Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 65, Surah al-Talaq (Perceraian) : 12 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
65-1:  Wahai nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka  ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat ber‘iddah, dan hitunglah ‘iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Rab (Tuhan)mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui mungkin Allah mengadakan suatu hal yang baru sesudah itu. 
65-2:  Apabila telah mendekati waktu (akhir ‘iddah) mereka, maka tahanlah (rujuklah) mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil antara kamu, dan tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengannya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya dijadikan baginya jalan keluar.
65-3:  Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah nescaya Dia (Allah) akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 

65-4:  Dan perempuan-perempuan yang tidak berhaid lagi antara perempuan-perempuan kamu jika kamu ragu-ragu, maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tiada haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu (‘iddah) mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia (Allah) menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 
65-5:  Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia (Allah) akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan membesarkan pahala baginya.
65-6:  Tempatkanlah mereka di tempat tinggal kamu menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan bagi kamu, maka berikanlah upah mereka, dan bermusyawaratlah antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukannya. 
65-7:  Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang diberikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

65-8:  Dan berapa banyaknya negeri yang menderhakai perintah Rab (Tuhan)nya dan para rasul-Nya, maka Kami (Allah) hisabkan (perhitungkan)nya dengan hisab (perhitungan) yang keras, dan Kami (Allah) azabkan mereka dengan azab yang mengerikan.
65-9:  Maka mereka merasakan akibat yang buruk daripada perbuatannya, dan  akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar.
65-10:  Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah wahai “ulul-albab” (orang yang berfikiran mendalam), (iaitu) orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kamu. 
65-11:  Seorang rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan, supaya Dia (Allah) mengeluarkan orang yang beriman dan beramal salih daripada kegelapan kepada cahaya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan beramal salih nescaya Dia (Allah) memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. 
65-12:  Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahawa Allah atas segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa) Dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-TAHRIM