Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 59, Surah al-Hasyr (Kisah Pihak Musuh Berhimpun) : 24 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
59-1:  Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan yang ada di bumi, dan Dia adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
59-2:  Dia (Allah) yang mengeluarkan orang kafir daripada Ahli Kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran kali yang pertama. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka daripada Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang yang beriman. Maka ambillah iktibar (pengajaran), wahai orang yang mempunyai pandangan! 
59-3:  Dan jika tidaklah kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat azab neraka.
59-4:  Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasul-Nya. Sesiapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
59-5:  Apa sahaja yang kamu tebang daripada pohon tamar atau yang kamu biarkan berdiri di atas batangnya, maka adalah dengan izin Allah, dan kerana Dia hendak menghinakan orang fasik. 

59-6:  Dan apa yang dirampaskan Allah untuk rasul-Nya daripada mereka, maka kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya.  Dan Allah terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
59-7:  Apa yang dirampaskan Allah untuk rasul-Nya daripada penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, dan rasul dan kerabat rasul, dan anak-anak yatim, dan orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar antara orang kaya sahaja di kalangan kamu. Apa yang diberikan rasul kepada kamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. 
59-8:  Bagi orang fakir Muhajirin (orang yang berhijrah), yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka, kerana mengharapkan kurnia daripada Allah dan keredaan, dan mereka menolong Allah dan rasul-Nya. Mereka itulah orang yang benar. 
59-9:  Dan orang (Ansar) yang menetap di negeri itu dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak ada dalam dada mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin), dan mereka mengutamakan (Muhajirin) lebih daripada diri mereka sendiri, sekali pun mereka dalam kesulitan. Dan sesiapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, mereka itulah orang yang beruntung.
59-10:  Dan orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Berilah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau (Allah) menjadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Rabbana (wahai Tuhan kami)! Sesungguhnya Engkau (Allah) adalah al-Rauf (Maha Penyantun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).” 

59-11:  Apakah engkau tiada memperhatikan orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir daripada Ahli Kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir nescaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.” Dan Allah menyaksikan, sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
59-12:  Sesungguhnya jika mereka diusir, orang (munafik) itu tidak akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi, nescaya (orang munafik) tidak akan menolong mereka, dan sesungguhnya jika mereka (orang munafik) menolongnya nescaya mereka (orang munafik) akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.
59-13:  Sesungguhnya kamu lebih ditakuti dalam dada mereka daripada Allah. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. 
59-14:  Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal.
59-15:  Seperti orang yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk daripada perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
59-16:  Seperti syaitan tatkala ia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu!" Maka tatkala (manusia) telah kafir ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Rab (Tuhan) sekalian alam.”
59-17:  Maka kesudahan bagi kedua-duanya, bahawa kedua-duanya dalam neraka, mereka kekal dalamnya. Demikianlah balasan orang yang zalim.

59-18:  Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal). 
59-19:  Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasik.
59-20:  Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga; penghuni syurga itulah orang yang beruntung. 
59-21:  Kalau sekiranya Kami (Allah) menurunkan al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya khusyuk (tunduk), terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami (Allah) buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

59-22:  Dia adalah Allah, yang tiada Ilah (Tuhan) selain Dia, al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan yang ghaib dan yang nyata. Dia (Allah) adalah al-Rahman (Yang Maha Pemurah), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
59-23:  Dia adalah Allah, yang tiada Ilah (Tuhan) selain Dia, al-Malik (Raja), al-Quddus (Yang Maha Suci), al-Salam (Yang Maha Sejahtera), al-Mukmin (Yang Mengurniakan keamanan), al-Muhaimin (Yang Maha Memelihara), al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), al-Jabbar (Yang Maha Gagah), al-Mutakabbir (Yang Memiliki segala kebesaran). Subhana’llah (Maha Suci Allah) daripada apa yang mereka persekutukan.
59-24:  Dia adalah Allah al-Khaliq (Yang Menciptakan), al-Bari’u (Yang Mengadakan), al-Musawwiru (Yang Membentuk rupa), bagi-Nya al-Asma’ul-husna (nama-nama yang baik-baik). Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MUMTAHANAH