Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 50, Surah Qaf : 45 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
50-1:  Qaf. Demi al-Qur’an yang sangat mulia. 
50-2:  Bahkan mereka hairan, bahawa datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada (kalangan) mereka sendiri. Maka berkatalah orang kafir: "Ini adalah suatu yang ajaib.”
50-3:  “Apakah setelah kami mati dan setelah menjadi tanah (kami akan dibangkitkan)? Itu adalah suatu pengembalian (kebangkitan) yang tidak mungkin.”
50-4:  Sesungguhnya Kami (Allah) mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi daripada (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi Kami (Allah) ada kitab yang terpelihara.
50-5:  Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran tatkala ia datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kebingungan. 
50-6:  Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami (Allah) meninggikannya dan menghiasinya, dan tidak ada baginya keretakan sedikit pun? 
50-7:  Dan bumi itu Kami (Allah) hamparkan, dan Kami (Allah) letakkan padanya gunung-gunung, dan Kami (Allah) tumbuhkan padanya pelbagai jenis yang indah. 
50-8:  Pemandangan dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali. 
50-9:  Dan Kami (Allah) turunkan dari langit air yang mengandungi berkat, lalu Kami (Allah) tumbuhkan dengannya pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. 
50-10:  Dan pohon tamar yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. 
50-11:  Rezeki bagi hamba-hamba, dan Kami (Allah) hidupkan dengannya negeri yang mati. Seperti itulah kebangkitan. 
50-12:  Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, dan penduduk Rassi, dan (kaum) Samud. 
50-13:  Dan (kaum) ‘Ad, dan Fir’awn, dan saudara-saudara Lut. 
50-14:  Dan penduduk Aikah, dan kaum Tubba, semuanya telah mendustakan para rasul, maka layaklah mereka diancamkan.
50-15:  Maka apakah Kami (Allah) letih dengan penciptaan yang pertama? Bahkan mereka dalam keragu-raguan tentang penciptaan yang baru. 

50-16:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami (Allah) lebih hampir kepadanya daripada pada urat lehernya. 
50-17:  Ketika dua pencatat, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (mereka) duduk.
50-18:  Tidak diucapkannya sepatah perkataan pun melainkan pada sisinya ada Raqib (pengawas), ‘Atid ( yang sentiasa hadir).
50-19:  Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
50-20:  Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.
50-21:  Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan seorang pengiring dan seorang penyaksi.
50-22:  Sesungguhnya kamu dalam kelalaian daripada (hal) ini, maka Kami (Allah) singkapkan dari pada kamu tutupan, maka penglihatan kamu pada hari itu amat tajam.
50-23:  Dan yang menemaninya berkata: "Inilah yang tersedia pada sisiku.” 
50-24:  Lemparkanlah oleh kamu berdua ke dalam Neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. 
50-25:  Yang menghalangi kebaikan, melampaui batas, lagi ragu-ragu. 
50-26:  Yang menjadikan beserta Allah ilah (tuhan-tuhan) yang lain, maka lemparkanlah dia ke dalam seksaan yang sangat.
50-27:  Yang menemaninya berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.” 
50-28:  (Allah) berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku (Allah), dan sesungguhnya Aku (Allah) telah memberikan ancaman kepadamu.”
50-29:  Tidaklah dapat diubah-ubah perkataan (ketetapan) di sisi-Ku (Allah), dan tidaklah Aku (Allah) menganiayakan hamba-hamba-Ku (Allah).

50-30:  Pada hari Kami (Allah) bertanya kepada Jahanam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih adakah tambahan?" 
50-31:  Dan didekatkanlah syurga kepada orang yang bertakwa, tidaklah jauh.
50-32:  Inilah yang dijanjikan kepada kamu, (iaitu) kepada setiap yang kembali, lagi memelihara.
50-33:  Orang yang takut kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah), di dalam ghaib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. 
50-34:  Masuklah ke dalamnya dengan sentosa, itulah hari yang kekal.
50-35:  Bagi mereka di dalamnya apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi Kami (Allah) ada tambahannya. 

50-36:  Dan berapa banyaknya Kami (Allah) binasakan sebelum mereka daripada generasi-generasi, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka itu pernah menjelajah di beberapa negeri, adakah mendapat tempat lari?
50-37:  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) peringatan bagi orang yang mempunyai hati, atau yang menggunakan pendengaran, sedang dia menyaksikan.
50-38:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya dalam enam masa, dan Kami (Allah) tidak ditimpa keletihan. 
50-39:  Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rab (Tuhan)mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. 
50-40:  Dan pada malam hari bertasbihlah jua kepada-Nya (kepada Allah), dan setelah selesai sujud. 

50-41:  Dan dengarkanlah, pada hari penyeru menyeru daripada tempat yang dekat. 
50-42:  Pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar.
50-43:  Sesungguhnya Kami (Allah) menghidupkan dan mematikan dan kepada Kami (Allah) jualah tempat kembali.
50-44:  Pada hari bumi terbelah-belah, lalu mereka (keluar) dengan cepat. Pengumpulan yang demikian adalah mudah bagi Kami (Allah).
50-45:  Kami (Allah) lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan al-Qur’an kepada orang yang takutkan ancaman-Ku (Allah).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-ZARIYAT