yang ghaib. Tidak ada tersembunyi daripada-Nya (Allah) seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan tidak yang lebih kecil daripada itu dan yang lebih besar, melainkan semuanya dalam kitab yang nyata.” 
34-4:  Kerana Dia (Allah) akan memberi balasan kepada orang yang beriman dan beramal salih. Mereka itu adalah orang yang baginya keampunan dan rezeki yang mulia.
34-5:  Dan orang yang berusaha melemahkan (menentang) ayat-ayat Kami (Allah), bagi mereka itu azab yang buruk, yang pedih. 

34-6:  Dan orang yang diberi ilmu berpendapat bahawa yang diturunkan kepada engkau daripada Rab (Tuhan) engkau adalah benar dan memberi petunjuk  kepada jalan al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
34-7:  Dan orang kafir berkata: "Mahukah kamu, kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang menyampaikan berita kepadamu, bahawa apabila kamu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar (akan dibangkitkan) dalam ciptaan yang baru?” 
34-8:  “Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?" Bahkan orang yang tidak beriman kepada akhirat adalah dalam seksaan dan kesesatan yang jauh. 
34-9:  Maka apakah mereka tidak melihat apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, antara langit dan bumi? Jika Kami (Allah) menghendaki, nescaya Kami (Allah) benamkan mereka di bumi atau Kami (Allah) jatuhkan ke atas mereka kepingan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda bagi setiap hamba yang kembali. 

34-10:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah berikan kepada Daud suatu kurnia daripada Kami (Allah): "Wahai gunung-gunung, kembalilah kepada-Ku (Allah) bersama-samanya (Daud), dan burung-burung juga." Dan Kami (Allah) telah melembutkan besi untuknya. 
34-11:  Bahawa buatlah baju besi dan sesuaikan ukurannya, dan kerjakanlah amalan yang salih. Sesungguhnya Aku (Allah) terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Basir (Maha Melihat).
34-12:  Dan bagi Sulaiman adalah angin, yang perjalanannya di waktu pagi sebulan dan perjalanannya di waktu petang sebulan, dan Kami (Allah) alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Rab (Tuhan)nya; dan sesiapa antara mereka yang menyimpang daripada perintah Kami (Allah), Kami (Allah) rasakan kepadanya azab sa’ir (neraka yang apinya menyala-nyala).
34-13:  Mereka (jin-jin itu) kerjakan untuknya (Sulaiman) apa yang dikehendakinya daripada “mihrab-mihrab” (gedung-gedung yang tinggi), dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud (dalam keadaan) bersyukur. Dan sedikit sekali daripada hamba-hamba-Ku (Allah) yang bersyukur.
34-14:  Maka tatkala Kami (Allah) telah menetapkan maut atasnya (Sulaiman), tidak ada yang tanda kematiannya kepada mereka itu, kecuali binatang bumi yang merayap memakan tongkatnya. Maka tatkala dia tersungkur, nyatalah kepada jin itu, bahawa sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, mereka tidak tetap dalam seksa yang menghinakan.

34-15:  Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.  Makanlah olehmu daripada rezeki Rab (Tuhan)mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya (kepada Allah). Negeri yang baik dan (Rab (Tuhan) al-Ghafur (Maha Pengampun). 
34-16:  Tetapi mereka berpaling, lalu Kami (Allah) datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan Kami (Allah) gantikan kedua-dua kebun mereka dengan dua kebun berbuah pahit,  dan pohon “asl” (cemara) dan sedikit pohon “sidr” (bidara).
34-17:  Demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka. Dan Kami (Allah) tidak memberi balasan, melainkan kepada orang yang kafir. 
34-18:  Dan Kami (Allah) jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami (Allah) limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang nyata (berdekatan), dan Kami (Allah) tetapkan di dalamnya (jarak-jarak) perjalanan.  Berjalanlah kamu di dalamnya pada malam dan siang hari dengan aman.
34-19:  Maka mereka berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Perjauhkanlah (jarak) antara perjalanan kami." Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka Kami (Allah) jadikan mereka percakapan (bahan cerita), dan Kami (Allah) hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi setiap orang yang bersabar lagi bersyukur. 
34-20:  Dan sesungguhnya telah tepatlah sangkaan iblis terhadap mereka, maka mereka mengikutinya, kecuali sebahagian daripada orang yang beriman.
34-21:  Dan tidak adalah kekuasaannya (iblis) terhadap mereka, melainkan agar Kami (Allah) buktikan siapakah yang beriman kepada akhirat daripada siapakah yang ragu-ragu tentangnya. Dan Rab (Tuhan) engkau terhadap segala sesuatu adalah al-Hafiz (Maha Memelihara).

34-22:  Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap selain Allah, mereka tidak memiliki seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi, dan mereka tidak bersekutu (dengan Allah) dalam kedua-duanya (langit dan bumi), dan tidak ada bagi-Nya (Allah) pembantu daripada mereka. 
34-23:  Dan tiadalah berguna syafaat di sisi-Nya (Allah) melainkan bagi orang yang diberi izin, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan daripada hati mereka, mereka berkata: "Apakah yang telah difirmankan oleh Rab (Tuhan) kamu?" Mereka menjawab: "Yang benar!" Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aliyy (Maha Tinggi), lagi al-Kabir (Maha Besar). 
34-24:  Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?" Katakanlah: "Allah!” Dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata.
34-25:  Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya tentang dosa yang kami lakukan, dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu kerjakan.”
34-26:  Katakanlah: "Akan dikumpulkan antara kita oleh Rab (Tuhan) kita, kemudian dibukakan antara kita dengan benar. Dan Dia (Allah) adalah al-Fath (Maha Membuka), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).”
34-27:  Katakanlah: "Perlihatkanlah kepadaku sesiapa yang kamu hubungkan dengan Dia (Allah) sebagai sekutu-sekutu. Sekali-kali tidak! Bahkan Dia adalah Allah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).”

34-28:  Dan Kami (Allah) tidak mengutuskan engkau, melainkan kepada seluruh umat manusia, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

34-29:  Dan mereka berkata: "Bilakah janji itu, jika kamu adalah orang yang benar?" 
34-30:  Katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan yang tidak dapat diundurkan daripadanya sesaat pun dan tidak dapat dimajukan". 
34-31:  Dan orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada al-Qur’an ini dan tidak kepada (kitab) yang sebelumnya." Dan kalau engkau melihat tatkala orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rab (Tuhan)nya, sebahagian daripada mereka menghadapkan perkataan kepada sebahagian yang lain; orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah kerana kamu tentulah kami menjadi orang yang beriman." 
34-32:  Orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang lemah: "Apakah kami yang telah menghalangi kamu daripada petunjuk sesudah ia datang kepada kamu? Bahkan kamu sendirilah orang yang berdosa." 
34-33:  Dan orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri: "Bahkan tipu daya malam dan siang, tatkala kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya (Allah).” Kedua-dua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami (Allah) pasangkan belenggu di leher orang yang kafir.  Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.

34-34:  Dan Kami (Allah) tidak mengutuskan kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutuskan untuk menyampaikannya."
34-35:  Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak, dan kami tidak akan diazab.” 
34-36:  Katakanlah: "Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) dan menyempitkan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." 
34-37:  Dan bukanlah harta kamu dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami (Allah), tetapi orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. 
34-38:  Dan orang yang berusaha melemahkan (menentang) ayat-ayat Kami (Allah), mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
34-39:  Katakanlah: "Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) antara hamba-hamba-Nya (Allah) dan menyempitkan baginya.” Dan apa jua daripada sesuatu yang kamu nafkahkan, maka Dia (Allah) akan menggantikannya. dan Dia (Allah) adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. 

34-40:  Dan hari yang dikumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia (Allah) berfirman kepada malaikat: "Apakah mereka ini mempertuhankan kamu?"
34-41:  Mereka (para malaikat itu) menjawab: "Subhanaka (Maha Suci Engkau/Allah)! Engkau (Allah) adalah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah mempertuhankan jin, kebanyakan mereka (manusia) beriman kepada mereka (jin) itu."
34-42:  Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa memberi manfaat dan tidak pula mudarat kepada sebahagian yang lain. Dan Kami (Allah) katakan kepada orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan itu."
34-43:  Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami (Allah) yang terang, mereka berkata: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu daripada apa yang dipertuhankan oleh bapa-bapa kamu." Dan mereka berkata: "(al-Qur’an) ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan.” Dan orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." 
34-44:  Dan Kami (Allah) tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan tidak pernah (pula) mengutuskan kepada mereka sebelum engkau seorang pemberi peringatan. 
34-45:  Dan orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedangkan mereka (yang sekarang) tidak mencapai satu persepuluh daripada apa yang telah Kami (Allah) berikan kepada mereka (orang yang terdahulu), lalu mereka mendustakan para rasul-Ku (Allah). Maka betapa (bear) kemurkaan-Ku (Allah).

34-46:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak menasihatkan kamu satu perkara sahaja, iaitu supaya kamu menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu fikirkan, tidak ada pada teman kamu itu penyakit gila. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum azab yang keras.
34-47:  Katakanlah: "Upah apa pun yang aku minta kepada kamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah daripada Allah, dan Dia (Allah) terhadap sesuatu adalah al-Shahid (Maha Menyaksikan).” 
34-48:  Katakanlah: "Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku melontarkan (kepada yang batil) dengan kebenaran. Dia (Allah) mengetahui segala yang ghaib." 
34-49:  Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi."
34-50:  Katakanlah: "Jika aku sesat, maka sesungguhnya kesesatanku atas diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Rab (Tuhan)ku kepadaku. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Qarib (Maha Dekat).”

34-51:  Dan sekiranya engkau melihat tatkala mereka terperanjat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka diambil dari tempat yang dekat.
34-52:  Dan mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah!" Bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu. 
34-53:  Dan sesungguhnya mereka telah kafir kepada-Nya (kepada Allah) sebelum itu, dan mereka melemparkan (tidak mempercayai) dengan yang ghaib dari tempat yang jauh.
34-54:  Dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang yang serupa dengan mereka dahulu. Sesungguhnya mereka dalam syak wasangka, ragu-ragu.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH FATIR