Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 68, Surah al-Qalam (Pena) : 52 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
68-1:  Nun! Demi kalam dan apa yang mereka tulis.
68-2:  Tidaklah engkau, dengan nikmat Rab (Tuhan) engkau, seorang yang gila.
68-3:  Dan sesungguhnya bagi engkau pahala yang tidak putus-putus.
68-4:  Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.
68-5:  Maka kelak engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat. 
68-6:  Siapa antara kamu yang terganggu fikiran.
68-7:  Sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalan-Nya (jalan Allah), dan Dia (Allah) lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

68-8:  Maka janganlah engkau ikuti orang yang mendustakan.
68-9:  Maka mereka menginginkan supaya engkau bersikap lembut, lalu mereka bersikap lembut.
68-10:  Dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. 
68-11:  Yang suka mencela, menyebarkan fitnah.
68-12:  Yang menghalangi kebaikan, yang melampaui batas lagi banyak dosa.
68-13:  Yang bersikap kasar, selain daripada itu terkenal kejahatannya. 
68-14:  Kerana dia mempunyai harta dan anak-anak.
68-15:  Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami (Allah), dia berkata: "Dongengan orang dahulu kala."
68-16:  Akan Kami (Allah) berikan tanda atas belalainya.

68-17:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah menguji mereka sebagaimana Kami (Allah) telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetiknya di pagi hari.
68-18:  Dan mereka tidak (mahu) menyisihkan (untuk orang miskin).
68-19:  Maka meliputi malapetaka daripada Rab (Tuhan) mereka ketika mereka sedang tidur.
68-20:  Maka jadilah ia seperti sudah dipotong.
68-21:  Lalu mereka panggil memanggil di pagi hari.
68-22:  "Pergilah di waktu pagi ke kebun kamu jika kamu hendak memetiknya.” 
68-23:  Maka pergilah mereka sambil berbisik-bisikan.
68-24:  "Bahawa janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalamnya (kebun kamu) pada hari ini.”
68-25:  Dan berangkatlah mereka di pagi hari (dengan niat) menghalangi (orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).

68-26:  Maka tatkala mereka melihatnya, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat.”
68-27:  “Bahkan kita adalah orang dihalangi (daripada hasilnya)."
68-28:  Berkatalah seorang yang baik fikirannya antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih?"
68-29:  Mereka mengucapkan: "Subhana Rabbina (Maha Suci Tuhan kami)! Sesungguhnya kami adalah orang yang zalim.” 
68-30:  Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain, saling menyalahkan.
68-31:  Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita! Sesungguhnya kita ini adalah orang yang melampaui batas.”
68-32:  “Mudah-mudahan Rab (Tuhan) kita memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita, kepada Rab (Tuhan) kita mengharapkan.”
68-33:  Seperti itulah azab. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

68-34:  Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, di sisi Rab (Tuhan) mereka adalah syurga yang penuh kenikmatan.
68-35:  Maka apakah patut Kami (Allah) menjadikan Muslimin (orang yang berserah diri) itu sama dengan orang yang berdosa?
68-36:  Mengapa kamu (demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan? 
68-37:  Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? 
68-38:  Sesungguhnya bagi kamu dalamnya, kamu benar-benar boleh memilih?
68-39:  Atau apakah kamu memperolehi janji yang diperkuatkan dengan sumpah daripada Kami (Allah), yang tetap berlaku sampai hari kiamat, sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sendiri?
68-40:  Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah antara mereka yang bertanggungjawab terhadap yang demikian itu?"
68-41:  Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang yang benar. 

68-42:  Pada hari disingkapkan dari betis mereka, dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak berdaya.
68-43:  Pandangan mereka tertunduk, ditekan oleh kehinaan. Dan sesungguhnya mereka (dahulu) diseru untuk bersujud, dan mereka (ketika itu) dalam keadaan sejahtera. 
68-44:  Maka serahkanlah kepada-Ku (kepada Allah) orang yang mendustakan perkataan ini. Kami (Allah) akan menarik mereka dengan beransur-ansur dari arah yang tidak mereka ketahui.
68-45:  Dan Aku (Allah) memberi tangguh kepada mereka.  Sesungguhnya rencana-Ku (rencana Allah) amat teguh. 
68-46:  Atau adakah engkau meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? 
68-47:  Atau adakah pada mereka ilmu tentang yang ghaib, lalu mereka menuliskan?

68-48:  Maka bersabarlah engkau terhadap ketetapan Rab (Tuhan) engkau, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam (perut) ikan, tatkala dia berdoa sedang dia dalam keadaan kecewa (kepada kaumnya).
68-49:  Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Rab (Tuhan)nya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. 
68-50:  Maka Rab (Tuhan)nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang salih.
68-51:  Dan sesungguhnya orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan engkau dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar peringatan dan mereka berkata: "Sesungguhnya dia (Muhammad saw) benar-benar seorang yang gila.”
68-52:  Dan tidak lain ia hanyalah peringatan bagi sekalian alam.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-HAQQAH