Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 40, Surah al-Mu’min (Orang Yang Beriman) atau Ghafir (Memaafkan) : 85 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
40-1:  Ha, Mim.
40-2:  Diturunkan kitab ini daripada Allah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
40-3:  Pengampun dosa, Penerima taubat, sangat keras hukuman(-Nya/Allah), yang mempunyai kurnia. Tiada Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah). Kepada-Nya (Allah) akan kembali. 
40-4:  Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang yang kafir. Kerana itu janganlah engkau terpesona dengan mundar-mandir  mereka negeri-negeri.
40-5:  Telah mendustakan sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan bersekutu sesudah mereka, dan telah berniat jahat tiap-tiap umat terhadap rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah secara batil (salah) untuk melenyapkan kebenaran dengannya (yang batil itu), maka Aku (Allah) bertegas dengan mereka. Maka betapakah (pedihnya) hukuman-Ku (Allah)?
40-6:  Dan demikianlah telah pasti kalimah (ketetapan) Rab (Tuhan)mu terhadap orang kafir, bahawa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. 

40-7:  (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arash dan yang di sekelilingnya bertasbih memuji Rab (Tuhan) mereka dan mereka beriman kepada-Nya (kepada Allah) serta memohonkan keampunan bagi orang yang beriman: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Amat luas Engkau (Allah), meliputi segala sesuatu (dengan) rahmat dan ilmu(-Mu/Allah), maka berilah keampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau (Allah), dan peliharalah mereka daripada azab Neraka Jahim (yang menyala-nyala).” 
40-8:  “Rabbana (wahai Tuhan kami)! Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ‘Adn yang telah Engkau (Allah) janjikan kepada mereka, dan orang yang salih antara bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).” 
40-9:  “Dan peliharalah mereka daripada kejahatan. Dan orang yang Engkau (Allah) pelihara daripada kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya Engkau (Allah) telah merahmatinya dan itulah kemenangan yang besar.” 

40-10:  Sesungguhnya orang-orang yang kafir, diserukan kepada mereka: "Sesungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencian kamu terhadap diri kamu sendiri, kerana kamu diseru untuk beriman tetapi kamu kafir." 
40-11:  Mereka berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Engkau (Allah) telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami.  Maka adakah suatu jalan untuk keluar?”
40-12:  Demikian itu, adalah kerana sesungguhnya apabila diseru Allah sahaja, kamu kafir. Dan jika dipersekutukan dengan-Nya (Allah), kamu beriman. Maka hukum adalah bagi Allah al-‘Aliyy (Maha Tinggi), lagi al-Kabir (Maha Besar).

40-13:  Dia (Allah) yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda-Nya (Allah), dan menurunkan untuk kamu rezeki dari langit. Dan tidaklah mendapat peringatan kecuali orang yang kembali. 
40-14:  Maka abdikan dirimu kepada Allah dengan mengikhlaskan al-din (agama) kepada-Nya (kepada Allah), meskipun dibenci (oleh) orang kafir.
40-15:  Maha Tinggi darjat, yang memiliki ‘Arash, yang menurunkan Roh daripada urusan-Nya (Allah) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah) daripada hamba-hamba-Nya (Allah), supaya memperingatkan tentang hari pertemuan. 
40-16:  Hari mereka akan keluar. Tiada yang tersembunyi daripada Allah sesuatu pun tentang mereka: "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah, al-Wahid (Maha Esa), lagi al-Qahhar (Maha Mengalahkan). 
40-17:  Pada hari tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan.
40-18:  Dan berikanlah mereka peringatan akan hari yang dekat, tatkala hati sampai ke kerongkongan kerana menahan kesedihan. Tidak ada bagi orang yang zalim teman setia tidak (pula) pemberi syafaat (penolong) yang dipatuhi. 
40-19:  Dia (Allah) mengetahui (pandangan) mata yang khianat, dan apa yang disembunyikan (dalam) dada. 
40-20:  Dan Allah menghukum dengan benar. Dan apa yang mereka seru selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya Allah, Dia adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).

40-21:  Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan bekas-bekas mereka di bumi, maka Allah mengazabkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka.  Dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung daripada Allah.
40-22:  Demikian itu, adalah kerana telah datang kepada mereka para rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Maka Allah mengazabkan mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Qawiyy (Maha Kuat), lagi sangat keras hukuman.
40-23:  Dan Sesungguhnya telah Kami (Allah) mengutuskan Musa dengan ayat-ayat Kami (Allah) dan kekuasaan yang nyata. 
40-24:  Kepada Fir’awn, dan Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata: "Seorang ahli sihir yang pendusta.”
40-25:  Maka tatkala dia (Musa) datang kepada mereka dengan kebenaran daripada sisi Kami (Allah), mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak lelaki orang yang beriman bersertanya dan biarkanlah hidup perempuan-perempuan mereka.” Dan tidak lain tipu daya orang kafir itu melainkan dalam kesesatan.
40-26:  Dan berkata Fir’awn: "Biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah dia memohon kepada Rab (Tuhan)nya, kerana sesungguhnya aku khuatir dia akan menukar al-din (agama) kamu atau menimbulkan kerosakan di bumi.” 
40-27:  Dan Musa berkata: "Sesungguhnya aku berlindung kepada Rab (Tuhan)ku dan Rab (Tuhan)mu daripada setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari hisab.”

40-28:  Dan seorang laki-laki yang beriman antara pengikut Fir’awn, yang menyembunyikan imannya, berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki kerana dia mengatakan: ‘Rab (Tuhan)ku ialah Allah,’ padahal dia telah datang kepadamu dengan keterangan daripada Rab (Tuhan)mu? Dan jika dia seorang pendusta, maka atasnya kedustaannya itu, dan jika dia yang benar, nescaya akan menimpa kamu sebahagian daripada yang diancamkannya kepada kamu.” Sesungguhnya Allah tidak membimbing orang yang melampaui batas lagi pendusta. 
40-29:  "Wahai kaumku! Bagi kamu kerajaan pada hari ini, berkuasa di bumi.  Maka siapakah yang akan menolong kita daripada seksaan Allah jika ia datang kepada kita?" Fir’awn berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang (fikirkan), dan tidaklah aku berikan petunjuk kepadamu melainkan jalan petunjuk (yang benar).”
40-30:  Dan orang yang beriman itu berkata: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku khuatir atas kamu (ditimpa) seperti hari golongan yang bersekutu.”
40-31:  Seperti keadaan kaum Nuh, dan ‘Ad, dan Samud dan orang yang sesudah mereka. Dan tidaklah Allah berkehendak melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba.
40-32:  “Wahai kaumku! Sesungguhnya aku khuatir atas kamu akan hari panggil-memanggil.” 
40-33:  Hari yang kamu berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang penyelamat pun daripada Allah. Dan sesiapa yang disesatkan Allah, nescaya tidak ada baginya seorang pembimbing.
40-34:  Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kamu dahulu, dengan keterangan-keterangan, tetapi kamu sentiasa dalam keraguan tentang apa yang didatangkannya kepada kamu, sehingga apabila dia meninggal, kamu berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya.” Demikianlah Allah menyesatkan orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. 
40-35:  Orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa kekuasaan (alasan) yang datang kepada mereka. Amat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Demikianlah Allah memetrai atas hati setiap orang yang sombong lagi angkuh.

40-36:  Dan berkatalah Fir’awn: "Wahai Haman! Binakan untukku bangunan tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu.” 
40-37:  “Pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Ilah (Tuhan) Musa, dan sesungguhnya berat sangkaanku bahawa dia (Musa) seorang pendusta.” Dan demikianlah dijadikan Fir’awn memandang baik perbuatannya yang buruk itu, dan dia dihalangi daripada jalan, dan tiadalah tipu daya Fir’awn itu melainkan kerugian. 
40-38:  Dan orang yang beriman itu berkata: "Wahai kaumku! Ikutilah aku, aku akan membimbing kamu ke jalan petunjuk (yang benar).”
40-39:  “Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” 
40-40:  Sesiapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengannya. Dan sesiapa mengerjakan amal yang salih, daripada laki-laki atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.
40-41:  “Wahai kaumku! Mengapa aku menyeru kamu kepada keselamatan tetapi kamu menyeru aku ke neraka?”
40-42:  “Kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukan dengan-Nya (Allah) sesuatu yang tidak ada bagiku pengetahuan tentangnya, padahal aku menyeru kamu kepada al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Ghaffar (Maha Pengampun).” 
40-43:  “Tiada keraguan bahawa apa yang kamu seru aku kepadanya tidak ada baginya (memperkenankan) seruan di dunia dan tidak di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang yang melampaui batas itulah penghuni neraka.”
40-44:  “Kelak kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah al-Basir (Maha Melihat) akan hamba-hamba.”
40-45:  Maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya mereka, dan Fir’awn beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.
40-46:  Neraka dihadapkan kepada mereka pagi dan petang, dan pada hari berlakunya saat (kiamat) dimasukkanlah golongan Fir’awn ke dalam azab yang sangat keras. 

40-47:  Dan tatkala mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut kamu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami nasib (bahagian) daripada api neraka?"
40-48:  Orang yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kita semua di dalamnya. Sesungguhnya Allah telah menghukumkan antara hamba-hamba.” 
40-49:  Dan orang yang di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga Neraka Jahanam: "Mohonkanlah kepada Rab (Tuhan)mu supaya Dia (Allah) meringankan daripada kami sehari daripada azab.”
40-50:  Mereka (penjaga-penjaga Neraka Jahanam) berkata: "Dan apakah tidak datang kepada kamu para rasul kamu dengan keterangan-keterangan?" Mereka menjawab: "Ya, benar.” Mereka (penjaga-penjaga Neraka Jahanam berkata: "Berdoalah kamu.” Dan tiadalah doa orang kafir itu melainkan dalam kesesatan.
40-51:  Sesungguhnya Kami (Allah) menolong para rasul Kami (Allah) dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. 
40-52:  Hari yang tidak berguna bagi orang yang zalim keuzuran (permintaan maaf) mereka, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk.
40-53:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami (Allah) wariskan kitab kepada Bani Isra’el. 
40-54:  Petunjuk dan peringatan bagi “ulul-albab” (ahli fikir).
40-55:  Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah keampunan terhadap dosa engkau, dan bertasbihlah dengan memuji Rab (Tuhan)mu di waktu petang dan pagi.

40-56:  Sesungguhnya orang yang membantah tentang ayat-ayat Allah tanpa kekuasaan (alasan) yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan (inginkan) kebesaran yang mereka tidak akan mencapainya. Maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-Basir (Maha Melihat).
40-57:  Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
40-58:  Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat; dan orang yang beriman serta mengerjakan amal salih tidak sama dengan orang yang derhaka. Sedikit sekali kamu mengambil peringatan.
40-59:  Sesungguhnya saat (kiamat) pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
40-60:  Dan Rab (Tuhan)mu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku (Allah), nescaya akan Aku (Allah) perkenankan bagimu.” Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada mengabdikan diri kepada-Ku (Allah) akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina.

40-61:  Allah yang menjadikan untuk kamu malam supaya kamu beristirehat padanya, dan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
40-62:  Demikian itu adalah Allah, Rab (Tuhan) kamu, al-Khaliq (Pencipta) segala sesuatu, tiada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah), maka bagaimanakah kamu dipalingkan?
40-63:  Seperti demikianlah dipalingkan orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. 
40-64:  Allah yang menjadikan bagi kamu bumi tempat menetap dan langit sebagai bangunan (atap), dan membentuk kamu, lalu membaguskan rupa kamu, serta memberikan rezeki kepada kamu daripada yang baik-baik. Demikian itulah Allah, Rab (Tuhan) kamu. Maha Berkat Allah, Rab (Tuhan) sekalian alam.
40-65:  Dia (Allah) al-Hayyu (Yang Hidup), tiada Ilah (Tuhan) melainkan Dia (Allah). Maka serulah Dia (Allah) dengan mengikhlaskan al-din (agama) kepada-Nya. Alhamdulillah (segala puji bagi Allah), Rab (Tuhan) sekalian alam.
40-66:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku dilarang mengabdikan diri kepada apa yang kamu seru selain Allah setelah datang kepadaku keterangan yang nyata daripada Rab (Tuhan)ku. Dan aku diperintahkan supaya aslim (berserah diri) kepada Rab (Tuhan) sekalian alam.
40-67:  Dia (Allah) yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada nuthfah (air mani), sesudah itu daripada ‘alaqah (segumpal darah). Kemudian dilahirkan kamu sebagai bayi, kemudian supaya kamu sampai kepada dewasa kamu, kemudian supaya kamu menjadi tua. Dan antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dan supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, dan supaya kamu mengerti.
40-68:  Dia (Allah) yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia (Allah) menetapkan sesuatu urusan, maka sesungguhnya Dia (Allah) hanya berkata kepadanya: "Kun (jadilah)!" Maka jadilah ia. 

40-69:  Tidakkah engkau melihat kepada orang yang membantah ayat-ayat Allah? Bagaimanakah mereka dipalingkan?
40-70:  Orang yang mendustakan terhadap kitab dan terhadap apa yang Kami (Allah) utuskan dengannya para rasul Kami (Allah). Maka kelak mereka akan mengetahui. 
40-71:  Tatkala belenggu pada leher mereka dan rantai (juga), mereka diseret. 
40-72:  Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. 
40-73:  Kemudian dikatakan kepada mereka: "Mana dia yang kamu persekutukan.” 
40-74:  “Dari selain Allah?" Mereka menjawab: "Mereka telah hilang daripada kami, bahkan kami dahulu tidak pernah mempertuhankan sesuatu.”  Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang kafir.
40-75:  Yang demikian itu disebabkan kamu bersuka ria di bumi dengan tidak benar, dan kerana kamu bergembira (dalam kejahatan). 
40-76:  Masuklah kamu ke pintu-pintu Neraka Jahanam, kekal di dalamnya. Maka amatlah buruk tempat bagi orang yang takbur (sombong).”
40-77:  Maka bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sama ada Kami (Allah) perlihatkan kepada engkau sebahagian daripada yang Kami (Allah) ancamkan kepada mereka, atau pun Kami (Allah) wafatkan engkau, namun kepada Kami (Allah) jualah mereka dikembalikan.

40-78:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) utuskan beberapa orang rasul sebelum engkau, antara mereka ada yang Kami (Allah) ceritakan kepada engkau dan antara mereka ada yang tidak Kami (Allah) ceritakan kepada engkau. Tidak ada bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat, melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan  dengan benar. Dan ketika itu rugilah orang yang berpegang kepada yang batil (salah).

40-79:  Allah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak, yang sebahagiannya kenderaan kamu dan sebahagiannya kamu makan.
40-80:  Dan untuk kamu padanya berbagai-bagai manfaat dan supaya (dengan menunggang) atasnya kamu mencapai hajat (keperluan) dalam dada kamu. Dan di atasnya dan di atas kapal kamu diangkut. 
40-81:  Dan Dia (Allah) memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda-Nya(Allah), maka tanda-tanda Allah yang manakah kamu ingkari? 
40-82:  Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimanakah kesudahan orang yang sebelum mereka. Adalah mereka (yang terdahulu) itu lebih ramai daripada mereka (yang kemudian) dan lebih hebat kekuatan dan bekas-bekas mereka di bumi, tetapi tidak berguna bagi mereka apa yang mereka telah usahakan itu.
40-83:  Maka tatkala datang kepada mereka para rasul mereka dengan keterangan yang nyata, mereka bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka, (iaitu) daripada ilmu pengetahuan, dan mereka dilengkungi oleh apa yang  mereka perolok-olokkan itu.
40-84:  Maka tatkala mereka melihat azab Kami (Allah), mereka berkata: "Kami (Allah) beriman kepada Allah satu-satunya sahaja, dan kami kafir kepada apa yang telah kami persekutukan dengan-Nya (Allah).
40-85:  Maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat seksa Kami (Allah). Sunnatu’llah yang sungguh telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya (Allah).  Dan di waktu itu rugilah orang kafir.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH FUSSILAT