Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 47, Surah Muhammad (Nabi Muhammad s.a.w) : 38 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
47-1:  Orang yang kafir dan menghalang-halangi daripada jalan Allah, tersesatlah segala amalan mereka.
47-2:  Dan orang yang beriman serta beramal salih, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran daripada Rab (Tuhan) mereka, mengkafaratkan (menghapuskan) kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
47-3:  Demikianlah bahawa sesungguhnya orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang yang beriman mengikuti yang hak (kebenaran) daripada Rab (Tuhan) mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perumpamaan. 
47-4:  Maka apabila kamu bertemu dengan orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu mengalahkan mereka maka keraskan ikatan (tawanlah mereka). Sesudah itu pembebasan atau penebusan (tawanan kamu) sehingga diletakkan senjata (perang berhenti). Demikianlah, dan jika Allah menghendaki nescaya tidak dimenangkan mereka, tetapi Dia (Allah) hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian (yang lain). Dan orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menghilangkan amalan mereka.
47-5:  Dia (Allah) akan membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka. 
47-6:  Dan memasukkan mereka ke syurga yang telah diperkenalkan kepada mereka. 

47-7:  Wahai orang yang beriman! Jika kamu menolong Allah, nescaya Dia (Allah) akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu.
47-8:  Dan orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan terhapuslah amalan mereka. 
47-9:  Demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu dihapuskan amalan mereka.
47-10: Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang yang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan orang kafir seperti itu (juga).
47-11: Demikian itu kerana sesungguhnya Allah adalah al-Maula (Pelindung) orang yang beriman, dan sesungguhnya orang kafir itu tidak mempunyai pelindung.
47-12: Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal salih ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia), dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
47-13: Dan berapa banyaknya negeri-negeri yang lebih kuat daripada negeri engkau (Muhammad saw) yang telah mengusir engkau itu. Kami (Allah) telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
47-14: Maka apakah orang yang di atas keterangan yang datang daripada Rab (Tuhan)nya sama dengan orang yang diperhiaskan baginya perbuatannya yang buruk, dan mengikuti hawa nafsu mereka?
47-15: Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, padanya ada sungai-sungai yang airnya tidak pernah masin, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan sungai-sungai madu yang jernih, dan untuk mereka di dalamnya pelbagai jenis buah-buahan dan keampunan daripada Rab (Tuhan) mereka, samakah dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga terpotong-potong isi perutnya? 

47-16:  Dan antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataan engkau, sehingga apabila mereka keluar daripada sisi engkau mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan: "Apakah yang dikatakannya tadi?" Mereka itulah orang yang telah dimetrai Allah atas hati mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu.
47-17:  Dan orang yang mendapat petunjuk, Dia (Allah) menambahkan petunjuk kepada mereka, dan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka.
47-18:  Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan saat (kiamat), yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, kerana sesungguhnya telah datang syarat-syarat (tanda-tanda)nya. Maka bagaimanakah bagi mereka apabila datang kepada mereka peringatan mereka?
47-19:  Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya tidak ada Ilah (Tuhan) melainkan Allah, dan mohonkanlah keampunan bagi dosa engkau dan bagi Mukmin serta Mukminat. Dan Allah mengetahui tempat kamu berpindah dan tempat kamu menetap. 
47-20:  Dan orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surah?" Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perang, engkau melihat orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepada engkau (dengan) pandangan pengsan kerana menghadapi maut, (kecelakaan) lebih utama bagi mereka.
47-21:  Taat dan perkataan yang baik! Maka apabila telah tetap sesuatu urusan, jika mereka benar terhadap Allah, itulah yang baik bagi mereka. 
47-22:  Maka apakah ada kemungkinan jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
47-23:  Mereka itulah orang yang dilaknati Allah dan ditulikan mereka dan dibutakan penglihatan mereka. 
47-24:  Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an atau atas hati ada kunci-kunci? 
47-25:  Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang (murtad) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menggoda mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.
47-26:  Demikian itu kerana sesungguhnya mereka berkata kepada orang yang bencikan apa yang diturunkan Allah: "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Dan Allah mengetahui rahsia mereka.
47-27:  Maka bagaimanakah apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
47-28:  Demikian itu kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah, dan mereka bencikan keredaan-Nya(Allah), sebab itu dihapuskan amalan mereka.

47-29:  Atau apakah orang yang ada penyakit dalam hatinya menyangka bahawa Allah tidak akan membukakan kedengkian mereka?
47-30:  Dan kalau Kami (Allah) menghendaki, nescaya Kami (Allah) tunjukkan mereka kepada engkau sehingga engkau benar-benar mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau akan mengenal mereka daripada gaya perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
47-31:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) benar-benar akan menguji kamu agar nyata pengetahuan Kami (Allah) siapakah mujahidin (orang yang berjihad) antara kamu dan yang bersabar, dan Kami (Allah) uji pula berita-berita (hal ehwal) kamu. 
47-32:  Sesungguhnya orang kafir dan menghalangi daripada jalan Allah serta memusuhi rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, maka mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan menghapuskan amalan mereka.
47-33:  Wahai orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul, dan janganlah kamu merosakkan amalan kamu.
47-34:  Sesungguhnya orang yang kafir dan menghalangi daripada jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi keampunan kepada mereka. 
47-35:  Maka janganlah kamu lemah dan meminta berdamai, padahal kamu yang di atas, dan Allah beserta kamu, dan tidak akan mengurangi amalan kamu.
47-36:  Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Dia (Allah) akan memberikan kepada kamu pahala kamu, dan Dia (Allah) tidak akan meminta kepada kamu harta-harta kamu. 
47-37:  Jika Dia (Allah) meminta kepada kamu, lalu mendesak kamu, nescaya kamu akan bakhil, dan Dia (Allah) akan membukakan kedengkian kamu.
47-38:  Ingatlah kamu! (Kamu semua) adalah orang yang diseru untuk menafkahkan pada jalan Allah. Maka antara kamu ada yang bakhil, dan sesiapa yang bakhil sesungguhnya dia hanyalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan Allah adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), sedangkan kamu adalah fakir. Dan jika kamu berpaling, nescaya Dia (Allah) akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan menyerupai kamu.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-FATH