Make your own free website on Tripod.com
The JavaScript Source
The JavaScript Source
TERJEMAHAN AL-QURAN

Surah 26, Surah al-Syu’ara’ (Ahli Syair) : 227 ayat.

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
26-1:  Ta Sin Mim.
26-2:  Inilah ayat-ayat kitab (al-Qur’an) yang (memberikan penjelasan) nyata . 
26-3:  Boleh jadi engkau (Muhammad saw) membinasakan dirimu sendiri, kerana mereka tidak beriman. 
26-4:  Jika Kami (Allah) kehendaki, nescaya Kami (Allah) menurunkan kepada mereka ayat (mukjizat) dari langit, sehingga tengkuk-tengkuk mereka tunduk kepadanya. 
26-5:  Dan tidak datang kepada mereka suatu peringatan yang baru daripada al-Rahman (Yang Maha Pemurah), melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. 
26-6:  Sungguh mereka telah mendustakan, maka kelak akan datang kepada mereka berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. 
26-7:  Tidakkah mereka memperhatikan bumi, berapa banyaknya Kami (Allah) tumbuhkan di atasnya pelbagai jenis (tumbuh-tumbuhan) yang baik? 
26-8:  Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) ayat (tanda), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26-9:  Dan sesungguhnya Rab (Tuhan)mu benar-benar Dia (Allah), adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

26-10:  Dan (ingatlah) ketika Rab (Tuhan)mu menyeru Musa: "Pergilah kepada kaum yang zalim itu.” 
26-11:  “(Iaitu) kaum Fir’awn. Mengapa mereka tidak bertakwa?"
26-12:  Dia (Musa) berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku.” 
26-13:  “Dan dadaku menjadi sempit, dan tidak fasih lidahku, oleh itu utuslah kepada Harun.” 
26-14:  “Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.”
26-15:  (Allah) berfirman: "Sekali-kali tidak! Pergilah kamu berdua dengan ayat-ayat Kami (Allah); sesungguhnya Kami (Allah) mendengarkan bersama-sama kamu.”
26-16:  Maka pergilah kamu berdua kepada Fir’awn dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami adalah rasul Rab (Tuhan) sekalian alam.” 
26-17:  “Lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami".
26-18:  (Fir’awn) menjawab: "Bukankah kami telah mengasuh engkau antara kami, sewaktu engkau masih kecil, dan engkau tinggal bersama-sama kami beberapa tahun daripada umurmu?”
26-19:  “Tetapi engkau lakukan perbuatan (membunuh orang) yang engkau telah melakukan itu, dan (adalah) engkau termasuk golongan orang yang tidak mengenang budi.” 
26-20:  Berkata (Musa): "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang yang tersesat (silap).”
26-21:  “Lalu aku melarikan diri kepada kamu, kerana aku takut kepada kamu. Kemudian Rab (Tuhan)ku memberikan kepadaku hikmah serta Dia (Allah) menjadikan aku salah seorang antara para rasul-Nya (rasul Allah).
26-22:  “Dan itulah nikmat yang kamu limpahkan kepadaku itu, (iaitu) kamu telah memperhambakan Bani Israel."

26-23:  Fir’awn bertanya: "Siapa Rab (Tuhan) sekalian alam itu?"
26-24:  (Musa) menjawab: "Rab (Tuhan) bagi langit dan bumi dan apa yang antara kedua-duanya, jika kamu mahu mempercayainya.”
26-25:  Berkata (Fir’awn) kepada orang di sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?" 
26-26:  (Musa) berkata: "Rab (Tuhan) kamu dan Rab (Tuhan) nenek-nenek moyang kamu yang dahulu." 
26-27:  (Fir’awn) berkata: "Sesungguhnya rasul kamu yang diutuskan kepada kamu sekalian, benar-benar orang gila." 
26-28:  (Musa) berkata: "Rab (Tuhan) bagi timur dan barat dan apa yang ada antara kedua-duanya, jika kamu mempergunakan akal.” 
26-29:  (Fir’awn) berkata: "Sungguh jika kamu mengambil Rab (Tuhan) selain aku, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan.” 
26-30:  (Musa) berkata: "Bagaimana jika aku tunjukkan kepada kamu sesuatu (keterangan) yang nyata?" 
26-31:  (Fir’awn) berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang yang benar.” 
26-32:  Maka (Musa) melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba ia (tongkat itu) (menjadi) ular yang nyata. 
26-33:  Dan dia (Musa) menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba ia (tangan itu) menjadi putih (bersinar) bagi orang yang melihatnya. 
26-34:  (Fir’awn) berkata kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya: “Sesungguhnya (Musa) ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.” 
26-35:  “Dia hendak mengusir kamu dari bumi (negeri) kamu dengan sihirnya. Maka apakah cadangan kamu?"
26-36:  Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia (Musa) dan saudaranya (Harun), dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang yang akan mengumpulkan.” 
26-37:  “Supaya mereka membawakan kepadamu semua ahli sihir yang pandai.”

26-38:  Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu hari yang telah ditetapkan.
26-39:  Dan diserukan kepada orang ramai: "Apakah kamu akan berkumpul?”
26-40:  “Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir itu, jika merekalah yang menang." 
26-41:  Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, mereka bertanya kepada Fir’awn: "Apakah benar kami akan mendapat upah yang besar jika kami adalah orang yang menang?"
26-42:  (Fir’awn) menjawab: "Ya! Dan sesungguhnya kamu, jika demikian berlaku), akan menjadi orang yang dekat (kepadaku).” 
26-43:  Berkatalah (Musa) kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang kamu hendak Lemparkan.”
26-44:  Lalu mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Fir’awn, sesungguhnya kami pasti menang." 
26-45:  Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ia menelan apa yang mereka ada-adakan itu.
26-46:  Maka meniaraplah ahli-ahli sihir bersujud.
26-47:  “Mereka berkata: "Kami beriman kepada Rab (Tuhan) sekalian alam.” 
26-48:  “Rab (Tuhan) Musa dan Harun." 
26-49:  (Fir’awn) berkata: "Apakah kamu beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dia (Musa) pemimpin tertinggi kamu yang mengajarkan sihir kepada kamu. Maka kamu pasti akan mengetahui. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya". 
26-50:  Mereka berkata: "Tidak ada kemudaratan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rab (Tuhan) kami.” 
26-51:  “Sesungguhnya kami amat menginginkan agar Rab (Tuhan) kami mengampuni kesalahan kami, kerana kami adalah orang yang terdahulu beriman.”

26-52:  Dan Kami (Allah) mewahyukan kepada Musa: "Pergilah di waktu malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku, kerana sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.”
26-53:  Kemudian Fir’awn mengutuskan (utusannya) ke kota-kota bagi mengumpulkan (tenteranya). 
26-54:  (Fir’awn berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Isra’el) hanyalah golongan yang sedikit.” 
26-55:  “Dan sesungguhnya mereka telah menimbulkan kemarahan kita.” 
26-56:  “Dan sesungguhnya kita semua sudah bersedia.”
26-57:  Maka Kami (Allah) keluarkan mereka (Fir’awn dan kaumnya) daripada taman-taman dan mata air. 
26-58:  Dan (daripada) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. 
26-59:  demikianlah halnya, dan Kami (Allah) wariskan semuanya kepada Bani Israel. 
26-60:  Maka (Fir’awn dan bala tenteranya) menyusuli mereka (Bani Isra’el) di waktu matahari terbit. 
26-61:  Maka setelah kedua-dua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya mereka akan dapat mengejar kita.”
26-62:  (Musa) menjawab: "Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Rab (Tuhan)ku besertaku, Dia (Allah) akan memberi petunjuk kepadaku."
26-63:  Lalu Kami (Allah) mewahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
26-64:  Dan di sanalah Kami (Allah) dekatkan (golongan) yang lain (yang mengejar).
26-65:  Dan Kami (Allah) selamatkan Musa dan semua orang yang besertanya.
26-66:  Dan Kami (Allah) tenggelamkan (golongan) yang lain itu.
26-67:  Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26-68:  Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

26-69:  Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. 
26-70:  Tatkala dia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?" 
26-71:  Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala, dan kami sentiasa tekun memujanya".
26-72:  Berkata (Ibrahim): "Adakah mereka (berhala-berhala itu) mendengar sewaktu kamu menyerunya? 
26-73:  “Atau (adakah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?"
26-74:  Mereka menjawab: “Sebenarnya, kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
26-75:  (Ibrahim) berkata: "Adakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah itu?” 
26-76:  “Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu?” 
26-77:  “Maka sesungguhnya mereka (berhala-berhala) adalah musuhku, kecuali Rab (Tuhan) sekalian alam. 
26-78:  “Yang telah menciptakan aku, kemudian Dia (Allah) membimbing daku.” 
26-79:  “Dan Dia (Allah) yang memberi makan dan minum kepadaku.” 
26-80:  “Dan apabila aku sakit, Dia (Allah) yang menyembuhkan daku.” 
26-81:  “Dan Dia (Allah) yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali).” 
26-82:  “Dan Dia (Allah) yang aku harapkan mengampuni kesalahanku pada hari al-din (kiamat) kelak.”
26-83:  (Ibrahim berdoa): "Rabbi (wahai Tuhanku)! Berikanlah kepadaku hikmah dan hubungkanlah aku dengan orang yang salih.” 
26-84:  “Dan jadikanlah aku sebutan yang baik bagi orang yang kemudian.”
26-85:  “Dan jadikanlah aku daripada yang mewarisi syurga Na’im (yang penuh kenikmatan).” 
26-86:  “Dan ampunilah bapaku, kerana sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang sesat.” 
26-87:  “Dan janganlah Engkau (Allah) menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.” 
26-88:  “(Iaitu) hari yang tidak berguna harta dan keturunan.” 
26-89:  “Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera.” 

26-90:  Dan didekatkanlah syurga kepada orang yang bertakwa. 
26-91:  “Dan diperlihatkan Neraka Jahim kepada orang yang sesat. 
26-92:  “Dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah (berhala-berhala) yang kamu sembah?”
26-93:  “Selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?" 
26-94:  Maka mereka (berhala-berhala itu) dihumbankan ke dalamnya (neraka) bersama-sama orang yang sesat. 
26-95:  “Dan bala tentera iblis semuanya.” 
26-96:  Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka:
26-97:  "Demi Allah! Sungguh, kami dahulu dalam kesesatan yang nyata.” 
26-98:  “Kerana kami mempersamakan kamu (berhala) dengan Rab (Tuhan) sekalian alam."
26-99:  “Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang yang berdosa.”
26-100: “Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat (seorang pun).” 
26-101: “Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.” 
26-102: “Maka sekiranya kami (dapat kembali ke dunia) sekali lagi, nescaya kami menjadi orang yang beriman."
26-103: Sesungguhnya pada yang demikian (terdapat) tanda-tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 
26-104: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, benar-benar Dia (Allah) al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

26-105: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. 
26-106: Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?” 
26-107: “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin (kepercayaan) untuk kamu.” 
26-108: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-109: “Dan aku tidak meminta upah kepada kamu, upahku tidak lain hanyalah daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.” 
26-110: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".
26-111: Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepada engkau, padahal yang mengikuti engkau hanyalah orang yang hina-hina?"
26-112: (Nuh) menjawab: "Tidak ada pengetahuanku (tentang kesalahan) apa yang mereka telah lakukan?”
26-113: “Perhitungan mereka tidak lain hanyalah kepada Rab (Tuhan)ku, kalau kamu mengerti.” 
26-114: “Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang beriman.”
26-115: “Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang nyata.”
26-116: Mereka berkata: "Jika engkau tidak berhenti, wahai Nuh, nescaya engkau akan termasuk orang yang direjam." 
26-117: (Nuh) berkata: "Rabbi (wahai Tuhanku)! Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.”
26-118: “Maka adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang yang Mukmin besertaku." 
26-119: Maka Kami (Allah) selamatkannya (Nuh) dan orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. 
26-120: Kemudian sesudah itu Kami (Allah) tenggelamkan orang yang tinggal.
26-121: Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26-122: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

26-123: Kaum ‘Ad telah mendustakan para rasul. 
26-124: Tatkala saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?” 
26-125: “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin (kepercayaan) untuk kamu.” 
26-126: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-127: “Dan aku tidak meminta upah kepada kamu, upahku tidak lain hanyalah daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.”
26-128: “Mengapakah kamu mendirikan suatu tanda pada tempat yang tinggi, hanya untuk bermain-main.” 
26-129: “Dan kamu membina gedung-gedung seolah-olah kamu akan kekal?” 
26-130: “Dan apabila kamu membalas, maka kamu membalas dengan kejam dan bengis?” 
26-131: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-132: “Dan bertakwalah kepada yang memberi kurnia kepada kamu dengan apa yang kamu ketahui.” 
26-133: “Dia (Allah) mengurniakan kepada kamu binatang-binatang ternak, dan keturunan.” 
26-134: “Dan kebun-kebun dan mata air.” 
26-135: “Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar."
26-136: Mereka menjawab: "Sama sahaja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat.” 
26-137: “Ini tidak lain, hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.” 
26-138: “Dan kami sekali-kali tidak akan diazab.” 
26-139: Maka mereka mendustakannya (Hud), lalu Kami (Allah) binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26-140: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

26-141: Kaum Samud telah mendustakan para rasul. 
26-142: Tatkala saudara mereka, Salih, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?” 
26-143: “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin (kepercayaan) untuk kamu.” 
26-144: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-145: “Dan aku tidak meminta upah kepada kamu, upahku tidak lain hanyalah daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.”
26-146: “Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman?” 
26-147: “Di dalam kebun-kebun serta mata air?” 
26-148: “Dan tanam-tanaman dan pohon-pohon tamar yang mayangnya lembut?”
26-149: “Dan kamu pahat (sebahagian) daripada gunung-gunung (untuk dijadikan) rumah-rumah dengan mahir?”
26-150: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-151: “Dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melewati batas.” 
26-152: “Yang membuat kerosakan di bumi, dan tidak mengadakan perbaikan.”
26-153: Mereka berkata: "Sesungguhnya engkau adalah daripada orang yang kena sihir.”
26-154: “Engkau ini, tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu tanda, jika memang engkau daripada orang yang benar.”
26-155: (Salih) berkata: "Ini seekor unta betina, baginya (satu giliran) untuk minuman, dan kamu (satu giliran pula) untuk minuman, di hari yang tertentu.”
26-156: “Dan janganlah kamu kenakan kepada unta betina itu sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.” 
26-157: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. 
26-158: Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. 
26-159: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia Allah) adalah al-'Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

26-160: Kaum Lut telah mendustakan para rasul. 
26-161: Tatkala saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?" 
26-162: “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin (kepercayaan) untuk kamu.” 
26-163: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-164: “Dan aku tidak minta upah kepada kamu, upahku tidak lain hanyalah daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.”
26-165: “Mengapa kamu mendatangi (dengan berahi) jenis lelaki antara manusia?” 
26-166: “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Rab (Tuhan) kamu untuk kamu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." 
26-167: Mereka menjawab: "Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti, wahai Lut, engkau akan termasuk orang yang diusir." 
26-168: (Lut) berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan kamu."
26-169: (Lut berdoa): "Rabbi (wahai Tuhanku)! Selamatkanlah aku beserta keluargaku daripada apa yang mereka kerjakan.”
26-170: Lalu Kami (Allah) selamatkan dia beserta keluarganya semua. 
26-171: Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. 
26-172: Kemudian Kami (Allah) binasakan yang lain. 
26-173: Dan Kami (Allah) hujani mereka dengan hujan (batu), maka amat ngerilah hujan yang menimpa orang yang telah diberi peringatan itu. 
26-174: Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) bukti-bukti, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 
26-175: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani). 

26-176: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
26-177: Tatkala Shu’ayb berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?”
26-178: “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amin (kepercayaan) untuk kamu.” 
26-179: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
26-180: “Dan aku me minta upah kepada kamu, upahku tidak lain hanyalah daripada Rab (Tuhan) sekalian alam.”
26-181: “Sempurnakanlah sukatan, dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan.”
26-182: “Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.” 
26-183: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi dengan membuat kerosakan.”
26-184: “Dan bertakwalah kepada (Allah) yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” 
26-185: Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah daripada orang yang terkena sihir.” 
26-186: “Dan engkau tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan kami percaya bahawa engkau termasuk orang yang berdusta.”
26-187: “Maka jatuhkanlah ke atas kami kepingan-kepingan dari langit, jika engkau termasuk orang yang benar.” 
26-188: (Shu’ayb) berkata: "Rab (Tuhan)ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
26-189: Kemudian mereka mendustakannya (Shu’ayb), lalu mereka ditimpa azab pada hari awan gelap. Itu adalah azab hari yang besar. 
26-190: Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
26-191: Dan sesungguhnya Rab (Tuhan) engkau, Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).

26-192: Dan sesungguhnya ia (al-Qur’an) benar-benar diturunkan oleh Rab (Tuhan) sekalian alam. 
26-193: Ia (al-Qur’an) dibawa turun oleh Ruh al-Amin. 
26-194: Ke dalam hatimu (Muhammad saw), agar engkau menjadi (salah seorang) antara orang yang memberikan peringatan. 
26-195: Dengan bahasa Arab yang jelas. 
26-196: Dan sesungguhnya ia benar-benar (disebutkan) dalam kitab-kitab terdahulu. 
26-197: Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahawa para ulama Bani Isra'el mengetahuinya? 
26-198: Dan kalau ia Kami (Allah) turunkan kepada salah seorang daripada golongan Ajam (bukan Arab). 
26-199: Lalu dia membacakannya kepada mereka, nescaya tidak juga mereka beriman kepadanya.
26-200: Demikianlah Kami (Allah) masukkannya ke dalam hati orang yang derhaka. 
26-201: Mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih. 
26-202: “Maka datanglah azab itu kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyedarinya.

26-203: Lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"
26-204: Maka apakah (patut) mereka meminta disegerakan azab Kami (Allah)?
26-205: Maka bagaimana pendapat engkau jika Kami (Allah) berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? 
26-206: Kemudian datang kepada mereka apa yang telah diancamkan kepada mereka itu? 
26-207: Tidak berguna bagi mereka apa yang mereka menikmatinya itu.
26-208: Dan Kami (Allah) tidak membinasakan sesuatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang yang memberi peringatan.
26-209: Peringatan! Dan Kami (Allah) sekali-kali tidak berlaku zalim.

26-210: Dan ia bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.
26-211: Dan tidaklah patut bagi mereka (syaitan), dan mereka (syaitan) pun tidak akan berdaya. 
26-212: Sesungguhnya mereka (syaitan) benar-benar dijauhkan daripada mendengarkannya (al-Qur’an itu). 
26-213: Maka janganlah kamu menyeru ilah (tuhan) yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang yang diazab. 
26-214: Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. 
26-215: Dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang yang mengikutimu, daripada orang yang beriman.
26-216: Jika mereka menderhakai engkau maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan.”
26-217: Dan bertawakallah kepada al-‘Aziz (Yang Maha Perkasa), lagi al-Rahim (Yang Maha Mengasihani). 
26-218: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri (solat). 
26-219: “Dan (melihat pula) perubahan gerak-geri engkau antara orang yang sujud. 
26-220: Sesungguhnya Dia (Allah) adalah al-Sami’ (Maha Mendengar), lagi al-‘Alim (Maha Mengetahui).

26-221: Akan Aku beritahukan kepada engkau, kepada siapakah syaitan-syaitan itu turun?
26-222: Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta, (lagi) berdosa. 
26-223: Mereka menyampaikan pendengaran itu, dan kebanyakan mereka adalah pendusta.

26-224: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang yang sesat.
26-225: Tidakkah engkau melihat, bahawa mereka itu mengembara di tiap-tiap lembah? 
26-226: Dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan?
26-227: Kecuali orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal salih, dan banyak mengingati Allah, dan mendapat kemenangan sesudah dianiaya.  Dan orang yang zalim itu akan mengetahui ke mana mereka akan kembali.
 
 
LAMAN UTAMA
SURAH AL-NAML