Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 64, Surah al-Taghabun (Kerugian) : 18 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
64-1:  Bertasbih kepada Allah yang di langit dan yang di bumi. Kepunyaan-Nya (kepunyaan Allah) semua kerajaan dan kepunyaan-Nya semua puji-pujian; dan Dia terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa). 
64-2:  Dia (Allah) yang menciptakan kamu, maka antara kamu ada yang kafir dan antara kamu ada yang beriman.  Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Basir (Maha Melihat). 
64-3:  Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dan Dia (Allah) membentuk rupa kamu dan membaguskan rupa kamu itu, dan kepada-Nya (kepada Allah) tempat kembali.
64-4:  Dia (Allah) mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui) akan segala yang ada dalam dada.

64-5:  Apakah belum datang kepada kamu berita orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk daripada perbuatan mereka, dan mereka memperolehi azab yang pedih. 
64-6:  Demikian itu adalah kerana sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul mereka dengan keterangan-keterangan, lalu mereka berkata: "Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?" Maka mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah adalah al-Ghaniy (Maha Kaya), lagi al-Hamid (Maha Terpuji).
64-7:  Orang kafir itu menyangkakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan.  Katakanlah: "Tidak demikian, demi Rab (Tuhan)ku, sungguh kamu akan dibangkitkan, kemudian sungguh akan diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”  Demikian itu adalah mudah bagi Allah. 
64-8:  Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan cahaya yang telah Kami (Allah) turunkan. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).
64-9:  Hari yang Dia (Allah) mengumpulkan kamu sekalian pada hari pengumpulan. Itulah hari “al-taghabun” (dinampakkan kesalahan-kesalahan). Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal salih, nescaya akan dihapuskan daripadanya kesalahan-kesalahannya, dan dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. 
64-10:  Dan orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Allah), mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

64-11:  Tidak ada tertimpa sesuatu musibah kecuali dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Dia (Allah) akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah terhadap segala sesuatu adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui).
64-12:  Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajipan rasul Kami (Allah) hanyalah menyampaikan dengan terang.
64-13:  Allah, tidak ada Ilah (Tuhan) selain Dia (Allah). Dan hendaklah kepada Allah sahaja bertawakal orang Mukmin. 
64-14:  Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan berlapang dada serta mengampunkan (mereka), maka sesungguhnya Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 
64-15:  Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah ujian. Dan Allah, di sisi-Nya pahala yang besar.
64-16:  Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah yang baik untuk diri kamu. Dan sesiapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, maka itulah orang yang beruntung. 
64-17:  Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah melipat gandakannya bagi kamu dan mengampunkan kamu. Dan Allah adalah al-Shakur (Maha Pembalas Jasa), lagi al-Halim (Maha Penyantun). 
64-18:  Al-‘alim (Yang Maha Mengetahui) akan yang ghaib dan yang nyata, al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TALAQ