Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 43, Surah Zukhruf (Perhiasan) : 89 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
43-1:  Ha, Mim.
43-2:  Demi kitab yang menerangkan. 
43-3:  Sesungguhnya Kami (Allah) menjadikannya al-Qur’an bahasa Arab supaya kamu mengerti. 
43-4:  Dan sesungguhnya ia dalam ibu kitab di sisi Kami (Allah), benar-benar tinggi, berhikmah. 
43-5:  Maka apakah Kami (Allah) jadikan terhenti (penurunan al-Qur’an) kepada kamu, kerana kamu adalah kaum yang melampaui batas?
43-6:  Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami (Allah) utuskan kepada umat-umat yang terdahulu. 
43-7:  Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka memperolok-olokkannya. 
43-8:  Maka telah Kami (Allah) binasakan yang lebih kekuatannya daripada mereka itu, dan telah berlalu perumpamaan orang yang terdahulu. 
43-9:  Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).” 
43-10:  Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan, dan menjadikan untuk kamu padanya jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. 
43-11:  Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (ukuran) lalu Kami (Allah) hidupkan dengannya negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan.
43-12:  Dan yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dan menjadikan untuk kamu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. 
43-13:  Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Rab (Tuhan) kamu apabila kamu duduk di atasnya; dan kamu mengucapkan, "Subhana (Maha Suci Dia/Allah) yang menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami tidak mampu menguasainya. 
43-14:  Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rab (Tuhan) kami.

43-15:  Dan mereka menjadikan sebahagian daripada hamba-hamba-Nya (Allah) sebagai bahagian daripada-Nya (Allah). Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata.
43-16:  Atau (patutkah) Dia (Allah) mengambil anak perempuan daripada apa yang diciptakan-Nya (Allah) dan Dia (Allah) memilih untuk kamu anak laki-laki.
43-17:  Dan apabila salah seorang antara mereka diberi khabar gembira dengan apa yang dijadikan misal bagi al-Rahman (Yang Maha Pemurah), jadilah mukanya hitam, dan dia menahan sedih. 
43-18:  Atau orang yang dibesarkan dalam (keadaan) berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi keterangan dalam pertengkaran.
43-19:  Dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba al-Rahman (Yang Maha Pemurah) sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka (para malaikat) itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan ditanya.
43-20:  Dan mereka berkata: "Jikalau al-Rahman (Yang Maha Pemurah) menghendaki tentulah kami tidak mempertuhankan mereka (malaikat)." Tidaklah mereka mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah berdusta. 
43-21:  Atau adakah Kami (Allah) memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum ini, lalu mereka berpegang dengannya?
43-22:  Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami atas satu umat (cara), dan sesungguhnya kami mendapat petunjuk daripada jejak mereka." 
43-23:  Dan demikianlah, Kami (Allah) tidak mengutuskan sebelum engkau seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang yang hidup mewah berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami atas satu umat (cara), dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka."
43-24:  (Rasul itu) berkata: "Apakah (begitu juga) sekiranya aku membawa kepada kamu yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapa kamu atasnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami terhadap apa yang kamu diutuskan dengannya itu, adalah mengingkari." 
43-25:  Lalu Kami (Allah) seksakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan itu.

43-26:  Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu pertuhankan.” 
43-27:  “Kecuali yang menjadikan daku, kerana sesungguhnya Dia (Allah) memberi hidayah kepadaku.”
43-28:  Dan (Ibrahim) menjadikan kalimah itu kalimah kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. 
43-29:  Bahkan Aku (Allah) telah memberikan kesenangan kepada mereka dan bapa-bapa mereka sehingga datanglah kepada mereka kebenaran dan seorang rasul yang menerangkan. 
43-30:  Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata: "Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang yang mengingkarinya.”
43-31:  Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan al-Qur’an ini kepada seorang besar daripada dua negeri ini?”
43-32:  Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Rab (Tuhan)mu? Kami (Allah) yang membahagi-bahagikan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan Kami (Allah) meninggikan darjat sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, agar sebahagian mereka dapat mengambil pekerjaan (daripada) sebahagian yang lain. Dan rahmat Rab (Tuhan)mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. 
43-33:  Dan sekiranya tidak kerana manusia adalah umat yang satu, tentulah Kami (Allah) buatkan bagi orang yang kafir kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah) itu, bagi rumah mereka loteng perak dan tangga (perak) yang mereka menaikinya. 
43-34:  Dan (perak juga) pintu rumah mereka, dan tempat duduk yang mereka bersandar atasnya.
43-35:  Dan perhiasan-perhiasan. Dan semua yang demikian itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan akhirat di sisi Rab (Tuhan)mu adalah bagi orang yang bertakwa.
43-36:  Sesiapa berpaling daripada mengingati al-Rahman (Yang Maha Pemurah), Kami (Allah) tentukan baginya syaitan, maka ia (syaitan itu) menjadi teman baginya. 
43-37:  Dan sesungguhnya mereka (syaitan-syaitan itu) benar-benar menghalangi mereka daripada jalan, sedang mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. 
43-38:  Sehingga apabila dia datang kepada Kami (Allah) dia berkata: "Aduhai, semoga antaraku dan kamu sejauh dua masyrik (barat dan timur), maka (syaitan itu) adalah sejahat-jahat teman.” 
43-39:  Dan tidak memberi manfaat kepadamu pada hari itu, kerana kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersama-sama dalam azab.

43-40:  Maka apakah engkau dapat menjadikan mendengar orang yang pekak atau engkau memberikan petunjuk kepada orang yang buta dan kepada orang yang dalam kesesatan yang nyata? 
43-41:  Sungguh, jika Kami (Allah) menghilangkan engkau, maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menyeksa mereka.
43-42:  Atau Kami (Allah) memperlihatkan kepada engkau apa yang Kami (Allah) ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya Kami (Allah) berkuasa atas mereka. 
43-43:  Maka berpegang teguhlah kepada apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus.
43-44:  Dan sesungguhnya ia benar-benar peringatan bagi engkau dan bagi kaum engkau, dan kelak kamu akan ditanya. 
43-45:  Dan tanyakanlah kepada orang Kami (Allah) yang utuskan sebelum engkau daripada para rasul Kami (Allah): "Adakah Kami (Allah) menjadikan selain al-Rahman (Yang Maha Pemurah) Ilah (Tuhan) yang mereka pertuhankan?"
43-46:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutus Musa dengan ayat-ayat Kami (Allah) kepada Fir’awn dan pembesar-pembesarnya. Maka dia (Musa) berkata: "Sesungguhnya aku adalah utusan daripada Rab (Tuhan)  sekalian alam.”
43-47:  Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan ayat-ayat Kami (Allah), dengan serta merta mereka mentertawakannya.
43-48:  Dan tidaklah Kami (Allah) perlihatkan kepada mereka sesuatu ayat kecuali ia lebih besar daripada saudaranya. Dan Kami (Allah) timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali.
43-49:  Dan mereka berkata: "Wahai ahli sihir, berdoalah kepada Rab (Tuhan) engkau dengan apa yang dijanjikan-Nya (Allah) kepada engkau, sesungguhnya kami akan mendapat petunjuk.” 
43-50:  Maka tatkala Kami (Allah) hilangkan azab itu daripada mereka, dengan serta merta mereka memungkiri.
43-51:  Dan Fir’awn berseru kepada kaumnya dengan berkata: "Wahai kaumku! Bukankah kepunyaanku kerajaan Mesir ini dan sungai-sungai ini mengalir di bawah, maka tidakkah kamu melihat?” 
43-52:  “Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan?”
43-53:  “Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang emas, atau malaikat datang bersama-sama mengiringinya."
43-54:  Maka Fir’awn mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. 
43-55:  Maka tatkala mereka membuat Kami (Allah) murka, Kami (Allah) menghukum mereka, lalu Kami (Allah) tenggelamkan mereka semuanya. 
43-56:  Dan Kami (Allah) jadikan mereka yang terdahulu, dan teladan bagi orang yang kemudian. 

43-57:  Dan tatkala ('Isa) ibn Maryam dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaum engkau bersorak-sorak kerananya.
43-58:  Dan mereka berkata: "Apakah ilah (tuhan) kami yang lebih baik atau dia (‘Isa)?” Mereka tidak menjadikannya (perumpamaan itu) kepada engkau melainkan dengan maksud membantah sahaja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
43-59:  Tidak lain dia (‘Isa) melainkan seorang hamba yang Kami (Allah) berikan nikmat kepadanya, dan Kami (Allah) jadikan dia teladan untuk Bani Isra’el.
43-60:  Dan kalau Kami (Allah) kehendaki, nescaya Kami (Allah) jadikan daripada antara kamu para malaikat di bumi, menggantikan (kamu). 
43-61:  Dan sesungguhnya ia itu benar-benar pengetahuan tentang saat (kiamat), maka janganlah kamu ragu-ragu tentangnya, dan ikutilah Aku (Allah). Inilah jalan yang lurus. 
43-62:  Dan janganlah kamu dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya ia bagi kamu adalah musuh yang nyata.
43-63:  Dan tatkala ‘Isa datang keterangan, dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan hikmah, dan untuk menjelaskan kepada kamu sebahagian daripada apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku.”
43-64:  Sesungguhnya Allah, Dia (Allah) adalah Rab (Tuhan)ku dan Rab (Tuhan) kamu, maka abdikan dirimu kepada-Nya (kepada Allah), inilah jalan yang lurus.
43-65:  Maka berselisihlah beberapa golongan antara mereka, maka kecelakaan bagi orang yang zalim daripada azab hari yang pedih.
43-66:  Mereka tidak menunggu kecuali saat (kiamat) datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyedarinya.
43-67:  Teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang yang bertakwa.
43-68:  "Wahai hamba-hamba-Ku (Allah)! Tidak ada kekhuatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.”
43-69:  Orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami (Allah), dan adalah mereka Muslimin (orang yang berserah diri).
43-70:  Masuklah kamu ke dalam syurga, kamu dan isteri-isteri kamu (dalam keadaan) digembirakan."
43-71:  Diedarkan kepada mereka piring-piring emas, dan piala-piala, dan di dalamnya ada apa yang diingini oleh hati dan menyedapkan (pandangan) mata, dan kamu kekal di dalamnya." 
43-72:  Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu kerjakan. 
43-73:  Untuk kamu di dalamnya buah-buahan yang banyak, yang daripadanya kamu makan. 

43-74:  Sesungguhnya orang yang berdosa kekal di dalam azab Neraka Jahanam.
43-75:  Tidak diringankan daripada mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
43-76:  Dan tidaklah Kami (Allah) menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. 
43-77:  Dan mereka berseru: "Wahai Malik! Biarlah Rab (Tuhan)mu menghukum mati kami.” Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal.”
43-78:  Sesungguhnya Kami (Allah) datangkan kepada kamu kebenaran, tetapi kebanyakan kamu benci pada kebenaran itu.
43-79:  Bahkan mereka menetapkan satu perkara, maka sesungguhnya Kami (Allah) menetapkan (pula).
43-80:  Apakah mereka mengira, bahawa Kami (Allah) tidak mendengar rahsia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bahkan utusan-utusan Kami (Allah) di sisi mereka mencatatkan.
43-81:  Katakanlah, jika benar al-Rahman (Yang Maha Pemurah) mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memperhambakan diri.” 
43-82:  Subhana (Maha Suci Dia/Allah) Rab (Tuhan) langit dan bumi, Rab (Tuhan) 'Arash, daripada apa yang mereka sifatkan itu.
43-83:  Maka biarkan mereka tenggelam (sesat) dan bermain-main sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. 
43-84:  Dan Dia (Allah) Ilah (Tuhan) di langit dan Ilah (Tuhan) di bumi, dan Dia (Allah) adalah al-Hakim (Maha Bijaksana), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
43-85:  Dan Maha Berkat yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisi-Nya (Allah) pengetahuan tentang saat (kiamat), dan hanya kepada-Nya (kepada Allah) kamu dikembalikan. 
43-86:  Dan apa yang mereka seru selain Allah tidak dapat memberi syafaat, kecuali mereka yang menyaksikan dengan yang hak (kebenaran), dan mereka mengetahui. 
43-87:  Dan jika engkau bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?” Nescaya mereka menjawab: "Allah!" Maka bagaimanakah mereka dipalingkan? 
43-88:  Dan perkataannya: "Ya Rab (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.”
43-89:  Maka maafkanlah mereka dan katakanlah: "Salam!" Kelak mereka akan mengetahui. 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-DUKHAN