Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 57, Surah al-Hadid (Besi) : 29 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
57-1:  Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
57-2:  Kepunyaan-Nya (kepunyaan Allah) kerajaan langit dan bumi, Dia (Allah) menghidupkan dan mematikan, dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).
57-3:  Dia (Allah) adalah al-Awwalu (Yang Awal) dan al-Akhiru (Yang Akhir), dan al-Zahiru (Yang Zahir) dan al-Batinu (Yang Batin). Dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui).

57-4:  Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia (Allah) bersemayam di atas 'Arash. Dia (Allah) mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia (Allah) beserta kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Basir (Maha Melihat).
57-5:  Kepunyaan-Nya (kepunyaan Allah) kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. 
57-6:  Dia (Allah) yang memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan isi dada.
57-7:  Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya (Rasul Allah), dan nafkahkanlah sebahagian daripada apa yang Dia (Allah) telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang yang beriman antara kamu dan menafkahkan, bagi mereka pahala yang besar.
57-8:  Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Rab (Tuhan) kamu. Dan sesungguhnya Dia (Allah) telah mengambil perjanjian kamu jika kamu adalah orang yang beriman.
57-9:  Dia (Allah) yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang supaya Dia (Allah) mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah terhadap kamu benar-benar al-Rauf (Maha Penyantun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

57-10:  Dan mengapa kamu tidak menafkahkan pada jalan Allah, padahal Allah yang mewarisi langit dan bumi? Tidak sama antara kamu orang yang menafkahkan sebelum pembukaan (kemenangan) dan berperang. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang yang menafkahkan sesudah itu dan berperang. Dan masing-masing dijanjikan Allah dengan yang lebih baik. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).
57-11:  Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan dilipat-gandakan baginya, dan untuknya pahala yang mulia. 
57-12:  Pada hari engkau akan melihat orang Mukmin dan Mukminat, bersinar cahaya mereka di hadapan mereka dan di kanan mereka. Berita gembira untuk kamu pada hari ini, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal kamu di dalamnya.  Itulah kejayaan yang agung. 
57-13:  Pada hari ketika orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman: "Pandanglah kepada kami, supaya kami mengambil sebahagian daripada cahayamu.” Lalu dikatakan: "Kembalilah kamu ke belakang, maka carilah sendiri cahaya.” Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada azab.
57-14:  Memanggil mereka: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri, dan kamu menunggu-nunggu, dan kamu ragu-ragu, dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh yang menipu.
57-15:  Maka pada hari ini tidak diterima daripada kamu penebusan, dan tidak pula daripada orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Itulah tempat berlindung kamu, dan seburuk-buruk tempat kembali. 

57-16:  Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir (mengingati) Allah dan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang yang diberi kitab sebelumnya, setelah berlalu masa yang panjang atas mereka hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. 
57-17:  Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami (Allah) telah menjelaskan kepadamu ayat-ayat supaya kamu memikirkannya. 
57-18:  Sesungguhnya orang lelaki yang bersedekah perempuan yang bersedekah dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan untuk mereka, dan bagi mereka pahala yang mulia.
57-19:  Dan orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, mereka itulah siddiqun (orang yang benar) dan syuhada (orang yang menjadi saksi) di sisi Rab (Tuhan) mereka.  Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Allah), mereka itulah penghuni Neraka Jahim.
57-20:  Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, dan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, dan berbangga-bangga tentang harta dan anak-anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan petani, kemudian ia menjadi kering, maka kamu melihatnya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan keampunan daripada Allah dan keredaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 

57-21:  Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan daripada Rab (Tuhan) kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya. Itulah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.
57-22:  Tidak menimpa suatu bencana di bumi dan tidak kepada diri kamu melainkan telah ada dalam kitab sebelum Kami (Allah) melaksanakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.
57-23:  Supaya kamu jangan berputus asa terhadap apa yang luput daripada kamu, dan kamu jangan bersuka ria terhadap apa yang diberikan-Nya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
57-24:  Orang yang bakhil dan menyuruh manusia berbuat bakhil. Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
57-25:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan para rasul Kami (Allah) dengan bukti-bukti yang nyata, dan Kami (Allah) turunkan bersama mereka kitab dan mizan (neraca) supaya berdirilah manusia dengan keadilan. Dan Kami (Allah) turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya dibuktikan Allah siapa yang menolong-Nya dan para rasul-Nya dengan ghaib. Sesungguhnya Allah adalah al-Qawiyy (Maha Kuat), lagi al-‘Aziz (Maha Perkasa).

57-26:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim, dan Kami (Allah) jadikan pada keturunan kedua-duanya kenabian dan kitab, maka antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak daripada mereka fasik. 
57-27:  Kemudian Kami (Allah) iringkan di belakang mereka para rasul Kami (Allah), dan Kami (Allah) iringkan dengan ‘Isa ibn Maryam, dan Kami (Allah) berikan kepadanya Injil, dan Kami (Allah) jadikan dalam hati orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah (kependetaan), padahal Kami (Allah) tidak mewajibkannya kepada mereka kecuali mencari keredaan Allah, tetapi mereka tidak memeliharanya dengan sebenar pemeliharaan. Maka Kami (Allah) berikan kepada orang yang beriman antara mereka pahala mereka, dan ramai daripada mereka orang yang fasik.
57-28:  Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-Nya, nescaya Dia (Allah) berikan kepada kamu dua bahagian daripada rahmat-Nya, dan menjadikan untuk kamu cahaya yang kamu berjalan dengannya, dan Dia mengampunkan kamu. Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 
57-29:  Supaya Ahli Kitab mengetahui bahawa mereka tidak berkuasa sedikit pun terhadap kurnia Allah, dan bahawa kurnia itu di tangan Allah, Dia (Allah) berikannya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MUJADALAH