Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 35, Surah al-Fatir (Pencipta) : 45 ayat

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
35-1:  Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang mempunyai sayap-sayap dua, dan tiga, dan empat. Dia (Allah) menambahkan pada ciptaan-Nya (ciptaan Allah) apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
35-2:  Apa sahaja yang dibukakan Allah kepada manusia daripada sesuatu rahmat, maka tidak ada yang dapat menahan baginya; dan apa sahaja yang ditahan-Nya (Allah), maka tidak yang dapat melepaskan baginya sesudah itu. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
35-3:  Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi?  Tidak ada Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah), maka bagaimanakah kamu dipalingkan? 

35-4:  Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum engkau. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. 
35-5:  Wahai manusia! Sesungguhnya janji Allah adalah benar! Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah kamu diperdayakan tentang Allah oleh penipu. 
35-6:  Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, justeru jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya mereka (syaitan-syaitan) itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni sa’ir (neraka yang menyala-nyala). 
35-7:  Orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. Dan orang yang beriman serta beramal salih, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. 
35-8:  Maka apakah orang yang dijadikan memandang baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia merasakannya baik? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya (Allah) dan memimpin siapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Maka janganlah membinasakan dirimu kerana kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan apa yang mereka lakukan. 

35-9:  Dan Allah yang mengirimkan angin; lalu ia (angin itu) menggerakkan awan, maka Kami (Allah) tolakkannya (awan itu) ke negeri yang mati, lalu dengannya Kami (Allah) hidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kebangkitan itu.
35-10:  Sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah jualah kemuliaan itu semuanya.  Kepada-Nya (Allah) naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang salih mengangkatkannya. Dan orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. 
35-11:  Dan Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada “nuthfah” (air mani), kemudian Dia (Allah) menjadikan kamu berpasangan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan pengetahuan-Nya (Allah). Dan tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

35-12:  Dan tidaklah sama dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang ini masin lagi pahit. Dan daripada masing-masingnya itu kamu memakan daging yang segar, dan kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu memakainya, dan kamu melihat kapal di dalamnya membelah, supaya kamu dapat mencari kurnia-Nya (Allah), dan supaya kamu bersyukur.
35-13:  Dia (Allah) memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Demikian itulah Allah, Rab (Tuhan) kamu, kepunyaan-Nya (Allah) sekalian kerajaan. Dan yang kamu seru selain Dia (Allah), tidaklah memiliki sesuatu (walaupun) setipis kulit nipis. 
35-14:  Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruan kamu, dan kalau pun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan (permintaan) kamu. Dan pada hari kiamat mereka akan menafikan kemusyrikan kamu. Dan tidak ada yang dapat menjelaskan kepadamu sebagaimana al-Khabir (Yang Maha Mengerti/Mengenal).

35-15:  Wahai manusia! Kamu adalah orang yang faqir (berkehendak) kepada Allah. Dan Allah, Dia adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji). 
35-16:  Jika Dia (Allah) menghendaki, nescaya Dia (Allah) memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru.
35-17:  Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.
35-18:  Dan orang yang memikul beban tidak akan memikul beban orang lain. Dan jika seseorang yang berat (bebannya) memanggil (orang lain) untuk memikulnya, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun dia adalah kaum kerabatnya.  Sesungguhnya (yang dapat) engkau berikan peringatan hanyalah orang yang takut kepada Rab (Tuhan) mereka dalam ghaib (tidak melihat-Nya), dan mereka mendirikan solat. Dan sesiapa yang mensucikan, sesungguhnya dia mensucikan untuk dirinya sendiri. Dan kepada Allah jualah tempat kembali.

35-19:  Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
35-20:  Dan tidak sama yang gelap dengan yang bercahaya.
35-21:  Dan tidak sama yang teduh dengan yang panas.
35-22:  Dan tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan engkau tidak mampu menjadikan mendengar orang yang  dalam kubur. 
35-23:  Tidak lain engkau hanyalah seorang pemberi peringatan.
35-24:  Sesungguhnya Kami (Allah) mengutuskan engkau dengan kebenaran, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.
35-25:  Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah mendustakan; kepada mereka telah datang para rasul mereka dengan keterangan-keterangan dan dengan Zabur, dan dengan kitab yang bercahaya (terang).
35-26:  Kemudian Aku (Allah) azabkan orang yang kafir; maka betapa (hebat) kemurkaan-Ku(Allah).

35-27:  Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu Kami (Allah) keluarkan dengannya buah-buahan yang pelbagai warna. Dan dari gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang pelbagai warnanya dan yang hitam pekat. 
35-28:  Dan demikian (pula) antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, pelbagai (pula) warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hamba-hamba-Nya (Allah), hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun). 
35-29:  Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami (Allah) anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. 
35-30:  Kerana Dia (Allah) akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambahkan kepada mereka daripada kurnia-Nya (Allah). Sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Shakur (Maha Mensyukuri).

35-31:  Dan apa yang Kami (Allah) wahyukan kepada engkau daripada kitab, itulah yang benar, membenarkan yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hamba-Nya (Allah) adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal), lagi al-Basir (Maha Melihat).
35-32:  Kemudian kitab itu Kami (Allah) wariskan kepada orang yang Kami (Allah) pilih antara hamba-hamba Kami (Allah), lalu antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan antara mereka ada yang pertengahan, dan antara mereka ada yang mendahului berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. 
35-33:  Syurga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberikan perhiasan daripada gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. 
35-34:  Dan mereka berkata: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah menghilangkan dukacita daripada kami. Sesungguhnya Rab (Tuhan) kami adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Shakur (Maha Mensyukuri).”
35-35:  “Yang menempatkan kami di negeri yang kekal, daripada kurnia-Nya (Allah). Di dalamnya kami tidak merasa penat dan tidak merasa lesu.” 
35-36:  Dan orang yang kafir, bagi mereka Neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak diringankan daripada mereka azabnya. Demikianlah Kami (Allah) membalas setiap orang yang kafir.
35-37:  Dan mereka berteriak di dalamnya: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amal yang salih, berlainan dengan yang telah kami kerjakan (dahulu).” Dan bukankah Kami (Allah) telah memanjangkan umur kamu untuk berfikir dalamnya bagi orang yang mahu berfikir, dan (bukankah) telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah! Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun.

35-38:  Sesungguhnya Allah mengetahui keghaiban di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan apa yang dalam dada.
35-39:  Dia (Allah) yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Sesiapa yang kafir, maka kekafirannya tanggungan dirinya sendiri. Dan tidaklah bertambah bagi orang kafir itu disebabkan kekafiran mereka pada sisi Rab (Tuhan) mereka, selain kemurkaan. Dan tidaklah bertambah bagi orang kafir itu disebabkan kekafiran mereka, selain kerugian.
35-40:  Katakanlah: "Apakah kamu memperhatikan sekutu-sekutu kamu yang kamu seru selain Allah itu? Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan daripada bumi, atau adakah mereka bersekutu dalam (penciptaan) langit, atau adakah Kami (Allah) berikan kepada mereka kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? Bahkan orang yang zalim itu, sebahagian daripada mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan belaka." 
35-41:  Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap; dan jika kedua-duanya lenyap, tidaklah ada seorang pun yang dapat menahannya selain Dia (Allah). Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Halim (Maha Penyantun), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun).
35-42:  Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sekuat-kuat sumpah: Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, nescaya mereka akan lebih mendapat petunjuk daripada salah satu umat-umat. Tetapi tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan itu, maka tidaklah menambah kepada mereka, kecuali mereka semakin jauh. 
35-43:  Kerana kesombongan di bumi dan rencana yang jahat. Dan rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain ahli (yang merencanakan)nya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan sunah (yang berlaku) kepada orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati pada Sunnatu’llah itu perubahan, dan sekali-kali tidaklah akan kamu mendapati Sunnatu’llah itu menyimpang.

35-44:  Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang yang sebelum mereka, sedangkan orang itu adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya (Allah) di langit dan tidak di bumi. Sesungguhnya Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Qadir (Maha Kuasa).
35-45:  Dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia disebabkan usahanya, nescaya Dia (Allah) tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, akan tetapi (Dia (Allah) menangguhkan sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah terhadap hamba-hamba-Nya (Allah) adalah al-Basir (Maha Melihat).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH YAA SIN