Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Juzuk 26

Surah 46, Surah al-Ahqaf (Lembah Ahqaf, Negeri Kaum ‘Ad) : 35 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
46-1:  Ha, Mim.
46-2:  Diturunkan kitab ini daripada Allah al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
46-3:  Kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya melainkan dengan benar dan pada ajal (waktu) yang ditentukan. Dan orang yang kafir berpaling daripada apa yang diperingatkan kepada mereka.
46-4:  Katakanlah: "Adakah kamu memperhatikan apa yang kamu pertuhankan selain Allah? Perlihatkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan daripada bumi ini atau adakah mereka bersekutu di langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum ini, atau peninggalan daripada pengetahuan, jika kamu adalah orang yang benar.”
46-5:  Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mempertuhankan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan padanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai daripada doa mereka?
46-6:  Dan apabila manusia dikumpulkan, nescaya mereka (yang dipertuhankan itu) menjadi musuh mereka dan mengingkari pengibadatan mereka. 
46-7:  Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami (Allah) yang menjelaskan, berkatalah orang yang mengingkari kebenaran ketika ia datang kepada mereka: "Ini adalah sihir yang nyata.” 
46-8:  Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad saw) telah mengada-adakannya." Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidaklah mempunyai kuasa sedikit pun terhadapku daripada Allah. Dia (Allah) lebih mengetahui tentang apa yang kamu percakapkan padanya. Cukuplah Dia (Allah) menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan Dia (Allah) adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).” 

46-9:  Katakanlah: "Aku bukanlah aku yang pertama antara para rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadap kamu. Tidak ada yang aku ikut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku, dan tidak lain aku ini melainkan seorang pemberi peringatan yang nyata.” 
46-10:  Katakanlah: "Adakah kamu memperhatikan, jika ia memang daripada sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan diperakui oleh seorang saksi daripada Bani Isra’el atas yang seumpamanya, lalu dia beriman, sedang kamu takbur (menyombongkan diri). Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”
46-11:  Dan orang kafir berkata kepada orang yang beriman: "Sekiranya ia adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami kepadanya.” Dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya maka mereka mengatakan: "Ini adalah kedustaan yang sudah lapuk.” 
46-12:  Dan sebelumnya adalah kitab Musa, sebagai imam (pimpinan) dan rahmat. Dan ini adalah kitab yang membenarkan dalam lisan (bahasa) Arab untuk memberi peringatan kepada orang yang zalim dan memberi khabar gembira kepada muhsinin (orang yang berbuat baik).
46-13:  Sesungguhnya orang yang mengatakan: "Rab (Tuhan) kami ialah Allah," kemudian mereka istiqamah (menetapkan pendirian), maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berdukacita. 
46-14:  Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

46-15:  Kami (Allah) mewasiatkan kepada manusia supaya enggan kedua-dua ibu bapanya, hendaklah berbuat baik. Ibunya mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah. Dan mengandungkannya dan memisahkan (susuan) adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia mencapai dewasa dan mencapai empat puluh tahun dia berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Tunjukilah daku untuk mensyukuri nikmat Engkau (Allah) yang telah Engkau (Allah) berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku berbuat amal yang salih yang Engkau (Allah) redai, dan perbaikilah bagiku pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau (Allah), dan sesungguhnya aku daripada golongan Muslimin (orang yang berserah diri).”
46-16:  Mereka itulah orang yang Kami (Allah) terima daripada mereka yang baik yang telah mereka kerjakan, dan Kami (Allah) hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dalam (golongan) penghuni-penghuni syurga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. 
46-17:  Dan orang yang berkata kepada kedua-dua orang ibu bapanya: "Uf, bagi kamu berdua! Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan, padahal telah berlalu beberapa generasi sebelumku?” Dan kedua-duanya (ibu bapanya) itu memohon pertolongan Allah seraya mengatakan: "Malangnya kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar.” Maka dia (si anak) berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang yang dahulu kala.” 
46-18:  Mereka itulah orang yang telah pasti atas mereka perkataan (ketetapan) pada umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, daripada jin dan manusia.  Sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. 
46-19:  Dan bagi tiap-tiap darjat menurut apa yang mereka amalkan, dan agar dicukupkan bagi mereka amalan-amalan mereka, sedang mereka tidak dianiaya. 
46-20:  Dan hari orang kafir dihadapkan ke neraka. Kamu telah menghabiskan kebaikan kamu dalam kehidupan dunia kamu dan kamu bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu diberi balasan azab yang menghinakan kerana kamu telah takbur (menyombongkan diri) di bumi tanpa hak, dan kerana kamu fasik.”

46-21:  Dan ingatlah (Hud) saudara kaum ‘Ad, tatkala dia memberi peringatan kepada kaumnya di al-Ahqaf (bukit pasir), dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya: "Janganlah kamu mengabdikan diri kepada selain Allah, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.”
46-22:  Mereka berkata: "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada ilah (tuhan-tuhan) kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami, jika kamu adalah orang yang benar.” 
46-23:  Dia (Hud) berkata: "Sesungguhnya pengetahuan hanyalah pada sisi Allah, dan aku menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan dengannya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang jahil.”
46-24:  Maka tatkala mereka melihatnya (berupa) awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” Bahkan itulah yang kamu meminta disegerakan, (iaitu) angin yang dalamnya (mengandungi) azab yang pedih. 
46-25:  Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rab (Tuhan)nya, maka hilang lenyaplah mereka, kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami (Allah) memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
46-26:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami (Allah) tidak meneguhkan kedudukan kamu padanya. Dan Kami (Allah) jadikan bagi mereka pendengaran, dan penglihatan, dan hati. Maka tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka, dan penglihatan mereka, dan hati mereka itu sedikit pun, kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh apa yang (dahulu) mereka memperolok-olokkannya.
46-27:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kamu, dan Kami (Allah) mengulangi ayat-ayat supaya mereka kembali. 
46-28:  Maka mengapa mereka tidak ditolong oleh apa yang mereka ambil selain Allah untuk mendekatkan diri (kepada) Ilah (Tuhan) itu? Bahkan mereka (yang mereka pertuhankan) itu telah lenyap daripada mereka. Dan itulah kebohongan mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

46-29:  Dan tatkala Kami (Allah) hadapkan kepada engkau satu kumpulan jin yang mendengarkan al-Qur’an, maka tatkala mereka menghadirinya, berkatalah mereka: "Diamlah kamu.” Apabila telah selesai mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan.
46-30:  Mereka berkata: "Wahai kaum kami! Sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa, membenarkan yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.”
46-31:  “Wahai kaum kami! Terimalah orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya Dia (Allah) akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang pedih.” 
46-32:  “Dan sesiapa yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allah, maka dia dapat melepaskan diri di bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.”
46-33:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia (Allah) tidak berasa payah dengan menciptakannya, berkuasa menghidupkan orang mati? Bahkan sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
46-34:  Dan hari dihadapkan orang kafir kepada neraka: "Bukankah ini benar?" Mereka menjawab: "Ya benar, demi Rab (Tuhan) kami.” (Allah) berfirman: "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu ingkar.”
46-35:  Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya “ulul-‘azmi” (orang yang mempunyai keteguhan hati) daripada para rasul, dan janganlah kamu meminta disegerakan bagi mereka. Pada hari mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. Sudah memadai! Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH MUHAMMAD