Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 51, Surah al-Zariyat (Angin Yang Menerbang Dan Menaburkan) : 60 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
51-1:  Demi yang menerbangkan dengan sekuat-kuatnya. 
51-2:  Yang mengandungi beban berat ( hujan). 
51-3:  Yang berlayar dengan mudah, 
51-4:  Yang membahagi-bahagikan urusan. 
51-5:  Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada engkau memang benar. 
51-6:  Dan sesungguhnya al-din (pembalasan) pasti terjadi.
51-7:  Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. 
51-8:  Sesungguhnya kamu benar-benar dalam perkataan (pendapat) yang berselisihan. 
51-9:  Dipalingkan daripadanya orang yang dipalingkan.
51-10:  Kecelakaan bagi orang yang banyak berdusta. 
51-11:  Orang yang lalai dalam kejahilan. 

51-12:  Mereka bertanya: "Bilakah hari al-din (pembalasan) itu?"
51-13:  Pada hari itu mereka diazabkan di atas api neraka. 
51-14:  Rasakanlah azab kamu ini, yang (dahulu) kamu meminta disegerakan.
51-15:  Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air-mata air. 
51-16:  Mengambil apa yang diberikan oleh Rab (Tuhan) mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah muhsinin (orang yang berbuat baik).
51-17:  Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. 
51-18:  Dan di waktu sahur (akhir malam) mereka memohonkan keampunan.
51-19:  Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak mendapat bahagian.

51-20:  Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. 
51-21:  Dan pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
51-22:  Dan di langit (terdapat) rezeki kamu, dan apa yang dijanjikan kepada kamu. 
51-23:  Maka demi Rab (Tuhan) langit dan bumi, sesungguhnya ia adalah benar seperti apa yang engkau katakan. 

51-24:  Sudahkah sampai kepada engkau (Muhammad) cerita tetamu Ibrahim yang dimuliakan? 
51-25:  Tatkala mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salam!" Ibrahim menjawab: "Salam! Kaum (orang) yang tidak dikenal.”
51-26:  Maka dengan diam-diam dia pergi kepada keluarganya, kemudian datanglah dia dengan daging anak sapi gemuk. 
51-27:  Lalu dihidangkannya kepada mereka. (Ibrahim) berkata: "Tidakkah kamu makan.”
51-28:  Maka dia (Ibrahim) berasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberikan khabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang alim (berilmu).
51-29:  Maka datang  isterinya dengan berteriak, sambil menepuk mukanya sendiri, seraya berkata: "(Aku) seorang perempuan tua yang mandul.”
51-30:  Mereka berkata: "Demikianlah Rab (Tuhan)mu berfirman.” Sesungguhnya Dia adalah al-Hakim (Maha Bijaksana), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).

Juzuk 27

51-31:  (Ibrahim) bertanya: "Apakah pembicaraan (urusan)mu wahai para utusan?"
51-32:  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.” 
51-33:  “Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu daripada tanah.” 
51-34:  Yang ditandakan di sisi Rab (Tuhan)mu untuk orang yang melampaui batas. 
51-35:  Maka Kami (Allah) keluarkan orang yang beriman daripadanya. 
51-36:  Dan tidaklah Kami (Allah) mendapati padanya, kecuali sebuah rumah daripada orang Muslimin (yang berserah diri).
51-37:  Dan Kami (Allah) tinggalkan padanya suatu tanda bagi orang yang takutkan azab yang pedih.

51-38:  Dan pada Musa tatkala Kami (Allah) mengutuskannya kepada Fir’awn dengan kekuasaan (mukjizat) yang nyata. 
51-39:  Maka dia (Fir’awn) berpaling dengan kekuatannya, dan berkata: "Dia adalah seorang ahli sihir atau seorang gila.”
51-40:  Maka Kami (Allah) seksa dia dan tenteranya, lalu Kami (Allah) lemparkan mereka ke dalam laut, dan dia seorang yang tercela.
51-41:  Dan pada ‘Ad tatkala Kami (Allah) kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. 
51-42:  Tidak dibiarkannya suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. 
51-43:  Dan pada Samud tatkala dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.”
51-44:  Maka mereka angkuh terhadap perintah Rab (Tuhan) mereka, lalu mereka disambar petir, sedang mereka melihatnya.
51-45:  Maka mereka tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. 
51-46:  Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. 

51-47:  Dan langit itu Kami (Allah) binakan dengan tangan, dan sesungguhnya (kekuasaan) Kami (Allah) benar-benar luas.
51-48:  Dan bumi itu Kami (Allah) hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan. 
51-49:  Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu ingat.
51-50:  Maka larilah kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang pemberi peringatan yang nyata daripada-Nya (Allah).
51-51:  Dan janganlah kamu mengadakan ilah (tuhan) yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku bagi kamu adalah seorang pemberi peringatan yang nyata daripada-Nya ( Allah). 
51-52:  Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
51-53:  Apakah mereka saling berwasiat (berpesan) tentang itu? Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas.
51-54:  Maka berpalinglah engkau daripada mereka, dan engkau tidaklah tercela.
51-55:  Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman.

51-56:  Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan diri kepada-Ku (Allah). 
51-57:  Aku (Allah) tidak menghendaki rezeki daripada mereka, dan Aku (Allah) tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku (Allah) makan.
51-58:  Sesungguhnya Allah, Dia adalah al-Razzaq (Maha Pemberi rezeki), yang memiliki kekuatan yang teguh. 
51-59:  Maka sesungguhnya bagi orang zalim ada bahagian (seksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu), maka janganlah meminta disegerakannya.
51-60:  Maka kecelakaanlah bagi orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
 
 
LAMAN UTAMA
AL-TUR