Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 44, Surah al-Dukhan (Asap) : 59 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
44-1:  Ha, Mim.
44-2: Demi kitab yang menjelaskan. 
44-3:  Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkannya pada malam yang diberkati. Sesungguhnya Kami (Allah) yang memberi peringatan.
44-4:  Padanya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. 
44-5:  Urusan daripada sisi Kami (Allah). Sesungguhnya Kami (Allah) yang mengutuskan. 
44-6:  Rahmat daripada Rab (Tuhan) engkau. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
44-7:  Rab (Tuhan) bagi langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
44-8:  Tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, Rab (Tuhan) kamu dan Rab (Tuhan) bapa-bapa kamu yang terdahulu.
44-9:  Tetapi mereka di dalam keragu-raguan bermain-main.
44-10:  Maka tunggulah hari langit membawa asap yang nyata. 
44-11:  Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
44-12:  Rabbana (wahai Tuhan kami)! Hilangkanlah daripada kami azab ini. Sesungguhnya kami beriman.
44-13:  Bagaimanakah mereka (mendapat) peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang menerangkan? 
44-14:  Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Seorang yang diajarkan (oleh orang lain), seorang yang gila.” 
44-15:  Sesungguhnya (jika) Kami (Allah) hilangkan azab itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
44-16:  Hari Kami (Allah) menghentam dengan hentaman yang keras. Sesungguhnya Kami (Allah) akan membalaskan.

44-17:  Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami (Allah) uji kaum Fir’awn, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. 
44-18:  Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Isra’el). Sesungguhnya aku kepada kamu adalah utusan yang dipercayai. 
44-19:  Dan janganlah kamu meninggi diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan kekuasaan yang nyata.
44-20:  Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Rab (Tuhan)ku dan Rab (Tuhan)mu, daripada kamu merejamku. 
44-21:  Dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka tinggalkanlah aku. 
44-22:  Maka dia (Musa) berdoa kepada Rab (Tuhan)nya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa.” 
44-23:  Maka berjalanlah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Allah) pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. 
44-24:  Dan biarkanlah laut itu tetap (terbelah). Sesungguhnya mereka adalah tentera yang akan ditenggelamkan.
44-25:  Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. 
44-26:  Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. 
44-27:  Dan nikmat yang di dalamnya mereka bersenang-senang.
44-28:  Demikianlah! Kami (Allah) wariskan kepada kaum yang lain.
44-29:  Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. 
44-30:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) selamatkan Bani Israel daripada azab yang menghinakan. 
44-31:  Daripada Fir’awn. Sesungguhnya dia adalah sombong, antara orang yang melampaui batas.
44-32:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) pilih mereka dengan pengetahuan atas sekalian alam. 
44-33:  Dan Kami (Allah) telah memberikan kepada mereka antara ayat-ayat yang  dalamnya terdapat ujian yang nyata. 
44-34:  Sesungguhnya mereka itu benar-benar berkata. 
44-35:  "Tidak ia kecuali kematian yang pertama, dan tidaklah kami dibangkitkan. 
44-36:  “Maka datangkanlah bapa-bapa kami jika kamu memang orang yang benar.” 
44-37:  Apakah mereka lebih baik atau kaum Tubba' dan orang yang sebelum mereka? Kami (Allah) telah membinasakan mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah orang yang berdosa. 

44-38:  Dan Kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. 
44-39:  Kami (Allah) tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak (kebenaran), tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
44-40:  Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu mereka semua dikumpulkan. 
44-41:  Hari yang tidak berguna seorang keluarga kepada keluarganya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. 
44-42:  Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
44-43:  Sesungguhnya pohon zaqqum itu. 
44-44:  Makanan orang yang banyak berdosa. 
44-45: Seperti minyak yang menggelegak dalam perut. 
44-46:  Seperti menggelegaknya air yang sangat panas. 
44-47:  Tangkaplah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah Neraka Jahim.
44-48:  Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya dengan azab yang amat panas. 
44-49:  Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
44-50:  Sesungguhnya ini adalah apa yang kamu (dahulu) meraguinya.
44-51:  Sesungguhnya orang yang bertakwa dalam tempat yang aman. 
44-52:  Dalam taman-taman dan mata air-mata air.
44-53:  Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan. 
44-54:  Demikianlah. Dan Kami (Allah) jodohkan mereka dengan bidadari.
44-55:  Mereka meminta di dalamnya pelbagai jenis buah-buahan dengan aman. 
44-56:  Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali kematian yang pertama. Dan Dia (Allah) memelihara mereka daripada azab Neraka Jahim. 
44-57:  Kurnia daripada Rab (Tuhan) engkau. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. 
44-58:  Maka sesungguhnya Kami (Allah) memudahkannya dengan lidah (bahasa) engkau supaya mereka mendapat peringatan. 
44-59:  Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-JATHIYAH