Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 61, Surah al-Saf (Barisan) : 14 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
61-1:  Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Bijaksana). 
61-2:  Wahai orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? 
61-3:  Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. 
61-4:  Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.
61-5:  Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakiti aku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu?" Maka setelah mereka berpaling, dipalingkan Allah hati mereka. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
61-6:  Dan tatkala ‘Isa ibn Maryam berkata: "Wahai Bani Isra’el! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan apa yang sebelumku daripada Tawrat, dan memberikan khabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad!" Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata.”
61-7:  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. 
61-8:  Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya (cahaya Allah) meskipun orang kafir benci.
61-9:  Dia (Allah) yang mengutuskan rasul-Nya (rasul Allah) dengan petunjuk dan al-din (agama) yang benar untuk memenangkannya di atas segala al-din (agama-agama) meskipun orang musyrik benci.

61-10:  Wahai orang yang beriman! Apakah kamu suka jika Aku (Allah) tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? 
61-11:  Kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. 
61-12:  Akan diampunkan dosa-dosa kamu dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat tinggal yang baik di dalam Jannatu’l ‘Adn. Itulah kemenangan yang besar.
61-13:  Dan ada yang lain yang kamu sukai, (iaitu) pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. 
61-14:  Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu Ansara’llah (penolong-penolong Allah) sebagaimana ‘Isa ibn Maryam telah berkata kepada Hawariyyin (pengikut-pengikutnya yang setia): "Siapakah penolong-penolongku kepada Allah?" Hawariyyun itu berkata: "Kami Ansaru’llah (penolong-penolong Allah)!" Maka beriman segolongan daripada Bani Isra’el dan kafir segolongan. Maka Kami (Allah) berikan kekuatan kepada orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang.
 
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-JUMU'AH