Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 41, Surah Fussilat (Diperjelaskan) : 54 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
41-1:  Ha, Mim.
41-2:  Diturunkan daripada al-Rahman (Maha Pemurah), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
41-3:  Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Qur’an (bacaan) dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. 
41-4:  (Membawa) berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling; maka mereka enggan mendengarkan. 
41-5:  Mereka berkata: "Hati kami dalam tutupan (yang menutupi) daripada apa yang engkau menyeru kami kepadanya, dan dalam telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan engkau ada hijab (dinding), maka beramallah, sesungguhnya kami (pun) beramal.” 
41-6:  Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa: Ilah (Tuhan) kamu adalah Ilah (Tuhan) al-Wahid (Maha Esa), maka tetaplah kepada-Nya (kepada Allah), dan mohonlah keampunan kepada-Nya (kepada Allah). Dan kecelakaanlah bagi orang yang mempersekutukan. 
41-7:  Orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan akhirat.
41-8:  Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus.”

41-9:  Katakanlah: "Sesungguhnya, patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari (masa), dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya (Allah)? Demikian itulah Rab (Tuhan) sekalian alam.” 
41-10:  Dan Dia menciptakan padanya gunung-gunung (yang kukuh) di atasnya, dan Dia (Allah) memberkatinya dan menentukan padanya makanan-makanannya dalam empat hari (masa) yang sama bagi yang bertanya.
41-11:  Kemudian Dia menuju kepada langit dan ia adalah asap, lalu Dia (Allah) berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu berdua dengan rela atau terpaksa.” Kedua-duanya berkata: "Kami datang dengan rela.” 
41-12:  Maka Dia (Allah) menjadikannya tujuh langit dalam dua hari (masa), dan Dia (Allah) mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami (Allah) hiaskan langit dunia (yang terendah) dengan pelita-pelita dan memeliharanya. Demikianlah takdir (ketentuan) al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 

41-13:  Maka jika mereka berpaling, katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir (kaum) ‘Ad dan (kaum) Samud.” 
41-14:  Ketika datang kepada mereka para rasul dari hadapan dan dari belakang mereka supaya janganlah mereka mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Mereka berkata: "Kalau Rab (Tuhan) kami menghendaki tentu Dia (Allah)  menurunkan para malaikat. Maka sesungguhnya kami, terhadap apa yang engkau diutuskan dengannya itu, adalah kafir.
41-15:  Maka adapun (kaum) 'Ad, mereka takbur (menyombongkan diri) di bumi tanpa dengan tidak benar, dan berkata: "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya (Allah) daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda Kami (Allah). 
41-16:  Maka Kami (Allah) kirimkan atas mereka angin ribut pada beberapa hari yang sangat malang, kerana Kami (Allah) hendak merasakan kepada mereka itu azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan.
41-17:  Dan adapun (kaum) Samud, maka mereka telah Kami (Allah) berikan petunjuk kepada mereka, tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
41-18:  Dan Kami (Allah) selamatkan orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang bertakwa. 

41-19:  Dan hari dikumpulkan musuh-musuh Allah ke dalam neraka lalu mereka dipisah-pisahkan.
41-20:  Sehingga apabila mereka sampai ke sana, bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, dan penglihatan mereka, dan kulit mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
41-21:  Dan mereka berkata kepada kulit mereka: "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" (Kulit mereka) berkata: "Kami dijadikan berkata-kata oleh Allah yang menjadikan segala sesuatu berkata-kata, dan Dia (Allah) yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu dikembalikan.
41-22:  Dan tidaklah kamu dapat bersembunyi daripada persaksian pendengaran kamu, dan tidaklah penglihatan dan tidaklah kulit kamu, bahkan kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kamu kerjakan. 
41-23:  Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang kamu sangkakan terhadap Rab (Tuhan) kamu bahawa Dia (Allah) telah menjerumuskan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang yang rugi. 
41-24:  Jika mereka bersabar, maka nerakalah tempat tinggal mereka, dan jika mereka meminta dikasihani, maka tidaklah mereka termasuk orang yang kasihani. 
41-25:  Dan Kami (Allah) tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang baik apa yang ada di antara hadapan mereka dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan (sebagaimana) pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka daripada jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. 

41-26:  Dan orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar kepada al-Qur’an ini, dan buatlah gangguan terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka).” 
41-27:  Maka sesungguhnya Kami (Allah) akan merasakan azab yang keras kepada orang kafir, dan Kami (Allah) akan membalas mereka dengan seburuk-buruknya bagi apa yang telah mereka kerjakan. 
41-28:  Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (iaitu) neraka. Bagi mereka mendapat di dalamnya adalah negeri yang kekal, sebagai balasan kerana mereka mengingkari ayat-ayat Kami (Allah). 
41-29:  Dan orang kafir berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Perlihatkan kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (iaitu) daripada jin dan manusia, agar kami letakkan kedua-duanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua-duanya menjadi orang yang hina.”
41-30:  Sesungguhnya orang yang mengatakan: "Rab (Tuhan) kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berdukacita dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu.” 
41-31:  Kami (Allah) adalah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan bagi kamu di dalamnya apa yang diinginkan oleh dirimu, dan bagi kamu di dalamnya apa yang kamu minta. 
41-32:  Hidangan daripada al-Ghafur (Yang Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

41-33:  Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, dan beramal yang salih, dan berkata: "Sesungguhnya aku daripada (golongan Muslimin (orang yang berserah diri)." 
41-34:  Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.  Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan  dia ada permusuhan (berubah) seolah-olah teman yang sangat setia.
41-35:  Dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. 
41-36:  Dan jika syaitan mengganggu engkau dengan suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).

41-37:  Dan sebahagian daripada tanda-tanda-Nya (Allah) ialah malam, dan siang, dan matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakan semuanya, jika kamu hanya kepada-Nya (kepada Allah) mengabdikan diri.
41-38:  Jika mereka bersikap takbur (menyombongkan diri), maka mereka yang di sisi Rab (Tuhan) engkau bertasbih kepada-Nya (kepada Allah) malam dan siang, an mereka tidak berasa jemu.
41-39:  Dan sebahagian daripada tanda-tanda-Nya, bahawa kamu melihat bumi kering tandus, maka apabila Kami (Allah) turunkan air ke atasnya, bergerak dan subur. Sesungguhnya yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
41-40:  Sesungguhnya orang yang berpaling daripada ayat-ayat Kami (Allah), mereka tidak tersembunyi daripada Kami (Allah). Maka apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik atau orang yang datang dengan aman pada hari kiamat? Beramallah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia (Allah) terhadap amalan kamu adalah al-Basir (Maha Melihat).
41-41:  Sesungguhnya orang yang mengingkari peringatan apabila ia datang kepada mereka. Dan sesungguhnya ia adalah kitab yang mulia. 
41-42:  Tidak datang kepadanya kebatilan daripada hadapannya dan tidak daripada belakangnya. Diturunkan daripada al-Hakim (Yang Maha Bijaksana), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
41-43:  Tidak dikatakan kepada engkau, kecuali apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada para rasul sebelum engkau. Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau benar-benar mempunyai keampunan dan hukuman yang pedih. 
41-44:  Dan jika Kami (Allah) jadikannya al-Qur’an (bacaan) itu dalam bahasa ‘Ajam (selain bahasa Arab), tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah dalam bahasa asing, sedang (rasul  orang) Arab? Katakanlah: "Ia bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan penawar. Dan orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang ia atas mereka adalah kegelapan. Mereka itu adalah orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.”
41-45:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah berikan kepada Musa kitab, lalu  diperselisihkan tentangnya. Dan jika tidak ada kalimah (ketetapan) yang telah didahulukan daripada Rab (Tuhan) engkau, tentulah dihukumkan antara mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam syak wasangka, lagi ragu-ragu.
41-46:  Sesiapa yang beramal yang salih, maka adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat jahat maka adalah atas dirinya sendiri. Dan tidaklah Rab (Tuhan) engkau menzalimi hamba-hamba.

Juzuk 25

41-47:  Kepada-Nya dikembalikan pengetahuan tentang saat (kiamat). Dan tidak keluar buah-buahan dari kelopaknya, dan tidak mengandung seorang perempuan, dan tidak melahirkan, melainkan dengan pengetahuan-Nya (Allah). Pada hari Dia (Allah) memanggil mereka: "Di manakah sekutu-sekutu-Ku (Allah) itu?" Mereka menjawab: "Kami nyatakan kepada Engkau (Allah) bahawa tidak ada antara kami seorang saksi pun.”
41-48:  Dan hilanglah daripada mereka apa yang mereka seru dahulu, dan percayalah mereka bahawa tidak ada bagi mereka jalan keluar. 
41-49:  Tidak jemu-jemu manusia memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi jemu lagi berputus asa.
41-50:  Dan jika Kami (Allah) merasakan kepadanya sesuatu rahmat daripada Kami (Allah) sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata: "Ini adalah milikku, dan aku tidak percaya bahawa saat (kiamat) itu akan berlaku. Dan jika aku dikembalikan kepada Rab (Tuhan)ku, maka sesungguhnya bagiku adalah kebaikan pada sisi-Nya.” Maka Kami (Allah) benar-benar akan ceritakan kepada orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan akan Kami (Allah) rasakan kepada mereka azab yang keras.
41-51:  Dan apabila Kami (Allah) memberikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila dia ditimpa malapetaka maka dia banyak berdoa. 
41-52:  Katakanlah: "Bagaimana pendapatmu jika ia benar-benar datang daripada sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dalam perselisihan yang jauh?"
41-53:  Kami (Allah) akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami (Allah) pada ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa ia adalah benar. Dan apakah tidak cukup dengan Rab (Tuhan) kamu bahawa sesungguhnya Dia (Allah) atas segala sesuatu adalah al-Shahid (Maha Menyaksikan)?
41-54:  Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rab (Tuhan) mereka.  Ingatlah, sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Muhith (Maha Meliputi).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-SYURA