Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 38, Surah Sad : 88 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
38-1:  Sad! Demi al-Qur’an yang mengandungi peringatan.
38-2:  Sebenarnya orang kafir itu dalam kesombongan dan permusuhan. 
38-3:  Betapa banyaknya telah Kami (Allah) binasakan generasi sebelum mereka, lalu mereka meminta tolong padahal bukan lagi waktu untuk melepaskan diri.
38-4:  Dan mereka hairan kerana datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada kalangan mereka. Dan orang kafir itu berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir, pendusta.” 
38-5:  “Mengapa dia menjadikan ilah (tuhan-tuhan) itu Ilah (Tuhan) al-Wahid (Yang Esa) sahaja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ganjil.”
38-6:  Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): "Berjalanlah kamu dan bersabarlah atas ilah (tuhan-tuhan) kamu, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki.”
38-7:  “Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam milah (agama) yang terakhir. Ini tidak lain melainkan yang diada-adakan.” 
38-8:  “Mengapa peringatan itu diturunkan kepadanya antara kita?" Bahkan mereka ragu-ragu terhadap peringatan-Ku (Allah), bahkan mereka belum merasakan azab-Ku (Allah).

38-9:  Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Rab (Tuhan) engkau, al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Wahhab (Maha Pemberi)?
38-10:  Atau apakah ada pada mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara kedua-duanya? Maka hendaklah mereka menaiki jalan-jalan (tangga-tangga). 
38-11:  Suatu tentera di sana pasti akan dikalahkan. (Mereka terdiri) daripada golongan yang bersekutu. 
38-12:  Telah mendustakan sebelum mereka itu kaum Nuh, dan ‘Ad, dan Fir’awn yang mempunyai tiang-tiang yang tegak. 
38-13:  Dan Samud, dan kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan yang bersekutu. 
38-14:  Mereka itu semuanya tidak lain hanyalah mendustakan para rasul, maka pastilah azab-Ku (Allah).
38-15:  Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu kali pekikan sahaja, yang tidak ada bagi mereka penangguhan.
38-16:  Dan mereka berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Segerakanlah untuk bahagian kami sebelum hari perhitungan.”

38-17:  Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba Kami (Allah) Daud yang mempunyai tangan (kekuatan); sesungguhnya dia seorang yang kembali. 
38-18:  Sesungguhnya Kami (Allah) menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya (Daud) di waktu petang dan pagi. 
38-19:  Dan (juga) burung-burung dalam keadaan terkumpul, semuanya kembali kepada-Nya (kepada Allah).
38-20:  Dan Kami (Allah) kuatkan kerajaannya dan Kami (Allah) berikan kepadanya hikmah dan menyelesaikan masalah.
38-21:  Dan adakah sampai kepada engkau berita orang yang berselisihan, tatkala mereka memanjat pagar mihrab?
38-22:  Tatkala mereka masuk kepada Daud, lalu dia terkejut kerana (kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah engkau takut; (kami) adalah dua orang yang berselisihan, yang seorang daripada kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan benar, dan janganlah engkau menyimpang, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.” 
38-23:  “Sesungguhnya ini adalah saudaraku. Dia mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor kambing betina sahaja. Maka dia berkata: ‘Serahkanlah kambingmu itu kepadaku,’ dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan."
38-24:  Dia (Daud) berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu (untuk ditambahkan) kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang yang sepergaulan itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal yang salih, tetapi amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud menyedari bahawa Kami (Allah) mengujinya, maka dia meminta ampun kepada Rab (Tuhan)nya, lalu membongkaklah dia tunduk dan kembali. 
38-25:  Maka Kami (Allah) mengampunkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami (Allah), dan sangat baik kembalinya. 
38-26:  Wahai Daud! Sesungguhnya Kami (Allah) menjadikan engkau khalifah di bumi, maka berilah keputusan antara manusia dengan benar, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, (kerana itu) akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan.

38-27:  Dan Kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang kafir, maka celakalah orang kafir itu dari (sebab masuk) api neraka.
38-28:  Atau apakah Kami (Allah) jadikan orang yang beriman dan beramal salih sama dengan orang yang berbuat kerosakan di bumi?  Ata apakah Kami (Allah) jadikan orang yang bertakwa sama dengan orang yang derhaka?
38-29:  Kitab yang Kami (Allah) turunkan kepada engkau penuh dengan berkat, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat peringatan bagi “ulul-albab” (orang yang berfikiran dalam). 

38-30:  Dan Kami (Allah) kurniakan kepada Daud, Sulaiman, (dia) adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah seorang yang kembali.
38-31:  Tatkala dipertunjukkan kepadanya (kuda-kuda) yang tenang di waktu berhenti dan pantas berlari pada waktu petang.
38-32:  Maka dia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan yang baik kerana mengingati Rab (Tuhan)ku,” sehinggalah (kuda itu) terlindung oleh tabir (dinding).
38-33:  "Bawalah ia (kuda itu) kepadaku." Lalu dia mengusap kaki dan lehernya.
38-34:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menguji Sulaiman dan Kami (Allah) dudukkan di atas kursinya suatu tubuh, kemudian dia (Sulaiman) kembali.
38-35:  Ia berkata: "Rabbi(wahai Tuhanku)! Ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkau (Allah) adalah al-Wahhab (Maha Pemberi).”
38-36:  Maka Kami (Allah) tundukkan kepadanya angin yang bertiup dengan perintahnya, dengan sepoi-sepoi, ke mana sahaja yang ditujunya. 
38-37:  Dan syaitan-syaitan, semuanya pembina bangunan dan penyelam. 
38-38:  Dan (syaitan) yang lain yang terikat dalam belenggu.
38-39:  Inilah anugerah Kami (Allah), maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah dengan tiada perhitungan. 
38-40:  Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami (Allah), dan sangat baik kembalinya.

38-41:  Dan ingatlah akan hamba Kami (Allah) Ayyub, tatkala dia menyeru Rab (Tuhan)nya: "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan seksaan."
38-42:  "Hentakkanlah kakimu! Inilah (air) yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.” 
38-43:  Dan Kami (Allah) anugerahkan kepadanya keluarganya, dan sebanyak itu pula beserta mereka, sebagai rahmat daripada Kami (Allah) dan peringatan bagi “ulul-albab” (orang yang berfikiran dalam).
38-44:  Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengannya dan janganlah engkau melanggar (sumpah). Sesungguhnya Kami (Allah) dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba.  Sesungguhnya dia seorang yang kembali.

38-45:  Dan ingatlah hamba-hamba Kami (Allah) Ibrahim, dan Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai tangan (pekerjaan yang besar-besar) dan pandangan (yang jauh). 
38-46:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah mengikhlaskan (menyucikan) mereka dengan keikhlasan (penyucian) mengingati negeri (akhirat) itu.
38-47:  Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami (Allah) benar-benar termasuk orang pilihan yang terpilih (terbaik).
38-48:  Dan ingatlah akan Isma'el, dan Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang yang terpilih (terbaik).

38-49:  Ini adalah peringatan, dan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa (disediakan) tempat kembali yang baik. 
38-50:  (Iaitu) syurga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. 
38-51:  Mereka bersandar di dalamnya, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di dalamnya.
38-52:  Dan pada sisi mereka (bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya (umurnya). 
38-53:  Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab.
38-54:  Sesungguhnya ini adalah rezeki daripada Kami (Allah) yang tidak akan kehabisan. 

38-55:  Beginilah, dan sesungguhnya bagi orang yang derhaka (disediakan) tempat kembali yang buruk. 
38-56:  Neraka Jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruknya tempat tinggal itu.
38-57:  Inilah, biarlah mereka merasakannya, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.
38-58:  Dan yang lain yang serupa itu pelbagai macam.
38-59:  “Ini adalah rombongan yang masuk bersesak-sesak bersama kamu.” Tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka semua akan masuk neraka. 
38-60:  Mereka berkata: "Bahkan kamulah, tiada ucapan selamat datang bagimu, kamulah yang menjerumuskan kami, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap.”
38-61:  Mereka berkata (lagi): "Rabbana (wahai Tuhan Kami)! Sesiapa yang menjerumuskan kami kepada ini, maka tambahkanlah kepadanya yang berlipat ganda di dalam neraka.”
38-62:  Dan mereka berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang yang dahulu  kami anggap sebagai orang yang jahat (hina)?” 
38-63:  “Apakah kami (dahulu) menjadikan mereka olok-olokan, atau penglihatan kami tidak nampak mereka?"
38-64:  Sesungguhnya yang demikian itu suatu kebenaran, (iaitu) pertengkaran penghuni neraka. 

38-65:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan, dan tidak ada Ilah (Tuhan) selain Allah, al-Wahid (Yang Maha Esa), lagi al-Qahhar (Maha Mengalahkan). 
38-66:  Rab (Tuhan) langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghaffar (Maha Pengampun).
38-67:  Katakanlah: "Ia adalah berita yang besar.” 
38-68:  “Yang kamu berpaling daripadanya.” 
38-69:  “Aku tiada mempunyai pengetahuan (sedikit pun) tentang “al-mala'ul-a'la” (golongan tertinggi) itu ketika mereka berbantah-bantahan.”
38-70:  “Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata."

38-71:  Tatkala Rab (Tuhan) engkau berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku (Allah) akan menciptakan manusia dari tanah."
38-72:  “Maka apabila telah Aku (Allah) sempurnakan kejadiannya dan Aku (Allah) tiupkan kepadanya daripada roh-Ku (Allah), maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya." 
38-73:  Maka sujudlah malaikat sekaliannya. 
38-74:  Kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang yang kafir. 
38-75:  (Allah) berfirman: "Wahai iblis! Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku (Allah) ciptakan dengan kedua tangan-Ku (Allah)? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu termasuk orang yang tinggi-tinggi?"
38-76:  Dia (iblis berkata): "Aku lebih baik daripadanya, Engkau (Allah) ciptakan aku daripada api, sedangkan dia Engkau (Allah) ciptakan daripada tanah."
38-77:  (Allah) berfirman: "Maka keluarlah kamu daripadanya, sesungguhnya kamu adalah terkutuk.” 
38-78:  “Dan sesungguhnya kutukan-Ku (Allah) atasmu sampai hari al-din (pembalasan).”

38-79:  Dia (iblis) berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Beri tangguhlah (kepada) aku sampai hari mereka dibangkitkan." 
38-80:  (Allah) berfirman: "Maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh.” 
38-81:  “Sampai kepada hari yang termaklum (ditentukan) waktunya.”
38-82:  Dia (iblis) berkata: "Demi kemuliaan Engkau (Allah), sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya.” 
38-83:  “Kecuali hamba-hamba-Mu (hamba-hamba Allah) yang ikhlas (dipersucikan) antara mereka.”
38-84:  (Allah) berfirman: "Maka yang hak (benar)! Dan hanya hak (benar) yang Aku (Allah) katakan.”
38-85:  “Sungguh Aku (Allah) akan penuhkan Neraka Jahanam dengan kamu dan orang yang mengikuti kamu antara mereka semuanya!” 

38-86:  Katakanlah (wahai Muhammad saw): "Aku tidak meminta upah kepada kamu atasnya, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-adakan.”
38-87:  “Tidak lain ia melainkan peringatan bagi sekalian alam.”
38-88:  Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui beritanya sesudah (beberapa) waktu lagi.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-ZUMAR