Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 39, Surah al-Zumar (Kumpulan Manusia Yang Berpasukan) : 75 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
39-1:  Turun kitab daripada Allah, al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 
39-2:  Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan kepada engkau kitab dengan kebenaran. Maka abdikan dirimu kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada-Nya (kepada Allah) seluruh al-din (agama).
39-3:  Ingatlah, kepunyaan Allah al-din (agama) yang ikhlas (suci). Dan (berkata) orang yang mengambil pelindung selain Dia (Allah): "Kami tidak mempertuhankan mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Sesungguhnya Allah akan memutuskan antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak membimbing orang yang pendusta dan sangat ingkar. 
39-4:  Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia (Allah)  memilih daripada apa yang diciptakan-Nya (Allah) sesuatu yang dikehendaki-Nya (Allah).  Subhanahu (Maha Suci Dia/Allah)! Dia adalah Allah al-Wahid (Yang Maha Esa), lagi al-Qahhar (Maha Mengalahkan).
39-5:  Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia (Allah) menutupkan malam ke atas siang dan menutupkan siang ke atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghaffar (Maha Pengampun).
39-6:  Dia (Allah) menciptakan kamu daripada diri yang satu, kemudian Dia (Allah) menjadikan daripadanya jodohnya. Dan Dia (Allah) menurunkan untuk kamu lapan pasangan daripada binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibu-ibu kamu, suatu kejadian sesudah suatu kejadian dalam kegelapan yang tiga. Demikianlah Allah, Rab (Tuhan) kamu, bagi-Nya (Allah) seluruh kerajaan. Tidak ada Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah), maka bagaimana kamu dipalingkan?

39-7:  Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah adalah al-Ghaniy (Maha Kaya) daripada kamu, dan Dia tidak meredai hamba-hamba-Nya (Allah) kufur. Dan jika kamu bersyukur, Dia (Allah) meredai kamu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rab (Tuhan) kamu jualah kamu kembali, lalu Dia (Allah) menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia (Allah), adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan isi dada.
39-8:  Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Rab (Tuhan)nya dengan kembali kepada-Nya (kepada Allah). Kemudian apabila Dia (Allah) memberikan nikmat kepadanya, dia melupakan apa yang dia (telah) doakan kepada-Nya (kepada Allah) sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan daripada jalan-Nya (Allah). Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu seketika, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka." 
39-9:  Ataukah orang yang taat (beribadah) di waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang dia takutkan akhirat dan mengharapkan rahmat Rab (Tuhan)nya? Katakanlah: "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya yang mengambil peringatan hanyalah “ulul-albab” (orang yang mendalam pemikirannya atau ahli fikir).

39-10:  Katakanlah: "Wahai hamba-hamba-Ku (Allah) yang beriman! Bertakwalah kepada Rab (Tuhan) kamu." Orang yang berbuat baik di dunia ini adalah (memperolehi) kebaikan. Dan bumi Allah adalah luas. Sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.
39-11:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada-Nya seluruh al-din (agama). 
39-12:  “Dan aku diperintahkan supaya aku menjadi yang pertama-tama Muslimin (berserah diri).” 
39-13:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut, jika aku menderhakai Rab (Tuhan)ku, akan azab hari yang besar.” 
39-14:  Katakanlah: "Hanya Allah aku perhambakan diriku dengan mengikhlaskan kepada-Nya seluruh al-din (agama).”
39-15:  Maka perhambakan dirimu kepada apa yang kamu kehendaki selain Dia (Allah). Katakanlah: "Sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat". Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
39-16:  Bagi mereka naungan daripada api di atas mereka, dan di bawah mereka lapisan (daripada api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya (Allah). Maka bertakwalah kepada-Ku (Allah).

39-17:  Dan orang yang menjauhi Taghut, (iaitu) tidak mempertuhankannya, dan mereka kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka gembirakanlah hamba-hamba-Ku (Allah). 
39-18:  Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang paling baik daripadanya. Mereka itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah “ulul-albab” (orang yang mendalam pemikirannya). 
39-19:  Apakah orang yang telah pasti atasnya kalimah (ketentuan) azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang dalam neraka?
39-20:  Tetapi orang yang bertakwa kepada Rab (Tuhan) mereka, bagi mereka tempat yang tinggi, di atasnya bangunan yang tinggi, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji Allah! Allah tidak akan memungkiri janji.
39-21:  Apakah engkau tidak memperhatikan, bahawa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu ia mengalir menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian Dia (Allah) mengeluarkan dengannya (air itu) tanam-tanaman yang pelbagai warna, sesudah itu ia menjadi kering, maka engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian Dia (Allah) menjadikannya hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) peringatan bagi “ulul-albab” (orang yang berpemikiran mendalam atau ahli fikir).” 

39-22:  Maka apakah orang yang dibukakan Allah dadanya untuk Islam, lalu dia mendapat cahaya daripada Rab (Tuhan)nya? Maka kecelakaan bagi mereka yang telah keras hatinya daripada mengingati Allah.  Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. 
39-23:  Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, (iaitu) kitab yang serupa lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang yang takut kepada Rab (Tuhan)nya, kemudian menjadi lembut (tenang) kulit dan hati mereka pada mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, Dia (Allah) memberi petunjuk dengannya (kitab itu) sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pembimbing pun. 
39-24:  Maka apakah orang yang bertakwa (memelihara) wajahnya (daripada) keburukan azab hari kiamat? Dan dikatakan kepada orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu (balasan) apa yang telah kamu kerjakan." 
39-25:  Telah mendustakan orang yang sebelum, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang mereka tidak sedari. 
39-26:  Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar, kalaulah mereka mengetahui. 
39-27:  Sesungguhnya telah Kami (Allah) buatkan bagi manusia dalam al-Qur’an ini dari segala (macam) perumpamaan supaya mereka mengambil peringatan.
39-28:  (Ialah) al-Qur’an bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan, supaya mereka bertakwa.
39-29:  Allah membuat perumpamaan, (iaitu) seorang laki-laki (hamba) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berkongsi, yang berselisihan dan seorang laki-laki (hamba) yang selamat (dimiliki sepenuhnya) oleh seorang laki-laki (sahaja), adakah kedua-dua perumpamaan itu sama? Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
39-30:  Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka (juga) akan mati.
39-31:  Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Rab (Tuhan)mu. 

Juzuk 24

39-32:  Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, dan mendustakan kebenaran apabila ia datang kepadanya?  Bukankah dalam Neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang yang kafir?
39-33:  Dan orang yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya, maka mereka itulah orang yang bertakwa.
39-34:  Bagi mereka apa yang mereka kehendaki pada sisi Rab (Tuhan) mereka. Demikianlah balasan orang muhsinin (yang berbuat baik). 
39-35:  Agar Allah tutupkan (ampunkan) mereka daripada yang paling buruk yang mereka kerjakan, dan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. 
39-36:  Bukankah cukuplah Allah (bagi) hamba-Nya (Allah), sedang mereka mempertakuti engkau dengan yang selain Dia (Allah)? Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak baginya seorang pembimbing pun.
39-37:  Dan sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak baginya seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi mempunyai (kekuasaan) menghukum? 

39-38:  Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentulah mereka mengatakan: "Allah!" Katakanlah: "Maka apakah pandangan kamu (terhadap) apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah mereka (yang kamu seru itu) dapat menghilangkan kemudaratan (daripada)-Nya (Allah) itu, atau jika Dia (Allah) hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?” Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nya (Allah) bertawakal orang yang bertawakal.”
39-39:  Katakanlah: "Wahai kaumku! Bekerjalah kamu sesuai atas keadaan (kemampuan) kamu, sesungguhnya aku (juga) bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui.” 
39-40:  “Siapakah yang akan datang kepadanya azab yang menghinakannya, dan akan menimpanya azab yang kekal?"
39-41:  Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan kepada engkau kitab untuk manusia dengan kebenaran. Sesiapa yang mendapat petunjuk, maka (itu) untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia sesat untuk dirinya sendiri, dan bukanlah engkau bertanggungjawab terhadap mereka.

39-42:  Allah memegang jiwa ketika matinya, dan yang belum mati di waktu tidurnya, maka Dia (Allah) menahan yang telah Dia (Allah) tetapkan kematian atasnya, dan Dia (Allah) melepaskan yang lain sampai ajal (waktu) yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
39-43:  Bahkan mereka mengambil syafaat selain Allah. Katakanlah: "Dan apakah (kamu tetap berbuat demikian) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan mereka tidak berakal?"
39-44:  Katakanlah: "Kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya (Allah) kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya (kepada Allah) kamu dikembalikan." 
39-45:  Dan apabila dizikirkan (disebut) Allah sendiri sahaja, berkerutlah (kesal) hati orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan apabila disebut yang selain Dia (Allah), tiba-tiba mereka bergembira.
39-46:  Katakanlah: "Allahumma (Wahai Allah), Pencipta langit dan bumi, al-‘Alim (Maha Mengetahui) yang ghaib dan yang nyata, Engkau (Allah) jualah yang menghukumkan antara hamba-hamba-Mu (Allah) tentang apa yang mereka perselisihkan.” 
39-47:  Dan sekiranya orang yang zalim (memiliki) apa yang ada di bumi semuanya dan sebanyak itu besertanya, nescaya mereka akan menebus (dirinya) dengan itu daripada azab yang buruk pada hari kiamat. Dan nyatalah bagi mereka, daripada Allah, yang belum pernah mereka perhitungkan. 
39-48:  Dan (jelaslah) bagi mereka kejahatan-kejahatan daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan menyelubungi mereka apa yang mereka (dahulu) memperolok-olokkannya.

39-49:  Maka apabila manusia ditimpa bahaya dia menyeru Kami (Allah), kemudian apabila Kami (Allah) berikan kepadanya nikmat daripada Kami (Allah) dia berkata: "Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku.” Bahkan ia adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.
39-50:  Sungguh telah mengatakannya orang yang sebelum mereka, maka tidak berguna bagi mereka apa yang (dahulu) mereka usahakan. 
39-51:  Maka menimpa mereka akibat buruk daripada apa yang mereka usahakan. Dan orang yang zalim antara mereka akan ditimpa akibat buruk daripada usaha mereka, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. 
39-52:  Dan tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan menyempitkannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang beriman.

39-53:  Katakanlah: "Wahai hamba-hamba-Ku (Allah) yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah.  Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.  Sesungguhnya Dia (Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
39-54:  Dan kembalilah kepada Rab (Tuhan)mu, dan aslim (berserah diri)lah kamu kepada-Nya (kepada Allah) sebelum datang kepada kamu azab, kemudian kamu tidak ditolong. 
39-55:  Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Rab (Tuhan)mu sebelum datang kepada kamu azab dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyedarinya. 
39-56:  Bahawa seseorang akan berkata: "Wahai menyesalnya aku atas apa yang aku persia-siakan pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olokkan. 
39-57:  Atau (dia) berkata: “Kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa.” 
39-58:  Atau (dia) berkata tatkala dia melihat azab: “Kalau sekiranya aku dapat kembali, nescaya aku akan termasuk muhsinin (orang berbuat baik.”
39-59:  Sebenarnya, sungguh telah datang kepada kamu keterangan-keterangan-Ku (Allah), lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang yang kafir.” 

39-60:  Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajah mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahanam itulah tempat kediaman orang yang menyombongkan diri?
39-61:  Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh keburukan dan mereka tidak berdukacita.
39-62:  Allah, al-Khaliq (Pencipta) segala sesuatu, dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Wakil (Penjaga).
39-63:  Bagi-Nya (Allah) kunci-kunci langit dan bumi. Dan orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
39-64:  Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh aku mengabdikan diri kepada selain Allah, wahai orang yang jahil?"
39-65:  Bahkan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang yang sebelum engkau: "Jika kamu mempersekutukan, nescaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang yang rugi. 
39-66:  Bahkan (kepada) Allah hendaknya kamu mengabdikan diri, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur.”

39-67:  Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang hak (sebenarnya), (padahal) bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya(Allah)  pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya (Allah). Subhanahu (Maha Suci Dia/Allah) dan Ta’ala (Maha Tinggi) daripada apa yang mereka persekutukan. 
39-68:  Dan ditiuplah sangkakala, maka tersungkurlah sesiapa yang di langit dan di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup padanya sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu.
39-69:  Dan terang benderanglah bumi dengan nur (cahaya) Rab (Tuhan)nya, dan diletakkan kitab, dan didatangkan nabi-nabi dan syuhada (saksi-saksi), dan diberi keputusan antara mereka dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya. 
39-70:  Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya, dan Dia (Allah) lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. 
39-71:  Dan dihalau orang kafir ke Neraka Jahanam berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai kepadanya dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah tidak datang kepada kamu para rasul antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Rab (Tuhan) kamu, dan memperingatkan kepada kamu akan pertemuan dengan hari kamu ini?" Mereka menjawab: "Benar.” Tetapi telah pasti kalimah (ketetapan) azab terhadap orang yang kafir.
39-72:  Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu Neraka Jahanam itu, kekal di dalamnya.” Maka amat buruk tempat tinggal orang yang menyombongkan diri. 
39-73:  Dan diiringkan orang yang bertakwa kepada Rab (Tuhan) mereka ke syurga berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan dibukakan pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Salam atas kamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal.” 
39-74:  Dan mereka mengucapkan: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang memenuhi janji-Nya (Allah) kepada kami, dan mewariskan kepada kami bumi ini, kami tinggal dalam syurga di mana sahaja yang kami kehendaki." Maka sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. 
39-75:  Dan engkau akan melihat para malaikat berlingkar di sekeliling ‘Arash. Mereka bertasbih dengan memuji Rab (Tuhan) mereka, dan diberikan keputusan antara mereka dengan benar dan diucapkan: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), Rab (Tuhan) sekalian alam.”
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH MUKMIN