Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 62, Surah al-Jumu’ah (Hari Jumaat) : 11 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
62-1:  Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Al-Malik (Raja), al-Quddus (Maha Suci), al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 
62-2:  Dia (Allah) yang mengutuskan kepada kaum yang ummi (buta huruf) seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya (ayat-ayat Allah) kepada mereka, dan menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 
62-3:  Dan yang lain daripada mereka, yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana). 
62-4:  Demikianlah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.

62-5:  Perumpamaan orang yang dipikulkan kepada mereka Tawrat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seumpama keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. 
62-6:  Katakanlah: "Wahai orang yang Yahudi! Jika kamu mendakwakan bahawa sesungguhnya kamu sahajalah kekasih Allah bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang yang benar.” 
62-7:  Mereka tidak akan mengharapkannya selama-lamanya disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Dan Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan orang yang zalim. 
62-8:  Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia (Allah) beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

62-9:  Wahai orang yang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
62-10:  Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
62-11:  Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau sedang berdiri. Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan." Dan Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki.
 
 
LAMAN UTAMA
AL-MUNAFIQUN