Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 66, Surah al-Tahrim (Mengharamkan) : 12 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
66-1:  Wahai nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi engkau, engkau mencari kesenangan (hati) isteri-isteri engkau? Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).
66-2:  Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri kamu daripada sumpah kamu. Dan Allah adalah Maula (Pelindung) kamu dan Dia (Allah) adalah al-‘Alim (Maha Mengetahui), lagi al-Hakim (Maha Bijaksana).
66-3:  Dan tatkala secara rahsia nabi membicarakan sesuatu kepada sebahagian daripada isteri-isterinya. Maka tatkala dia menceritakannya dan Allah memberitahukannya kepadanya (Muhammad saw), lalu dia memberitahukan sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka tatkala dia memberitahukan hal itu kepadanya, dia bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepada engkau?" Dia menjawab: "Yang memberitahukan kepadaku ialah al-‘Alim (Yang Maha Mengetahui), lagi al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).”
66-4:  Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maula (Pelindung)nya dan (begitu pula) Jibril dan orang Mukmin yang salih, dan selain dari itu para malaikat adalah penolongnya pula. 
66-5:  Boleh jadi Rab (Tuhan)nya, jika dia menceraikan kamu, akan menggantikan kepadanya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang Muslimat, yang Mukminat, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

66-6:  Wahai orang yang beriman! Peliharakanlah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, atasnya (penjaganya) para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan.
66-7:  Wahai orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. 
66-8:  Wahai orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha (yang sejati), mudah-mudahan Rab (Tuhan) kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari Allah tidak menghinakan nabi dan orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).”

66-9:  Wahai nabi! Berjihadlah terhadap orang kafir dan orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kembali mereka adalah Neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. 
66-10:  Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir, isteri Nuh dan isteri Lut, kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salih antara hamba-hamba Kami (Allah), lalu kedua-duanya berkhianat kepada kedua-duanya (suami mereka), maka kedua-duanya (hamba yang salih itu) tiada dapat membantu mereka (isteri yang derhaka itu) sedikit pun daripada Allah, dan dikatakan: "Masuklah ke neraka bersama orang yang masuk.”
66-11:  Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir’awn, ketika dia berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Dirikanlah untukku sebuah rumah dalam syurga di sisi-Mu, dan selamatkanlah aku daripada Fir’awn dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim." 
66-12:  Dan Maryam puteri ‘Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami (Allah) tiupkan ke dalam (rahim)nya sebahagian daripada Roh Kami (Allah), dan dia membenarkan kalimah-kalimah Rab (Tuhan)nya dan kitab-kitab-Nya, dan adalah dia termasuk orang yang taat.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-MULK