Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 45, Surah al-Jathiyah (Yang Berlulut) : 37 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
45-1:  Ha Mim.
45-2:  Turunnya kitab ini daripada Allah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
45-3:  Sesungguhnya pada langit dan bumi (terdapat) tanda-tanda bagi orang yang beriman.
45-4:  Dan penciptaan kamu, dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang meyakini. 
45-5:  Dan pada pergantian malam dan siang, dan apa yang diturunkan Allah dari langit sebagai rezeki, lalu Di (Allah) menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya, dan perkisaran angin (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang berakal.
45-6:  Itulah ayat-ayat Allah yang Kami (Allah) membacakannya kepada engkau dengan sebenarnya. Maka kepada perkataan manakah lagi sesudah Allah dan ayat-ayat-Nya (Allah) itu, mereka akan beriman?
45-7:  Kecelakaan bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi berdosa. 
45-8:  Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikannya khabar gembira dengan azab yang pedih. 
45-9:  Dan apabila dia mengetahui daripada ayat-ayat Kami (Allah) agak sedikit, maka dijadikannya olok-olok. Bagi mereka azab yang menghinakan.
45-10:  Di hadapan mereka Neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula apa yang mereka ambil selain Allah menjadi penolong. Dan bagi mereka azab yang besar. 
45-11:  Ini adalah petunjuk. Dan orang yang kafir kepada ayat-ayat Rab (Tuhan) mereka, bagi mereka azab seksaan yang sangat pedih. 
45-12:  Allah menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintah-Nya (Allah), dan supaya kamu mencari sebahagian kurnia-Nya (Allah), dan supaya kamu bersyukur. 
45-13:  Dan Dia (Allah) menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya daripada-Nya (Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
45-14:  Katakanlah kepada orang yang beriman supaya mereka memaafkan orang yang mengharapkan hari-hari Allah, kerana Dia (Allah) akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang mereka kerjakan. 
45-15:  Sesiapa yang mengerjakan amal salih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa mengerjakan kejahatan, maka itu (menimpa) ke atasnya (sendiri), kemudian kepada Rab (Tuhan) kamu jualah kamu dikembalikan.
45-16:  Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) berikan kepada Bani Israel kitab, dan hukum-hukum, dan kenabian, dan Kami (Allah) berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan Kami (Allah) lebihkan mereka atas sekalian alam.
45-17:  Dan Kami (Allah) berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan, maka mereka tidak berselisihan melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, kerana kedengkian antara mereka. Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisihan padanya.
45-18:  Kemudian Kami (Allah) jadikan engkau di atas suatu syariat (peraturan) tentang urusan itu. Maka ikutilah ia dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. 
45-19:  Sesungguhnya mereka tidak dapat melepaskan engkau daripada Allah sedikit pun. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, dan Allah adalah al-Waliyy (Pelindung) orang yang bertakwa.
45-20:  Ini adalah pedoman bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. 
45-21:  Atau adakah menyangka orang yang membuat kejahatan itu bahawa Kami (Allah) akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal salih, iaitu sama kehidupan mereka dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. 
45-22:  Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar dan agar diberi balasan kepada tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dianiaya.
45-23:  Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah (tuhan)nya? Dan Allah membiarkannya sesat padanya atas pengetahuannya, dan Dia (Allah)memetrai pendengarannya dan hatinya, dan dijadikan-Nya (Allah) penutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
45-24:  Dan mereka berkata: "Tidaklah ini kecuali kehidupan kami di dunia sahaja, kami mati dan kami hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami selain masa." Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga sahaja.
45-25:  Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami (Allah) yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain daripada mengatakan: "Datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang yang benar.” 
45-26:  Katakanlah: "Allah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

45-27:  Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya saat (kiamat), pada hari itu akan rugilah orang yang mengerjakan kebatilan.
45-28:  Dan engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil kepada kitabnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. 
45-29:  Inilah kitab Kami (Allah) yang memperkatakan terhadap kamu dengan benar. Sesungguhnya Kami (Allah) telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
45-30:  Maka adapun orang yang beriman dan beramal salih, maka Rab (Tuhan) mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (Allah). Demikian itulah kejayaan yang nyata.
45-31:  Dan adapun orang yang kafir: "Maka apakah tidak dibacakan ayat-ayat-Ku (ayat-ayat Allah) kepada kamu, lalu kamu takbur (menyombongkan diri), dan kamu menjadi kaum yang berbuat dosa?"
45-32:  Dan apabila dikatakan: "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan saat (kiamat) itu tidak ada keraguan padanya." Nescaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah saat (kiamat) itu, kami tidak mempercayainya melainkan dengan sangkaan sahaja, dan kami tidak yakin.”
45-33:  Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan daripada apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang mereka memperolok-olokkannya. 
45-34:  Dan dikatakan: "Pada hari ini Kami (Allah) melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan hari kamu ini, dan tempat kembali kamu ialah neraka, dan kamu tidak memperolehi penolong.
45-35:  Demikian itu, kerana sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan daripadanya, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. 
45-36:  Maka bagi Allah-lah segala puji, Rab (Tuhan) langit dan Rab (Tuhan) bumi, Rab (Tuhan) sekalian alam. 
45-37:  Dan bagi-Nya (Allah) keagungan di langit dan di bumi, dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-AHQAF