Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 71, Surah Nuh (Kisah Nabi Nuh a.s) : 28 ayat. 

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
71-1:  Sesungguhnya Kami (Allah) telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Berilah peringatan kepada kaum engkau sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. 
71-2:  (Nuh) berkata: "Wahai kaumku! Sesungguhnya aku kepada kamu, adalah pemberi peringatan yang jelas.”
71-3:  “Abdikan dirimu kepada Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku.”
71-4:  “Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui.”

71-5:  (Nuh) berkata: "Rabbi(wahai Tuhanku)! Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang.”
71-6: “Maka tidak menambahkan kepada mereka seruanku itu melainkan (mereka) lari.”
71-7:  “Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau (Allah) mengampunkan mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka dan mereka menutupkan (muka) dengan baju, dan mereka berterusan dan takbur (menyombongkan diri) sebenar takbur”
71-8:  “Kemudian sesungguhnya aku telah berdakwah kepada mereka secara terang-terangan.” 
71-9:  “Kemudian sesungguhnya aku telah menjelaskan kepada mereka secara terang dan secara rahsia sebenar-benar rahsia.”
71-10:  “Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah keampunan kepada Rab (Tuhan)mu, sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Ghafar (Maha Pengampun).”
71-11:  “Nescaya Dia (Allah) akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat.” 
71-12:  “Dan membanyakkan harta dan anak-anak kamu, dan mengadakan untuk kamu kebun-kebun dan mengadakan untuk kamu sungai-sungai.”

71-13:  Mengapa kamu tidak mengharapkan kebesaran Allah?
71-14:  Padahal Dia (Allah) sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan? 
71-15:  Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? 
71-16:  Dan Dia (Allah) menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? 
71-17:  Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebenar-benar tumbuh. 
71-18:  Kemudian Dia (Allah) mengembalikan kamu ke dalamnya dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benar keluar.
71-19:  Dan Allah menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan.
71-20:  Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas padanya.

71-21:  Nuh berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya mereka telah menderhaka kepada aku, dan mereka mengikuti orang yang tidak menambahkan baginya pada harta dan anak-anaknya melainkan kerugian belaka.”
71-22:  “Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar.” 
71-23:  “Dan mereka berkata: Jangan sekali-kali kamu meninggalkan ilah (tuhan-tuhan) kamu dan jangan kamu meninggalkan (berhala) waddan, dan jangan (berhala) suwa’an, dan jangan (berhala) yaghus, dan jangan (berhala) ya'uq dan jangan (berhala) nasran.”
71-24:  “Dan sesungguhnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia), dan janganlah Engkau (Allah) tambahkan bagi orang yang zalim itu selain kesesatan.”
71-25:  Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah.

71-26:  Nuh berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Janganlah Engkau (Allah) biarkan di atas bumi ini, seorang pun antara orang kafir itu tinggal.”
71-27:  “Sesungguhnya Engkau (Allah), jika Engkau (Allah) biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba Engkau (Allah), dan mereka tidak akan melahirkan kecuali yang “fajir” (derhaka) lagi  kafir. 
71-28:  “Rabbi (wahai Tuhanku)! Ampunilah daku dan ibu bapaku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan Mukminin dan Mukminat. Dan janganlah Engkau (Allah) tambahkan bagi orang yang zalim itu selain kebinasaan.”
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH JIN