Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 48, Surah al-Fath (Kemenangan) : 29 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
48-1:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah bukakan (memberikan kemenangan) kepada engkau, pembukaan (kemenangan) yang nyata. 
48-2:  Kerana Allah akan memberikan keampunan kepada engkau terhadap dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya (Allah) kepada engkau, dan memimpin engkau kepada jalan yang lurus. 
48-3:  Dan Allah akan menolong engkau dengan pertolongan yang perkasa.
48-4:  Dia (Allah) yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang Mukmin supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah itu al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 
48-5:  Kerana akan dimasukkan orang Mukmin dan Mukminat ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan Dia (Allah) hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu pada sisi Allah adalah kejayaan yang besar. 
48-6:  Dan Dia (Allah) hendak mengazabkan orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran yang amat buruk, dan kemurkaan Allah ke atas mereka, dan laknat-Nya (Allah) ke atas mereka, dan disediakan untuk mereka Neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
48-7:  Dan kepunyaan Allah tentera langit dan bumi. Dan Allah adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).

48-8:  Sesungguhnya Kami (Allah) mengutuskan engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 
48-9:  Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan kamu meneguhkan-Nya (Allah), dan kamu membesarkan-Nya (Allah), dan kamu bertasbih kepada-Nya (kepada Allah) di waktu pagi dan petang. 
48-10:  Sesungguhnya orang yang berbai'at (berjanji setia) dengan engkau, hanya sesungguhnya mereka berbai’at berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka sesiapa memungkirinya adalah dia sesungguhnya memungkiri atas dirinya sendiri, dan sesiapa memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Dia (Allah) akan memberikannya pahala yang besar. 
48-11:  Akan berkata kepada engkau orang al-A’rab (orang Arab dusun): "Kami telah dilalaikan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah keampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Katakanlah: "Maka siapakah yang berkuasa atas kamu sesuatu yang daripada Allah, jika Dia (Allah) menghendaki kemudaratan bagi kamu atau jika Dia (Allah) menghendaki kemanfaatan bagi kamu? Bahkan adalah Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal). 
48-12:  Bahkan kamu menyangka bahawa rasul dan orang Mukmin tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan diperelokkan yang demikian itu dalam hati mereka, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu adalah kaum yang telah rosak.
48-13:  Dan sesiapa tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami (Allah) menyediakan untuk orang yang kafir Neraka Sa’ir (yang menyala-nyala).
48-14:  Dan kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia (Allah) memberi keampunan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah), dan mengazabkan sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

48-15:  Akan berkata orang yang tertinggal itu apabila engkau pergi kepada rampasan perang: "Biarkanlah kami mengikuti kamu.” Mereka hendak mengubah kalam (firman) Allah. Katakanlah: "Kamu tidak (boleh) mengikuti kami, demikianlah firman Allah sebelumnya." Mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki kepada kami.” Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit.
48-16:  Katakanlah kepada yang tertinggal daripada al-A’rab (orang Arab dusun): "Kamu akan diajak kepada kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Maka jika kamu mentaati nescaya Allah akan memberikan kepada kamu pahala yang baik, dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, nescaya Dia (Allah) akan mengazabkan kamu dengan azab yang pedih.”
48-17:  Tidaklah ada atas orang yang buta berdosa, dan tidaklah ada atas orang yang cacat berdosa, dan tidaklah ada atas orang yang sakit berdosa (apabila tidak ikut berperang). Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, nescaya Dia (Allah) akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan sesiapa yang berpaling, nescaya akan diazabkan-Nya (Allah) dengan azab yang pedih.
48-18:  Sesungguhnya Allah telah meredai orang Mukmin ketika mereka berbai’at (berjanji setia) kepada engkau di bawah pohon, maka Dia (Allah) mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. 
48-19:  Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka mengambilnya. Dan Allah adalah al-‘Aziz ( Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Bijaksana).
48-20:  Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu mengambilnya, maka disegerakan-Nya (Allah) ini untuk kamu, dan Dia (Allah) menahan tangan-tangan manusia daripada kamu, dan agar menjadi bukti bagi orang Mukmin, dan agar Dia memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
48-21:  Dan yang lain yang kamu belum menguasainya, yang sesungguhnya Allah telah meliputi padanya. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).

48-22:  Dan sekiranya orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak memperolehi pelindung dan tidak  menolong. 
48-23:  Sunnatu’llah yang telah berlaku sejak dahulu, dan kamu sekali-kali tidak mendapati pada Sunnatu’llah itu perubahan.
48-24:  Dan Dia (Allah) yang menahan tangan-tangan mereka daripada kamu, dan tangan-tangan kamu daripada mereka di tengah kota Makkah sesudah Dia (Allah) memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Basir (Maha Melihat). 
48-25:  Mereka adalah orang kafir yang menghalangi kamu daripada Masjidi’l-Haram dan haiwan korban daripada sampai ke tempatnya. Dan kalau tidaklah kerana laki-laki yang Mukmin dan perempuan-perempuan yang Mukmin yang kamu tidak mengetahui siapakah mereka, sehingga kamu membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan, kerana Allah hendak memasukkan ke dalam rahmat-Nya (Allah) sesiapa yang dikehendaki-Nya (Allah). Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami (Allah) akan mengazabkan orang yang kafir antara mereka dengan azab yang pedih. 
48-26:  Tatkala orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (iaitu) kesombongan Jahiliyyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasul-Nya dan kepada orang Mukmin, dan menetapkan  (mewajibkan) kepada mereka kalimah takwa, dan adalah mereka berhak dengannya dan ahlinya (patut memilikinya). Dan Allah terhadap segala sesuatu adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui). 
48-27:  Sesungguhnya Allah membenarkan (membuktikan) kepada rasul-Nya akan mimpinya dengan benar (iaitu) bahawa sesungguhnya engkau pasti akan memasuki Masjidi’l-Haram, Insya’llah (jika Allah menghendaki), dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala kamu dan mengguntingnya, sedang kamu tidak berasa takut. Maka Dia (Allah) mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, maka Dia (Allah) menjadikan di samping itu pembukaan (kemenangan) yang dekat. 
48-28:  Dia (Allah) yang mengutuskan rasul-Nya dengan petunjuk dan al-din (agama) yang hak, agar dimenangkan-Nya (Allah) terhadap semua al-din (agama). Dan cukuplah Allah sebagai al-Shahid (Penyaksi).
48-29:  Muhammad Rasul Allah! Dan orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia daripada Allah dan keredaan; tanda-tanda mereka pada wajah mereka daripada bekas sujud.  Demikianlah perumpamaan (sifat-sifat) mereka dalam Tawrat dan perumpamaan (sifat-sifat) mereka dalam Injil, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka ia menguatkannya, lalu ia menjadi besar, maka ia tegak di atas batangnya, menakjubkan penanam-penanamnya kerana Dia (Allah) hendak menjengkelkan orang kafir kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih antara mereka keampunan dan pahala yang besar.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-HUJURAT